Rashi on Berakhot 39b:6רש"י על ברכות ל״ט ב:ו׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Berakhot 39b:6"
Toggle Reader Menu Display Settings
39b:6ל״ט ב:ו׳

יוצא ידי שניהן - ידי מחלוקת של רב הונא ורבי יוחנן:

מניח פרוסה תחת השלמה - ונמצאו שתיהן בידו ובוצע או משתיהן או מן השלמה: