Nasso, Siman 1 נשא, א׳
1 א

וידבר ה' אל משה לאמר, דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כי תשטה אשתו (במדבר ה יא יב). ילמדנו רבינו מי שהיה מבקש לקנאות לאשתו כיצד היה מקנא לה, כך שנו רבותינו, המקנא לאשתו היה מוליכה לב"ד הגדול שבירושלים, ומאיימין עליה על דרך שמאיימין על עידי נפשות, ואח"כ מעלין אותה לשער המזרח, לשער ניקנור, ששם מטהרין את המצורעים, ומשקין את הסוטות, כהן היה מביא פיילי של חרס, ונותן לתוכה חצי (לוגמין) [לוג מים] מן הכיור, נכנס להיכל ופנה לימינו, ומקום היה שם אמה על אמה, וטבלא של שיש שם, וטבעת קבועה בה, מגביה ונוטל עפר מתחתיה, ונותן על המים, שנאמר ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן ונתן אל המים (שם יז), והיה כותב את המגילה ואם לא שכב איש אותך וגו' (שם שם יט). מכאן שנו רבותינו שפותחין בדיני נפשות מתחילה לזכות, ועוד כותב ואת כי שטית וגו', יתן ה' אותך לאלה וגו' (שם שם כ כא), וכן שלמה אמר אשר יחטא איש לרעהו ונשא בו אלה להאלותו ובא אלה לפני מזבחך בבית הזה, ואתה תשמע השמים ועשית ושפטת את עבדיך והרשיע רשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו (מ"א ח לא לב). בפרשת סוטה הכתוב מדבר, שנאמר וכתב את האלות האלה (במדבר ה כג), ואתה תשמע השמים ועשית ושפטת את עבדיך להרשיע רשע לתת דרכו בראשו (מ"א שם), וצבתה בטנה ונפלה ירכה (במדבר ה כז), להצדיק צדיק לתת לו כצדקתו (מ"א ח לב), ואם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה ונזרעה זרע (במדבר שם כח). ואם היתה טמאה לא היתה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות, ועיניה בולטות, והיא מתמלאת גידים, והכהן אומר הוציאוה הוציאוה שלא תטמא את העזרה, כשם שהמים בודקין את האשה, כך המים בודקים את האיש, שנאמר ובאו ובאו (שם כב ושם שם כד), כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל, שנאמר ונטמאה ונטמאה, אבל אם שתת ונמצאת טהורה, אם היתה עקרה נפקדת, היתה למודה [להיות] יולדת כעורים יולדת יפים, שחורים יולדת לבנים, קצרים יולדת ארוכין, נקבות יולדת זכרים, שנאמר אם לא נטמאה האשה וטהורה היא ונקתה ונזרעה זרע (שם כח), אמר הקב"ה למשה כתוב פרשת סוטה, כדי שתהא יודעת איזה שם הכהן מוחק בשבילה, ומהו מיתה והיאך היא מתפרסמת, מנין (שנאמר) [ממה שקראו בענין] איש איש כי תשטה אשתו.

(Numb. 5:11–12):1Neither the Buber nor the traditional Tanhuma have a parashah, the beginning of which coincides with the beginning of Naso (Numb. 4:21-7:89) from the annual cycle. Such a parashah is also missing in other sources for the so-called “triennial cycle.” See B.Z. Wacholder, “prolegomenon,” in The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue, by Jacob Mann (“Library of biblical Studies”; New York: Ktav, 1971), p. LX. THEN THE LORD SPOKE UNTO MOSES, SAYING: SPEAK UNTO THE CHILDREN OF ISRAEL AND SAY UNTO THEM: IF ANYONE HAS HIS WIFE GO ASTRAY. Let our master instruct us: When someone wanted to accuse his wife (of infidelity), how did he accuse her?2Tanh., Numb. 2:1. Thus have our masters taught (in Sot. 1:4–5; 2:2–3.):3The Mishnah quotation has several variants from the standard text. See also TSot. 1:3-4. ONE ACCUSING HIS WIFE BROUGHT HER TO THE GREAT COURT WHICH WAS IN JERUSALEM, AND THEY WOULD ADMONISH HER IN THE WAY THAT THEY WOULD ADMONISH WITNESSES IN CAPITAL CASES< … >.4See Sanh. 4:5. Then afterwards: THEY WOULD BRING HER UP TO THE EASTERN GATE, TO < … > THE GATE OF NICANOR, WHERE THEY WOULD PURIFY THE LEPERS AND GIVE DRINK TO SUSPECTED ADULTERESSES< … >. A PRIEST WOULD BRING AN EARTHENWARE BOWL5Gk.: phiale; Lat.: fiala. AND PUT A HALF LOG OF WATER INTO IT FROM THE BASIN< … >. HE WOULD ENTER THE TEMPLE AND TURN TO HIS RIGHT. NOW A PLACE WAS THERE ONE CUBIT SQUARE WITH A MARBLE FLAGSTONE6Gk.: tabla (“tablet”); Lat.: tabula. THERE AND A RING FIXED IN IT. HE WOULD RAISE IT, TAKE DUST FROM UNDERNEATH, AND PUT IT UPON THE WATER, AS STATED (in Numb. 5:17): AND TAKING SOME OF THE DUST WHICH IS IN THE FLOOR OF THE TABERNACLE, THE PRIEST SHALL PUT IT INTO THE WATER. THEN HE WOULD WRITE THE SCROLL (in the wording of Numb. 5:19): AND IF NO ONE HAS SLEPT WITH YOU…. From here (Numb. 5:19) our masters have taught: When one opens capital cases, you begin with <the case for> acquittal. Then he writes further (in vss. 20–21): AND IF YOU HAVE GONE ASTRAY …, MAY THE LORD MAKE YOU A CURSE…. And so Solomon has said (in I Kings 8:31–32 // II Chron. 6:22–23): WHENEVER ONE SINS AGAINST HIS NEIGHBOR, AND HE GIVES HIM AN OATH FOR HIM TO SWEAR; THEN WHEN HE COMES FOR THE OATH BEFORE YOUR ALTAR IN THIS HOUSE, YOU WILL HEARKEN IN HEAVEN, TAKE ACTION, AND JUDGE YOUR SERVANT, IN ORDER TO CONDEMN THE WICKED SO AS TO SET HIS CONDUCT UPON HIS OWN HEAD AND JUSTIFY THE RIGHTEOUS SO AS TO RENDER TO HIM ACCORDING TO HIS RIGHTEOUSNESS. In the parashah on the adulteress the text says what is stated (in Numb. 5:23): THEN <THE PRIEST> SHALL WRITE DOWN THESE CURSES <IN A SCROLL>. (I Kings 8:32 // II Chron. 6:23:) YOU WILL HEARKEN IN HEAVEN, TAKE ACTION, AND JUDGE YOUR SERVANT, IN ORDER TO CONDEMN THE WICKED SO AS TO SET HIS CONDUCT UPON HIS OWN HEAD. (Numb. 5:27:) SO THAT HER BELLY SHALL DISTEND AND HER THIGH SHALL SAG. (I Kings 8:32/II Chron. 6:23:) AND JUSTIFY THE RIGHTEOUS SO AS TO RENDER TO HIM ACCORDING TO HIS RIGHTEOUSNESS. (Numb. 5:28): BUT IF THE WOMAN HAS NOT DEFILED HERSELF AND IS PURE, SHE SHALL BE GUILTLESS AND SHALL CONCEIVE SEED. If she was defiled, (according to Sot. 3:4; 5:1) SHE WOULD NOT HAVE FINISHED DRINKING BEFORE HER FACE TURNS GREEN, HER EYES PROTRUDE, AND SHE IS FULL OF <SWOLLEN> VEINS. THEN THE PRIEST SAYS: TAKE HER OUT, TAKE HER OUT, SO THAT SHE DOES NOT DEFLE THE TEMPLE COURT< … >. JUST AS THE WATER TESTS THE WOMAN, SO DOES THE WATER TEST THE MAN, SINCE IT IS STATED <TWICE> (in Numb. 5:22 & 24): AND IT (i.e., the water that causes the curse> SHALL GO< … >. AND IT SHALL GO <INTO HER … >. JUST AS SHE IS FORBIDDEN TO HER HUSBAND, SO IS SHE FORBIDDEN TO THE LOVER, SINCE IT IS STATED <TWICE> (in Numb. 5:13 & 14): SHE HAS DEFILED HERSELF< … >. SHE HAS DEFILED HERSELF.7The gemara ([Sot. 28a) explains these double usages more fully. Cf. also ibid., 26b. If, however, she drinks <the potion> and is found pure, then if she was barren, she is <now> visited (i.e., given conception).8Sot. 26a. <If> she used [to] bear ugly <children>, she <now> bears beautiful ones. <Instead of> dark <children>, she bears fair ones. <Instead of> short <children>, she bears tall ones. <Instead of> females, she bears males. Thus it is stated (in Numb. 5:28): BUT IF THE WOMAN HAS NOT DEFILED HERSELF AND IS PURE, SHE SHALL BE GUILTLESS AND SHALL CONCEIVE SEED. The Holy One said to Moses: Write a section on the adulteress so that she may know which name the priest blots out for her,9On the scroll of Numb. 5:23, where the priest put down the curses in writing and then rubbed them off into the bitter water. See also Sot. 2:4. what is to be her death, and how it will be made public.10Gk.: parresiazesthai. Where is it shown? {Where it is stated} [from what they have read on the matter] (in Numb. 5:12): IF ANYONE HAS HIS WIFE GO ASTRAY.