Maaseh Rokeach on Mishnah
Introduction הקדמה
1 א

במה אקדם ה' ומה אכוף לאלהי מרום אשר עד כה עזרני ה' וכל החסדים והטובות שגמל אתי עמי כל ימי חלדי ולב יודע מרת נפשו ערכי השפל פחות שבערכין שלא הייתי כדאי לזה לולי חסדו הגדול וזכות אבותי הקדושים שעמדה לי ואלהי אבי היה בעזרי שהייתי לאב ולרב בכמה קהלות קדושות כידוע ומפורסם.

2 ב

ותמיד היה מוטל עלי עול הצבור במילי דשמיא ובמילי דעלמא. ואמרתי בלבי מתי אעשה לביתי לעבוד את ה' ביראה ואהבה בלי שום פניה שבעולם. בכן גמרתי בדעתי בע"ה שהבא לטהר מסייעין אותו בא אלי התעוררות מן השמים מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך בארץ הקדושה, ולך לך מארצך וממולדתך וגו', ושם תמצא מנוח מכל טרדות הזמן. בכן מאסתי בכל הכבוד המדומה שהיה לי וגמרתי בדעתי בע"ה להוציא מחשבתי הטובה מכח אל הפועל לילך מהכא להתם דרך הים וה' ברחמיו המרובים על מי מנוחות ינהלני ויחזקני ואמצני לעבודתו ויראתו שאוכל לעבדו כאשר עם לבבי בקדושה ובטהרה בארץ הקדושה.

3 ג

אך אמרתי אורחא רחיקא וזודאין קלילא שלא עשיתי שום מלבוש לנשמתי ולזכות בהם את הרבים. והנה יש בידי הרבה חידושים מה שיגעתי ומצאתי בס"ד מעודי עד היום הזה אך אמר לי לבי עשות ספרים הרבה אין קץ וחלקי אמרה נפשי שכבר אמרו חז"ל שבזכות לימוד המשניות יזכו לקץ הימן. ובוודאי לא כיונו חז"ל על פשוט לימוד המשניות רק שכל דברי חז"ל הקדושים הן במשנה ובגמרא הכל הוא ברמז וסודות התורה, רזין דרזין כמבואר בזוהר הקדוש ובתיקונים בכמה דוכתי. בודאי אין הדברים יוצאין מפשטן כמו תורה שבכתב שאין המקרא יוצא מידי פשוטו. אבל באמת הכל הוא צרופי שמות הקדושים. כן הוא ממש בתורה שבעל פה. ואף שכבר כתבתי לב יודע מרת נפשו, ערכי השפל שאין לי עסק בנסתרות, לא בהם ולא במקצתם, ומעולם לא עלתה על לבי לילך בגדולות ונפלאות ממני, אך מיום שגמרתי בדעתי בימי התשובה סוף חודש אלול בשנה דאשתקד שלא אעבור עוד בבל תאחר וליסע בשנה זו אל ארץ הקדושה, ונפל מילתא בדעתי שמי ושם הקודש של אבי זצלה"ה הוא אלעזר בן שמואל עולה תשל"ז, ועם הד' אותיות עולה במכוון כמנין לארץ הקדושה. אז חלקי אמרה נפשי קח קולמוס בידך וכתוב הקונטרס הלזה על המשניות לעשות מלבוש לנשמתך. וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שלא לכבודי ולא לכבוד בית אבי כתבתי דברים אלה, רק לכבוד הקב"ה ושכינתיה ולכבוד התורה הקדושה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, להודיע מעלות לימוד המשניות כתבתי כטיפה מן הים הגדול בדרך פרד"ס. וזכות רבינו הקדוש עם כל התנאים והאמוראים יעמדו לי ולזרעי וזרע זרעי עד עולם שנזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה והמצות בקדושה ובטהרה בארץ הקדושה.

4 ד

ומצאתי רמז נכון רבינו הקדוש יהודה עולה כמנין ארץ הקדושה עם ב' כוללים.

5 ה

וזה משפט הספר. בפתיחה נתתי טעמים לשבח על כלל המשניות שסידר רבינו הקדוש תקכ"ג פרקים – ועם פרק שנו חכמים המה תקכ"ד – על מה בא המנין הזה. וגם על הפרט בכל סדר וסדר מנין הפרקים שבו. שלא במקרה והזדמן נעשה כך אלא הכל בכתב מה' עליו השכיל, וסידר הכל על פי רמז וסוד במכוון. ובתוך הספר פרטי פרטות בכל מסכת ומסכת טעם על מנין הפרקים שבה וחשבון האותיות של ראשי פרקים וסופי האותיות של הפרקים – הכל בא בכונה על פי רמז וסוד. וכתבתי בס"ד הנלע"ד דברים נפלאים בכל מסכתא ומסכתא, אחת מהן לא נעדרת בחמשה סדרים. ובהגיעי לסדר טהרות ראיתי שהזמן קצר והמלאכה מרובה, שימי הקיץ הבאים עלינו לטובה הגיע הזמן ליסע ולילך למחוז חפצי לחיים ולשלום. בכן הנחתי סדר טהרות עד שירחיב ה' את גבולי ואבא לארץ הקדושה ואשלים בע"ה ואוסיפה כהנה וכהנה. וכעת לא העמדתי רק מסכת עוקצין שהוא סיום הש"ס.

6 ו

ובכל מסכתא שיש כמה משניות שהמה תמוהים מאוד. וגם יסוד כל מסכת על מה הוטבעה פרשתי בס"ד בדרך פשט ובדרך רמז וסוד, וגם הגמרות השייכים לזה כאשר יראה עיני הקורא וישמח לבו. ובטוח אני בחסדי ה' שפתחתי פתח ושער לכל האנשים אשר המה כערכי ולומדים התורה לשמה, יתלהב לבם בלימוד המשניות שיבינו דבר מתוך דבר שאין בה שום אות חסר או יתיר מה שאין מרמז שום דבר בדרך פרד"ס.

7 ז

ולמען שלא יהיה הספר סתום ומחוסר בעיני הלומדים שאין להם שום ידיעה בנסתרות נטעתי בה כמה מיני מגדים בנגלה מענין לענין באותו ענין בדרך דרש פשוט. ולא הלכתי בגדולות כדי שיהא דבר השוה לכל נר"נ. ואם יאמר האומר הלא גמטריאות המה רק פרפראות לחכמה ורוב הספר העמדתי בדרך גימטריא – אני אומר האמת כך הוא כמו פרפראות אינם באים אלא להמשיך תאות המאכל או למתק, כן הדברים אלו יביאו להמשיך תאות המאכל אמתי שיאכל מפרי עץ החיים שיבין כמה רמזים וסודות בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ ואכל וחי לעולם.

8 ח

וקראתי שם הקונטרס מעשה רוקח שב' תיבות אלו עם האותיות עולה במכוון כמנין אלעזר בן שמואל. ומה גם שב' תיבות אלו עם האותיות עולים תשל"ז ועם הד' אותיות עולה כמנין שם החניכה של א"א ר' שמעלקא שיהא נשמתו צרורה בצרור החיים. וגם שם אמי מורתי הצדקת מרומז בזה שמה טייבל עולה במספר קטן טו"ב ומנין תשל"ו הוא גם כן במספר קטן טוב. שתהא נשמתה צרורה בצרור החיים וצדקתם יעמוד לנו.

9 ט

וצריך אתה לידע מי שמורגל בספרי המקובלים בכל החשבונות, אם חסר או יתיר אחת אין בזה כלום – ואף שמיעוטי דמיעוטי המה בקונטרס זה שכל החשבונות המה מכוונים, מכל מקום כתבתי זה לדעת וה' יאיר עינינו בתורתו הקדושה ויקוים מקרא שכתוב (הושע ח, י) "כי יתנו בגוים עתה אקבצם" שדרשו חז"ל מקרא זה על לימוד המשניות, והיינו מי שלומד לשמה לייחדא קב"ה ושכינתיה. ורמז לדבר שב' תיבות אלו כי יתנו עולה מנין מלכות, והיינו סוד תורה שבע"פ להעלותה למעלה למעלה. ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. ונזכה לראות בנין ציון וירושלים בהודם ותפארתם בבי"א.

10 י

והנני גוזר ואומר בגזרת חרם על כל המדפיסים שבעולם שלא ידפסו הקונטרס הלזה בשום אופן שבעולם אם לא בהסכמות שני בניי הרבנים המופלגים המפורסמים כמוהר"ר משה נר"ו וכמוהר"ר שלום נר"ו. באופן שיסכימו שניהם יחד לשם שמים אם יראו שחביבה על לומדיה ולא לשום פניה אחרת. ומצאתי רמז לדבר שגם שמם הטוב מרומז בזה. מעשה רוקח עולה כמנין משה ושלום עם ב' כוללים. וה' ברחמיו יזכינו ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי התורה והמצוה, ולא ימוש התורה מפינו ומפי זרעינו וזרע זרעינו עד עולם אכי"ר.