Achrei Mot, Siman 7 אחרי מות, ז׳
1 א

בארבעה מקומות מזכיר מיתתן של בני אהרן [ומזכיר סורחנן, וכלכך למה, להודיעך שלא היה בידם אלא אותו עון בלבד. אמר ר' אלעזר המודעי צא וראה כמה הוא קשה מיתתן של בני אהרן לפני הקב"ה, שבכל מקום שהוא מזכיר מיתתן מזכיר סורחנן, וכל כך למה, שלא ליתן פתחון פה לבאי העולם לומר מעשים מקולקלין היה להם בסתר שעל ידי כן מתו.

In four places where < Scripture > mentions the death of Aaron's sons,44In Lev. 10:2–3; 16:1; Numb. 3:4; 26:61. [it also mentions their transgression. And why all this?45Tanh., Lev. 6:6; PRK 26(27):8; Lev. R. 20:8; Numb. R. 2:24. To inform you that they had only this sin on their hands. R. Eleazar of Modim said: Go out and see how grievous the death of Aaron's sons was for the Holy One, for in every place that < Scripture > mentions their death, it mentions their transgression. And why all this? So as not to give those who come into the world a pretext for saying: Disgraceful acts were secretly < reckoned > to their < account >, because of which they died.

2 ב

בר קפרא בשם ר' ירמיה בר אלעזר אמר בשביל ארבעה דברים מתו בניו של אהרן], על ההקריבה ועל ההקרבה, ועל אשר זרה, ועל שלא נטלו עצה זה מזה, על הקריבה שנכנסו לפני ולפנים, ועל ההקרבה שהקריבו קרבן מה שלא נצטוו, ועל אש זרה שהביאו אש מבית כיריים, ועל שלא נטלו עצה זה מזה.

Bar Qappara said in the name of R. Jeremiah bar Eleazar: Aaron's sons died because of four things:] for the drawing near, for the sacrificing, for alien fire, and for not taking advice from each other.46Numb. R. 2:23. For drawing near, in that they entered the innermost sanctuary. For the sacrificing, in that they offered a sacrifice, which they had not been commanded < to offer >. For alien fire, in that they had brought fire from a cookhouse (instead of from off the altar). And for not taking advice from each other.

3 ג

ר' מני דשאב ור' יהושע דסכנין בשם ר' לוי בשביל ארבעה דברים מתו בני אהרן, ובכולם כתיב מיתה, על שנכנסו שתויי יין, ואומר יין ושכר אל תשת וגו' ולא תמותו (ויקרא י ט), ועל שנכנסו בלא רחיצת ידים ורגלים, ואומר בבואכם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו (שמות ל כ), ועל שנכנסו מחוסרי בגדים, ומה היו חסירין, אמר ר' לוי מעיל היו חסירין, וכתיב בו מיתה, שנאמר והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו וגו' [ולא ימות] (שם כח לה). ועל ידי שלא היו להם בנים, וכתיב בו מיתה, שנאמר וימת נדב ואביהוא וגו' ובנים לא היו להם (במדבר ג ד). אבא חנן אומר על ידי שלא היו להם נשים, וכתיב וכפר בעדו ובעד ביתו (ויקרא טז ו). אמר ר' לוי שחצים היו הרבה, והיו אומרים איזו אשה הוגנת לנו, הרבה נשים היו יושבות עגונות וממתינות להם, והיו אומרים אחי אבינו מלך, אבינו כהן גדול, אחי אמנו נשיא, אנחנו סגני כהונה, איזו אשה הוגנת לנו. ר' מנחמא בשם ר' יהושע בר חנינא [אמר] עליהם הוא אומר בחוריו אכלה אש ובתולותיו לא הוללו (תהלים עח סג), למה בחוריו אכלה אש, על בתוליו שלא הוללו, ועוד מן הדא ואל משה אמר עלה אל ה' [אתה ואהרן נדב ואביהוא] (שמות כד א), מלמד שהיו משה ואהרן מהלכין תחילה, ונדב ואביהוא הולכין אחריהם, והיו אומרים עוד ימותו שני זקנים אלו, ואנו נוהגים בשררה על הצבור תחתיהם. [ר' יודן בשם] ר' אייבו אמר בפיהם אמרו זה לזה, ר' פנחס אמר בלבם הרהרו. אמר ר' ברכיה אמר להם הקב"ה אל תתהלל ביום מחר וגו' (משלי כז א), הרבה סייחין מתו, ונעשו עורותיהן שטוחין על גבי אמותיהם, ועוד מן הדא ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו (שמות כד יא), מכאן שהיו ראוין להשלחת יד. אמר ר' הושעיא וכי קלורין (פי' עוגות) עלו עמהן לסיני שאומר ויחזו את האלהים וגו' (שם), אלא שזנו עיניהם מן השכינה, כאדם שמביט בחבירו מתוך מאכל ומשתה. ר' יוחנן אמר אכילה [ושתיה] ודאי, דכתיב באור פני מלך חיים (משלי טז טו). אמר ר' תנחומא מלמד שהגיסו את לבם, ועמדו על רגליהם, וזנו עיניהם מן השכינה. ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר משה לא זן עיניו מן השכינה, שנאמר ויסתר משה פניו וגו' (שמות ג ו), ועוד מן הדא וימת נדב ואביהוא לפני ה' (במדבר ג ד), וכי לפניה' מתו, אלא מלמד שקשה לפני המקום בשעה שבניהם של צדיקים מסתלקין [בחייהם].

R. Mani of Sha'av and R. Joshua of Sikhnin said in the name of R. Levi: Aaron's sons died because of four things, and < a sentence of > death is recorded in connection with all of them.47PRK 26 (27):9; Lev. R. 20:9. Because they entered and had drunk wine, and it says (in Lev. 10:9): DRINK NO WINE OR INTOXICATING LIQUOR…, LEST YOU DIE. Because they entered without washing hands and feet, and it says (in Exod. 30:20): WHEN THEY COME UNTO THE TENT OF MEETING, THEY SHALL WASH WITH WATER LEST THEY DIE. Because they entered while lacking < the proper > clothes. And what did they lack? R. Levi said: They were lacking a robe, and < a sentence of > death is recorded in connection with < that lack >, where it is stated (in Exod. 28:35): AND IT (the robe with golden bells and pomegranates) SHALL BE UPON AARON FOR OFFICIATING, SO THAT THE SOUND OF IT SHALL BE HEARD, < WHEN HE COMES INTO THE SANCTUARY >…, [LEST HE DIE]. And because they had no children, and < a sentence of > death is recorded in connection with < that lack >, where it is stated (in Numb. 3:4): BUT NADAB AND ABIHU DIED…; AND THEY HAD NO CHILDREN. Abba Hanan says: Because they had no wives, and it is recorded (in Lev. 16:6): AND HE SHALL MAKE ATONEMENT FOR HIMSELF AND FOR HIS HOUSEHOLD. R. Levi said: They had a lot of arrogance and were saying: Which woman is worthy of us?48Lev. R. 20:10; below, Lev. 6:13. A lot of women were remaining unmarried and waiting for them. But they were saying: Our father is high priest, our father's brother is prince, < and > we are deputy high priests. Which woman is worthy of us? R. Menahama [said] in the name of R. Joshua bar Hanina: < It is > about them < that > it says (in Ps. 78:63): FIRE DEVOURED THEIR YOUNG MEN, AND THEIR MAIDENS HAD NO NUPTIAL SONG. Why had FIRE DEVOURED THEIR YOUNG MEN? Because of THEIR MAIDENS, who HAD NO NUPTIAL SONG. And moreover, < their arrogance may be inferred > from this (i.e., from Exod. 24:1): THEN HE SAID UNTO MOSES: GO UP UNTO THE LORD, YOU AND AARON, NADAB AND ABIHU, < AND THE SEVENTY ELDERS OF ISRAEL >. This teaches that Moses and Aaron walked first, while Nadab and Abihu came after them; but still they were saying: These two old men shall die, and we shall assume authority over the community in their place.49See below, Lev. 6:13. {R. Ayyevu said:} [R. Judan said in the name of R. Ayyevu:] They said it to each other with their mouths, < while > R. Pinhas said: they pondered it in their hearts. R. Berekhyah said: The Holy One said to them (in Prov. 27:1): DO NOT BOAST OF TOMORROW…. A lot of colts have died, and their skins have been made into coverings for their mother's backs. And in addition < their arrogance may be inferred > from this (i.e., from Exod. 24:11): BUT HE (i.e., the Holy One) STILL DID NOT RAISE HIS HAND AGAINST THE NOBLES OF THE CHILDREN OF ISRAEL. From here < it follows > that they deserved to have a hand raised < against them >. R. Hosha'ya said: Did cellaria50The word is Latin. (i.e., provisions) go up with them to Sinai, since it says (ibid., cont.): THEY BEHELD GOD, < AND THEY ATE AND DRANK >. It is simply that they feasted their eyes on the Divine Presence. < They were > like someone who beholds his colleague in the midst of eating and drinking. R. Johanan said: < There was > actual eating [and drinking], since it is written (in Prov. 16:15): IN THE LIGHT OF THE KING'S FACE THERE IS LIFE. R. Tanhuma said: < Exod. 24:11 > teaches that they became bold in their hearts and stood on their feet, < while > they feasted their eyes on the Divine Presence. R. Joshua of Sikhnin said in the name of R. Levi: Moses did not feast his eyes on the Divine Presence, as stated (in Exod. 3:6): MOSES HID HIS FACE…. And in addition, < the boldness of Aaron's sons may be inferred > from this (i.e., from Numb. 3:4): BUT NADAB AND ABIHU DIED BEFORE THE LORD. Was it BEFORE THE LORD that they died? < The verse > simply teaches that it is grievous for the Omnipresent when children of righteous people pass away during their < parents' > lifetime.