Petach Einayim on Avodah Zarah 2aפתח עינים על עבודה זרה ב׳ א
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Petach Einayim on Avodah Zarah 2a"
Toggle Reader Menu Display Settings
Petach Einayim on Avodah Zarah
2aב׳ א

אריב"ל כל מצות שישראל עושין בעה"ז הן באות ומעידות עליהם לעה"ב. פירוש דעל ידי המצות בעשייתן נבראים מלאכים ויהיו נקראים על שם המצות בעצמן כמ"ש במדבר רבה פרשת נשא דמלאך מנוח נקרא פלא על שם מצות הנזירות דכתיב איש כי יפליא וכ"כ מהר"ם אלשיך דהמלאכים הנבראים על ידי המצות קראו בשמותם של המצות [באיזה מקומות מקונטריסי כתבתי זה משם מהר"ם אלשיך לבד ולא אתיא זכירה שהוא מדרש רז"ל כמו שכתבתי פה והנה צור"ף דברי מהר"ם אלשיך. הוא יתברך יצילנו משגיאות] וז"ש מצות שישראל עושין הן באות ומעידות כלומר המלאכים הנעשים ע"י המצות בקיומן הן הן המצות ובאות ומעידות. והיינו דקאמר הן באות ומעידות דהול"ל הן מעידות אמנם בביאתן לבד היינו עדותן דמי ילד אלה כי אם על ידי המצות שקיימו ישראל וזהו באות ומעידות דביאתן לחוד יק"ר סהדותא:
ואפשר לדקדק אומר כל מצות וכו' במ"ש בזהר פרשת במדבר שמצות ה' זאת אומרת פלניא עבד יתי ומפלניא אנא ופירש הרב המג"ן בספר זבח השלמים סימן ק"ו דיש מצות שהאדם מעצמו נטה לבו לעשותם ויש על ידי שראה אחרים עושים המצוה למד מהם ועשאה ולכן בעשות האדם מצוה אומרת המצוה פלניא עבד יתי ואם למד מאחרים אומרת ומפלניא אנא על המלמד הראשון עכ"ד וז"ש כל מצות שישראל עושין וכו' כלומר כל מצות בין מצות שנתעוררו מעצמן לעשותן בין אם קדם אחד ועשה המצוה ולמדו ממנו אידי ואידי באות ומעידות עליהן לעה"ב הגם שכבר בזמן עשייתן סלקין לעילא לומר מי עשאם וכמ"ש בזהר כמדובר עוד יוסיפו להעיד עליהן לעוה"ב:

כל מי שעסק בה יבא ויטול שכרו. פירוש כל מי שעסק בין רב בין מעט כמ"ש פרק קמא דברכות אי משום תורה דלא אפשת שנינו אחד המרבה וכו' והיינו דקאמר כל מי שעסק. א"נ דאפילו עסק בתחילה שלא לשמה והיינו להתכבד כמ"ש התוס' קובע לו שכר אפילו אם נטרפה שעה ולא זכה לבא לעסוק לשמה. וזה דקדוק שכרו דהול"ל יבא ויטול שכר אמנם דייק לומר שכרו פירוש הראוי לו לפי לימודו אם לשמה או להתכבד וכמה מדרגות בכל צד ופנים מפנים שונים וכפי ערכו בא בשכרו: