Machatzit HaShekel on Orach Chayim
Introduction הקדמת המחבר
1 א

אני אני המדבר. בלב נשבר. צועק לשעבר. נחלה על שבר. כי אני הגבר. ראה עוני ממצות ותורה ולא גמיר וסביר. והוא מובל לקבר. ומה ישיב שולחו דבר. ואני אמרתי לריק יגעתי לתוהו והבל כחי כליתי. והלואי תהי יציאתי כביאתי. מששתי את כל כלי ומצאתים פכים קטנים שברי כלי חרס. האומר לחרס ויזרח. יאיר לי נתיב לראות ולראות פני יוצר רוח. כי אנבי הולך שחוח. אין בקדקדי מוח. לא טעם וריח ניחוח. ואנה אמצא מנוח. או אנה אברח. ולבי מלא אנחה. אוי לי מיום התוכחה. פלגי מים ירדו עיני מטתי אשחה. באמור אלי נפש הנאנחה. הן לא באת אל המנוחה. שלם את נשייך במר צרחה. ליחה סרוחה. על מה הבטחה. עת תתן דין וחשבון. כי נעשית סרבן. ובידך אין תשורה וקרבן. אמרתי מאין יבא עזרי. בהביטי עיני ובשורי. הן נשארתי לבדי ואין מי בעזרי. סעיפי ישיבוני. והם יורוני. ומעצבון ידי ינחני. אולי תמצא ידך א׳ ממצות הקיימות לדורות. אשר היא ממצות היקרות. כאשר בספר קהלת על הלוחות חרות. היא תליץ בערך ביום הדין ויהיה לך למשמרת. ומה אעשה והכסף אזיל ותורה אין בי בה לשרת. ואם ת״ל תחת ידי חדושי הש״ס אשר חנני יוצר המאורות. אך אין בזו תכלית לדורות. בי לגדולי חקרי לב הם למותרות. ולקטנים כערכי אשר לא ראו מאורות. חשכו הרואות בארובות לצרות הצרורות. ודי לנו אם עמדנו בראשונים להבין ולהורות. אך ראה זה מצאתי אמרה נפשי חלק ש״ע א״ח אשר יש בו צורך ושוה לכל נפש קטן וגדול וית׳ שמו אשר שלח לפנינו זה האיש האחד היה אברהם ה״ה הגאון בעל המחבר ספר מ״א לבאר דברי ש״ע. אך דבריו לבני גילי הם קצרים מאד. וגם לפעמים נפל בהם טעות. והנה גדולי חכמי ישראל יחיו ע״ע לרב חכמתם לא יטפלו בזה לבאר דבריו. ונקל בעיניהם. וגם לגודל חכמתם ידמו שהוא משנה שא״צ ואין דבריו צריכים ביאור. ולא יעלו על לב כי לאו כ״ע גמירי וסבירי כי״ב. אך אנכי ריק מכל חכמה ומדע ויודע אני בעצמי כי פעמים הרבה היו דבריו צריכים לי ביאור. ובלי ספק ימצאו עוד אנשים כגילי חסרי המדע וחשכי שכל אשר גם הם חולים כמוני. אי לזאת אמרתי אולי יחנני ה׳ בר״ר יתעשת ויתן לי כח ואומץ הדעת להבין רבריו ולבארם. ואין אני אומר קבלו דעתי. כי מלבד שידעתי שאין בי לא תורה לא חכמה ולא דעת. ולבינתי ניתן מגרעת. גם לא הספיק לי זמני. לתת בו כל עיוני. כי הוצרכתי לחלק זמני. גם לענינים אחרים אשר הם חונה עלי. נוסף לזה רוב הספרים אשר מביא רובן לא שזפתן עיני מעולם ס׳ בה״ג מביא פעמים אין מספר ולא היו ת״י כ״א דרך מקרה פ״א על איזה שעות. אך כתבתי כפי העולה על דעתי העניה בע״ה ואם שגיתי ה׳ הטוב יכפר כי לא במרד ובמעל. ואת הטוב יקבלו. וגם אם לא תדע שם המבאר. תאמר ברוך מפי יוצר אור. והשאר יתבטל וליהוי כעפרא דארעא. מחצית השקל שמו יקרא. כי אם לא כוונתי אל מרכז האמת בבל דבריו מ״מ במחציתו אמת תפסי׳ להאי גברא. ועוד טעם אחר בלבי עצורה ויהיו לרצון אמרי פי לפני נותן התורה. עכ״ל המחבר זצ״ל ותהי נשמתו בצרור החיים צרורה: