צפי, צָפָה (b. h.; cmp. צוּף) [to shine; cmp. צוּץ,] to look, esp. to look into distances of space or time; to foresee; to have a vision. Gitt. 58ᵃ, v. צָפְנַת. Meg. 24ᵇ הרבה צָפוּ למרכבה וכ׳ Ms. M. (ed. צִפּוּ לדרוש במ׳, v. Rabb. D. S. a. l. note) many looked out for the Merkabah (v. מֶרְכָּבָה), and never lived to see it; (ed. hoped to be able to preach on the Merkabah; Tosef. ib. III (IV), 28 הרבה דרשו במ׳). Gen. R. s. 79 צ׳ … ברוח הקדש וכ׳ R. S. b. Y. saw by means of the spirit of holiness (inspiration) &c.; Y. Shebi. IX, 38ᵈ; Koh. R. to X, 8; Pesik. Vayhi, p. 90ᵃ. Sot. 12ᵇ (ref. to והמצפצפים Is. VIII, 19) צוֹפִין ואינן … צופין they see (have a vision) and know not what they see. Tosef. Pes. II (III), 12 [belonging to 13] איזהוּ צוֹפֶה הרואה וכ׳ who is called a tsofeh (a pilgrim that sees Jerusalem)? He who sees it and never loses it out of sight again. Meg. 14ᵃ (expl. הרמתים צופים, I Sam. I, 1) שתי רמות שצוֹפוֹת זו את זו two heights that look at each other; a. fr.—[Num. R. s. 19, a. e. צופים, v. צָף.]—V. צוֹפֶה, צוֹפִים.—Part. pass. צָפוּי a) seen, foreseen. Ab. III, 15 הכל צ׳ והרשות וכ׳ everything is foreseen (every deed of man is observed by God before whom there is no distance of space or time), but freedom of will is granted. Tanḥ. Sh’laḥ 5 שהיה צ׳ לפני וכ׳ it was foreseen before the Lord that they would come &c. Ib. 9 שהכל צ׳ וכ׳ (omit היה) for every event is foreseen by the Lord; a. fr.—b) bright, perspicuous. Tanḥ. Ḥuck. 8 צְפוּיִם, v. צָף.
    Pi. - צִיפָּה 1) to look forward to, wait, hope. Ber. 57ᵇ יְצַפֶּה לחסידות may hope to attain piety. Pes. 50ᵇ המְצַפֶּה לשכר אשתו he who looks forward to (is dependent on) his wife’s earnings. Bets. 32ᵇ המצפה לשלחן חבירו who depends on his neighbor’s table. Ib. המצפה על שולחן וכ׳ (corr. acc.) Ruth. R. introd. (ref. to Ez. XIII, 4) מה שועל הזה מצפה בחורבות וכ׳ as the fox in the ruins looks out, when he sees men pass by, which way to flee &c.; Yalk. Ez. 352 יושב ומצעה (corr. acc.). Gen. R. s. 74 אביך מצפה לך אמך מְצַפָּה לך thy (dead) father looks forward to thy coming, thy mother &c.; a. fr. —2) to cover with shining plate, to overlay. R. Hash. 27ᵃ צִיפָּהוּ זהב וכ׳ if he overlaid the Shofar at the place where the mouth is applied; Y. ib. III, 58ᵈ; a. fr.—Part. pass. מְצוּפֶּה, f. מְצוּפָּה &c. Ib. III, 3 ופיו מצ׳ זהב and its mouthpiece was covered with gold. Kel. XI, 4; 6. Ḥag. III, 8 מפני שהן מְצוּפִּין because they (the altars) are overlaid (with gold or copper); a. fr.