Poked Akarim
Introduction הקדמת המעתיק
1 א

ספר פוקד עקרים

2 ב

אשר נשאר לנו ברכה מעצם כתב ידי קודש אדמו"ר הגאון הקדוש איש אלקים מארי דרזין ומארי דכולא תלמודא מאיר עיני הגולה בספריו הקדושים בנגלה ונסתר שכבר הופיעו לאור עולם רבינו צדוק הכהן זצוק"ל מלובלין זי"ע ועכי"א. בן הרב הגאון החסיד ובו' ר' יעקב הכהן זצ"ל אבד"ק קריזבורג.

3 ג

ונלוה לזה אגרת הקודש שכתב רבינו הק' המחבר זי"ע בשנת תרכ"ד לפ"ק לעיר מאנשעסטר בארץ ענג לאנד משבח ישוב ארץ ישראל והעיר הקודש ירושלים תובב"א. בעזה"י הועתק והובא לביהד"פ על ידי שלמה גבריאל (מרגליות) ראזענטאל מווארשא באאמו"ר הרב הגאון החסיד בנש"ק ר' מרדכי זאב זצ"ל אבד"ק קאלביעל. ובהוצאת שותפיי האחים התורניים והנגידים ר' יחיאל יעקב ור' שמואל ישראל נ"י בני הרה"ח ר' צבי אליעזר ז"ל ענדען מווארשא. זכות רבינו הכהן המחבר זי"ע יעמוד בהם שיתברכו בברכה המשולשת בתורה ונזכה להוציא לאור יתר חבוריו הקדושים מכתי"ק להאיר עיניהם ולבם של ישראל בכל מקומות מושבותיהם יבנה עירנו הקדושה ותוב"ב אמן.

4 ד

אודה לה' על חלקי שנתגלגל הזכות על ידי להוציא לאור עולם את הספר הקדוש והנחמד הזה אשר זה הרבה שנים מונח בפה ווארשא אצל הצלנזיר. ובאורח פלא הובא לידי בטח היתה זאת בזכות רבינו הקדוש המחבר זי"ע. וכפי הנשמע ומפורסם הוא העתקת הרה"ג החסיד המפורסם ר' יעקלי זצ"ל האבר"ק פאטשנאון אשר נתגדל מילדותו אצל רבינו הקדוש והי' אהוב אצלו כבן כידוע ומפורסם לרבים. והוא הי' בן הרה"ג החסיד המפורסם ר' משה שליט"א האבד"ק טשמעלוב אשר גם הוא נתגדל אצל רבינו הקדוש המחבר זי"ע והרב ר"י זצ"ל הנ"ל ציין בו כמה מראה מקומות אשר הקפתים בשני חצאי לבנה כזה ( ) אבל כל מה שמוקף בו בשני חצאי מרובעים כזה [ ] הוא הכל דברי אלקים חיים מעצם כתי"ק רבינו הק' זי"ע. והנני מודיע בזה נאמנה כי אני לא עשיתי בו מאומה רק מה שחלקתיו למאמרים מופסקים בכדי שיהא ריוח להתבונן בו, אמנם הציון האותיות מן האות א' עד אות ו' הוא מרבינו הקדוש בעצמו שעשה הספר הקדוש הזה בקראו לו שם פוקד עקרים ששה מאמרים קדושים וטעמו וסודו ונימוקו עמו זי"ע, ולהשלים כמות הספר הקדוש הזה הצגתי בו האגרת הקודש הנ"ל שהשגתי מהעתקת ש"ב המופלג החסיד ה"ר נתן זילבערבערג ז"ל מקרקא הנקרא ר' נתן טשמעלעווער יהא זכרו לברכה שנתגלגל הזכות על ידו וגם איזה ליקוטי תורה יקרים מכתי"ק רבינו הקדוש המחבר אשר ישנם תחת ידי והעתקתים אות באות תלי"ת:

5 ה

ויזכרו לטוב לשם עולם האחים התורניים ר' יחיאל יעקב ור' ישראל שמואל נ"י הנ"ל שהניחו מכיסם סך מסויים בהוצאת דפוס הספר הקדוש והנחמד הזה וזכות רבינו הקדוש המחבר יעמוד להם שיושעו ויפקדו במהרה בזש"ק ויצליחו בכל מעשה ידיהם עד עולם וממנם יתעורר בלב רבים ושלמים לעשות רצון צדיק ולהפיץ אור תורת קדשו על פני תבל אשר ישנם עוד בכתי"ק רבים בכמות ואכות בנגלה ובנסתר וזכות רבינו הקדוש יסייעם ויגן עליהם עד עולם אמן: ואבקש מכל הקורא ומעיין בספר הקדוש הזה וימצא בו איזה טעות הדפוס יעיין בלוח התיקון הנדפס בסוף הספר.