Minei Targuma on Torah
Title שער
1 א

ספר

2 ב

מיני תרגומא

3 ג

והוא חבור כולל באורים נחמדים יקרים בספירים לגלות סודות עמוקות בדברי תרגום אונקלוס על התורה אשר רובן ככולן היו נעלמות עד הנה, עד שקם האי גברא יחיד בדורו היה הגאון האמתי רבן של כל בני הגולה, מו״ה ישעיהו ברלין זצללה״ה המפורסם בשם, הגאון רבי ישעי׳ פיק שהיה אב״ד ור״מ דק״ק ברעסלויא. וישאב מים מבור חכמתו הגדולה והיו לבאר לעיני כל דורש דבר אלהים. ומתוך הספר הזה עיניו תראינה נפלאות ולבבו ישקט מסער הספקות הרבות העולות בדברי המתרגם הגדול אונקלוס הנ״ל: