Rashi on Shabbat 110b:4רש"י על שבת ק״י ב:ד׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Shabbat 110b:4"
Toggle Reader Menu Display Settings
110b:4ק״י ב:ד׳

קירא דנישתרופי - שעוה הצפה ונוטפת מכוורת שנתמלאה ועודפת:

אהלא - אלויין:

תולענא - אדום:

עילא בר חמרא - עייר בן אתונות:

וליגלח - החולה:

מציעתא דרישיה - אמצעית ראשו:

ולישבוק ליה דמא מאפותיה - יקיז לעייר ממצחו:

ולותביה ארישיה - ישפך הדם על התגלחת:

ולזדהר מעיניה - שלא יכנס מדם זה בעיניו:

רישא דברחא - של איל:

דמנח בכבשא - כבוש בחומץ או בציר:

דבר אחר חוטרנא - חזיר טלוא בחברבורות מנומר:

מכבתותא דמישרי - מאמצע הערוגה שהם חריפים: