33:3ל״ג:ג׳
1 א

אף חובב עמים ואע''פ שאתה חובב עמים ובזה הודעת שכל המין האנושי סגולה אצלך. כאמרם ז''ל (אבות) חביב אדם שנברא בצלם. מ''מ כל קדושיו בידך. הנה אמרת שכל קדושיו של קודש של אש דת הם בידך כצרור הכסף:

אף חובב עמים, he says to G’d that: “I am aware that You are fond of other peoples also, as when You said that the Jewish people are the most precious מכל העמים, from among all the nations, You meant that the species of mankind is something precious to G’d, as our sages said in Avot 3,18 חביב אדם שנברא בצלם, the species of man is especially dear to G’d among all of His creatures, seeing that only man has been created in the image of G’d.” [i.e. there are other nations to which Your relate with fondness. Ed.] כל קדושיו בידיך, You have said that You are holding all Your holy possessions (the Torah) in Your hand [people hold their most precious possessions in their hand, do not entrust them to a briefcase, for instance, which they may deposit somewhere and forget to pick up. Ed.] When You told us in Exodus 19,5 that we are to You an especially precious nation, a kingdom of Priests, You also singled us out as being Your children, (same paragraph in Avot), as well as in Deuteronomy 14,1 “You are children to the Lord your G’d.”

2 ב

והם תכו נשברו כמו איש תככים התפללו ברוח נשברה:

והם תכו לרגלך, whereas they, the other nations, are lying broken at Your feet. (compare Proverbs 29,13 for a similar use of this expression where it refers to offering prayer to G’d with a broken heart)

3 ג

לרגלך להדום רגליך בסיני:

לרגלך, at the footstool of Your throne at Sinai.