Midrash Chazita מדרש חָזִיתָ
1 א

מדרש חזית: נקרא ג״כ אגדת חזית, והוא מדרש רבה על שיר השירים וקהלת, כי המדרשים האלה מתחילים בפסוק "חָזִיתָ אִישׁ מָהִיר בִּמְלַאכְתּוֹ" (משלי כ"ב כ"ט).

2 ב

נדפס ראשונה בפיזארו שנת רע״ט.

3 ג

בשבלי הלקט השלם (הלכות פסח סי׳ רי״ח) כתב וז״ל: לפי מה שדרשו באגדת חזית, לפי כשיצאו ישראל ממצרים ירשו כנקבה הזאת שנוטלת עשור נכסים, כך ירשו ישראל שבע אומות שהן עשור שבעים אומות, לפיכך אמרו שירה בלשון נקבה, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת וגו', אבל לעתיד לבוא שיהיו יורשין כזכר יאמרו שיר בלשון זכר שנאמר מזמור שירו לה׳ שיר חדש וגו' עכ״ל, והוא במדרש שה״ש רבה בפסוק שחורה אני ונאוה. וכן שם (בהלכות לולב סי' שע״ב) וז״ל: שכך מצינו באגדת חזית ויבא ירושלם ויעמד לפני ארון ברית ה׳ ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו, א"ר אלעזר מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה, עכ״ל, והוא משה״ש רבה פ״א וקהלת רבה פ״א (רב פעלים 62). ע״ע קהלת; שיר השירים.