Peh Echad on Pesach Haggadah
Magid, Ha Lachma Anya 3 מגיד, הא לחמא עניא ג׳

קונטריס קטן זה שמו פה אחד פ״ה ר״ת פירוש הגדה ושמי וכינויי מטמין ברמ״ז והוא באח״ד. והוא פירוש מועט הלא מזער מיכא ציבחר מיכא ציבחר ורחמין למבעא השתא צלות״י מצלתינ״ן מרח״ם משחר: הוא ברחמיו יעזרנו עד דבר כבוד שמו יורנו בדרך יבחר, אמר יאמר העבד חסף די פחר. במתא שמאי חיים יוסף דוד אזולאי ס״ט
הא לחמא עניא די ס"ת גימטריא אחד כי על ידי שעבוד מצרים קבלנו אלהותו יתברך ותורתו הקדושה וזכינו דכתי' ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ:

כל דכפין ייתי ויכול. השתא הכא וכו'. אפשר במ"ש הגאון מהר"ר נפתלי כ"ץ משם המקובלים דכאשר האדם מקבל עליו להשפיע לעניים נפתח שער רחמים בשמי' להריק לו ברכה קודם שיתן וזהו כי פתוח תפתח והאריך בזה. ואפשר שכונתו כל דכפין וכו' וכך אני עושה שנה זו כאן ולשנה הבאה אני מקבל לעשות כך בארעא דישראל ובקבל' זו נפתחים שערי רחמים וירחם עלינו כי השתא הכא עבדי לשנ"ה בארעא דישראל בני חורין ומה גם דבזכות הצדקה מתקרבת הגאולה:
והגאון מהר"ר העשל ז"ל פירש דבתחילה קאמר השתא הכא לשנה הבאה בארע' דישראל לסברת ר' יהושע דבניסן עתידין ליגאל והוא גאולה שלימה. וכלפי ר' אליעזר דבתשרי עתידין ליגאל ובודאי יהיה כמצרים דששה חדשים קודם היו בטלים מעבודתם וה"נ לר"א לא אפשר דהגאולה בתשרי שנה זו דא"כ עתה היה צריך אתחלתא דגאולה להיו' בטלים ולא חזינן כהאי סימנא לז"א השתא הכא עבדי לשנה הבאה בני חורין דיתחיל מניסן שנתבטל מהעבודה ובתשרי תהיה הגאול' ומש"ה אמר לשנה הבאה בני חורין שנתבטל העבוד' בניסן הבא ותהי' הגאולה בתשרי זהת"ד הביאם הגאון מהר"ש ז"ל נכדו בס' בנין אריאל אחר הפרשיות דף ל"ז וכתב עליו שהוא כפתור ופרח:
ובמטו מינייהו מלכי לשון בני חורין משמע חירו' גמור ולא יצדק על אתחלתא דגאול' וזאת שנית כי בנסחתנו כתוב בסוף לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין ואינו מתישב ותו לא הונח לומר דמספקא ליה הלכתא כמאן. דנסח זה אשרו וקיימוהו גאוני קמאי ונתפשט בישראל. ותו דאמרינן בעלמ' דאין הלכ' כר' אליעז' וכו' ואח"ך ראיתי שהרמב"ם הביא הנסח לשתא דאתיא בני חרי ע"ש:
וכלפי שאמרו כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח אפשר כמתלמד מדבר הרב הנז' דהמגיד בא לו דרך ארוכ"ה ואמר שתי חלוקות דהיינו בתחילה אמר השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל וכונתו כר' יהושע דבניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל וכדי שלא יטעה השומע דנקט מלתיה כר' אליעזר דבתשרי עתידין ליגאל ומניסן הקודם אתחלתא דגאולה וז"ש השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל דכיון דששה חדשים קודם אתחלתא דגאולה במקום בטל' העבודה דמצרים הכא דלא שייך תהיה ההתחלה כי רבים ילכו לא"י ואינה גאול' שלימ' עד תשרי לכן פי' דבריו שכונתו השתא הכא עבדי לשנ' הבא' בארע' דישראל בני חורין גאולה שלמ' כר' יהושע וכבר מתשרי הקודם בטל השעבוד ואתחלתא דגאולה ובניסן גאולה שלימה ויש עוד לצדד בזה:

ואפשר לומר במ"ש רבינו הרמ"ק ז"ל בס' גרושין סי' ז' משם רבו דגאולת מצרים היתה מצד השכינה ולא היתה גאולה שלימה שלא נשבתה הקליפה וכו' ע"ש וזה אפשר טעם דבמצרים לא זכו אלא לבחינת מצה שהיא בשכינה כמ"ש בזהר הקדוש. ובזה אפשר לומר שזה רמז הא לחמא עניא היא המצה די אכלו אבהתנא שלא זכינו אלא לבחינת מצה נוקבא שהגאולה היתה מצד השכינה. ולזה אנו אומרי' כל דכפין כי הצדקה הוא עילוי לשכינ' ויען שהית' גאולה מצד השכינ' לא הית' גאולה שלמה והיה גלות אח"ך וכמ"ש שם הרמ"ק ז"ל ולזה רחמין למבעא השתא הכא לשנ"ה בארעא דישראל וכו' ותהי' גאול' שלימ' מצד קב"ה כי הוא גואל ישראל: