Machzor Rosh Hashanah Sefard
Laws of Erev Rosh Hashanah דיני ערב ראש השנה

בערב ראש השנה נוהגין להתענות וא"צ קבלה ולא השלמה ואין קורין ויחל וא"א ברכת כהנים במנחה שאינו תענית צבור:

מכבסין ומסתפרין בער"ה כדי להראות שאנו בטוחים בחסדי השם יתברך שיוציא לאור משפטינו, אבל עכ"פ לא ילבש בר"ה בגדים חשובים כבשאר יו"ט כדי שתהיה אימת הדין עליו. ונוהגין לטבול בער"ה משום קרי:

כתב השל"ה: הש"צ והתוקע יפרשו א"ע ג' ימים קודם ר"ה מכל דבר המביא לטומאת קרי ושיהיו בעלי תשובה גמורים וילמדו בתחלה התפלות והתחנות. וז"ל זוה"ק פ' ויקרא: ווי לאינון דשליחא דלהון לא אשתכח כדקא יאות דהא חובי עלמא אתיין לאדכרא בגיניה. וכד שליחא הוא זכאי כדקא יאות זכאין אינון עמא דכל דינין מסתלקין מינייהו על ידו. אין תוקעים בער"ה כדי להפסיק בין תקיעות של רשות לתקיעות חובה: