2:2ב׳:ב׳
1 א

רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכו'. ר"ל דרך ארץ מלאכה. כי לשון דרך ארץ פעמים שהוא כמשמעו ופעמים שהוא אמור למלאכה הכל לפי הענין:

Rabban Gamliel the son of Rabbi Yehudah HaNasi said: Excellent is the study of the Torah together with a worldly occupation (derekh erets, literally, the way of the world), etc.: He means to say derekh erets [as in] work. As sometimes, the expression, "derekh erets" is like its simple meaning and sometimes it is said for work - it is all dependent on the [context].

2 ב

שיגיעת שניהם משכחת עון. כלומר מסיר יצר הרע כמו שנא' (תהלים נ"א ז') הן בעון חוללתי ובחטא יחמתני אמי. שעל ידי שהוא יגע בתורה ובמלאכה לא ישלוט עליו יצר הרע כי בכל עת אשר לא יהיה דשן ושמן לא יערב לו לעשות עבירות. לכן יעסוק בתורה שמתשת כחו של אדם וגם במלאכתו לכדי חיותו ולא יעמד בטל לעולם פן יתענג ורם לבבו לשכח את ה' אלהיו כענין שנאמר (דברים ל"ב ט"ו) וישמן ישרון ויבעט:

for the exertion [expended] in both of them causes sin (aavon) to be forgotten: [This is] meaning to say that it removes the evil impulse, as it is stated (Psalms 51:7), "Indeed I was born with iniquity (aavon); with sin my mother conceived me." As by that which he exerts himself with Torah [study] and work, the evil impulse does not rule over him - since the whole time that he is not rich and fat, it is not pleasant for him to do sins. Hence one should be involved in Torah - which saps the strength of a man - and also in his work for the sake of his livelihood. And he should never be idle, lest he indulge 'and his heart becomes haughty, to forget the Lord,' as the matter that is stated (Deuteronomy 32:15), "And Yeshurun will grow fat and kick."

3 ג

וכל התורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה. כענין שאמרו במכילתין (ג יז) אם אין קמח אין תורה. הענין כמשמעו כשיתבטל ממלאכה מביאתו אל העוני וגוררת כמה עונות ורעתה רבה כי מפניה יאהב מתנות ולא יחיה. ויחניף בני אדם אף אם הם רשעים כדי שיתנו לו. גם כי יתם הכסף מהמתנות יהיה גנב או קוביוסטוס ויביא גזלות העני לביתו לבל ימות ברעב. ובהגיע אדם אל המדות האלה אין מעצר לרוחו ולא ינוח ולא ישקוט עד יעבור על כל המצות האמורות בתורה כי עבירה גוררת עבירה. ועל זה ארז"ל במסכת חולין (ברכות ח.) כל הנהנה מיגיעו עליו הכתוב אומר (תהלים קכ"ח ב') יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם (הבא) . על כן צריך לחכם שידע מלאכה כענין שנא' (קהלת ז' י"א) טובה חכמה עם נחלה:

And all [study of the] Torah in the absence of a worldly occupation comes to nothing in the end: Like the matter that they said in our treatise (Avot 3 17), "If there is no flour, there is no Torah." The matter is like its simple understanding - when he neglects work, it brings him to poverty and it drags along several sins and its evil is great. As on account of it, he will 'love gifts and not live,' and flatter people even if they are evildoers, in order that they give to him. Also when the money from the gifts runs out, he will become a thief or a kidnapper (or gambler) and will bring 'home loot taken from the poor' so that he not die of hunger. And when a person reaches these traits, his spirit knows no restraint and he will not rest and not be still until he transgresses all of the commandments that are stated in the Torah, since 'one sin brings along [another] sin.' And about this, the sages said in Tractate Chullin 44b (see also Berakhot 8a), "Anyone who benefits from his toil, the verse states about him (Psalms 128:2), 'If you eat the toil of your hands you shall be happy and it will be good for you' - happy in this world, and good for you in the world (to come)." Therefore it is necessary for a sage to know a craft, as it is stated (Ecclesiastes 7:11), "Good is wisdom with an inheritance."

4 ד

וכל העוסקין עם הצבור יהיו עוסקין עמהם לשם שמים. לא להתכבד ולא להנות מהם ולא להשתרר עליהם אלא להנהיגם בדרך ישרה והכל לשם שמים:

And all who work for the community, let them work for the [sake of the] name of Heaven: Not to be honored and not to derive benefit from them and not to lord over them, but rather to lead them in the straight path, and everything should be for the name of Heaven.

5 ה

שזכות אבותם מסייעתן וצדקתם עומדת לעד. שאע"פ שאתם עוסקין עמהם וצרכיהם נעשין על ידיהם לא אתם גורמין להם אלא זכות אבותיהם של צבור מסייעתם וצדקתם עומדת לעד לאלף דור:

for the merit of their ancestors sustains them, And their righteousness (tsidkatam) will endure forever: As even though you are involved with them, their needs are accomplished by them; it is not you that caused them, but rather [it is] the merit of the ancestors of the community that "sustains them, And their righteousness will endure forever" - for a thousand generations.

6 ו

ואתם מעלה אני עליכם כאלו עשיתם. כלומר אע"פ שזכות אבותם מסייעתם וצרכיהם נעשין בזכות אבותיהם ולא על ידיכם אתם העוסקין מעלה אני עליכם כאלו נעשה כל צרכיהם על ידיכם ובזכותכם. כך פי' הראשונים ז"ל. ויש לפרש עוד פירוש אחר וכל העוסקין עם הצבור יהיו עוסקין עמהם לשם שמים ואל תאמר למה לי הצרה הזאת לטרוח בצרכי צבור ואף כי יעשה צדקה עליהם לבד מתן השכר כי ממונם הוא. שאין לך לחשוב דבר זה כי כפליים תטיב לעצמך בעבורך מפני שזכות אבותם מסייעתן ותצליח במעשיהם מאשר תוכל להצליח במעשיך. ומעלה אני עליך שכר כאילו עשית אותה משלך את הכל וכאילו מכיסך נתת את אשר נתנו על ידך והנך מרויח בטרחך במעשיהם מאשר אם תטרח לעצמך כי מעשיהם מרובים ממעשיך. וכל אשר אתה עושה ה' מצליח בידך שזכות אבותם מסייעתן. לכן העוסק בצרכי צבור הטיב לעצמו הרבה מאד. ובלבד שיכוין לבו לשמים:

And as for you [who work for the community], [God says:] I credit you with a great reward, as if you [yourselves] had done it [on your own]: Even though the merit of their ancestors sustained them and their needs were accomplished by the merit of their ancestors, and not by you - you the ones working - I credit you as if all their needs were accomplished by you and in your merit. So did the early scholars (rishonim) explain. But there is another explanation that can be given: "And all who work for the community, let them work for the [sake of the] name of Heaven" - and do not say, "Why is this distress to me, to work for the needs of community?" And [he will think that] even if he does charity, the giving of the reward will only be to [the community] - as it is their money. Since you should not think this thing - as you will benefit yourself for your sake doubly, since "that the merit of their ancestors sustains them," and you will be more successful in their deeds than you would be able to be successful in your [own] deeds. And I will credit you with the reward, as if you had done everything from your [money] and as if you gave that which was given through you from your [own] pocket. And behold, you are gaining with your toil from their deeds more than you would if you were toiling for yourself, since their deeds are more numerous than your deeds. And 'all that you do, the Lord will make successful in your hand,' since "the merit of their ancestors sustains them." Hence one who works for the community will benefit himself very much - but only if he directs his heart to Heaven.