Horayot 12bהוריות י״ב ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Horayot 12b"
Toggle Reader Menu Display Settings
12bי״ב ב
1 א

אימא סיפא אין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה אתאן לרבי מאיר דתניא אירע בו פסול בכהן גדול ועבר ומינו כהן אחר תחתיו הראשון חוזר לעבודתו והשני כל מצות כהונה עליו דברי ר"מ [רבי יוסי אומר ראשון חוזר לעבודתו ושני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט]

Say the latter clause: The difference between a High Priest currently serving in that capacity and a former High Priest is only with regard to the bull brought by the High Priest on Yom Kippur and the tenth of an ephah meal-offering; but with regard to all other matters the two are equal. In this clause we arrive at the opinion of Rabbi Meir, as it is taught in a baraita: If temporary disqualification befell the High Priest and he left his position and they appointed another priest in his stead, after the cause of his disqualification passes, the first priest returns to his service as High Priest. And with regard to the second priest, all of the mitzvot of the High Priesthood are still incumbent upon him; this is the statement of Rabbi Meir. Rabbi Yosei says: The first returns to his service, and the second is unfit to serve in either position; he may serve neither as a High Priest nor as an ordinary priest.

2 ב

אמר רבי יוסי מעשה ביוסף בן אילים מצפורי שאירע בו פסול בכהן גדול (ועבר ומינו אחר תחתיו ולא הניחוהו אחיו הכהנים להיות לא כהן גדול ולא כהן הדיוט כהן גדול משום איבה כהן הדיוט משום מעלין בקדש ואין מורידין

The baraita continues. Rabbi Yosei said: There was an incident involving the priest Yosef ben Eilim of Tzippori: When disqualification befell a High Priest and he left his position, the priests appointed another, Yosef ben Eilim, in his stead. And after the cause of the disqualification passed, his brethren the priests did not allow Yosef ben Eilim to serve, neither as a High Priest nor as an ordinary priest. The Gemara explains: Neither as a High Priest, due to enmity, jealousy, and bitterness that would be engendered if there were two High Priests with equal standing in the Temple. Nor as an ordinary priest, because the principle is: One elevates to a higher level in matters of sanctity and one does not downgrade. Once he has served as a High Priest he cannot be restored to the position of an ordinary priest.

3 ג

רישא רבנן וסיפא ר"מ אמר רב חסדא אין רישא רבנן וסיפא ר"מ רב יוסף אמר רבי היא ונסיב לה אליבא דתנאי

The Gemara asks: Can it be that the first clause of the mishna is in accordance with the opinion of the Rabbis, who disagree with Rabbi Meir, and the latter clause is in accordance with the opinion of Rabbi Meir? Rav Ḥisda said: Indeed, the first clause of the mishna is in accordance with the opinion of the Rabbis and the latter clause is in accordance with the opinion of Rabbi Meir. Rav Yosef said: The entire mishna is in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda HaNasi, and he formulates the mishna according to different tanna’im. It is in accordance with the opinion of the Rabbis with regard to a High Priest consecrated by donning multiple garments, and in accordance with the opinion of Rabbi Meir with regard to a former High Priest.

4 ד

רבא אמר ר"ש היא וסבר לה כר"מ בחדא ופליג עליה בחדא

Rava said: The entire mishna is stating the opinion of Rabbi Shimon, and he holds in accordance with the opinion of Rabbi Meir with regard to one matter and disagrees with him with regard to one matter.

5 ה

דתניא דברים שבין כהן גדול לכהן הדיוט אלו הם פר הבא על כל המצות ופר יוה"כ ועשירית האיפה ולא פורע ולא פורם אבל הוא פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה ואין מטמא לקרובים ומוזהר על הבתולה ואסור באלמנה ומחזיר את הרוצח

This is as it is taught in a baraita: These are matters with regard to which there are differences between a High Priest and an ordinary priest: The High Priest brings the bull that comes for any of the mitzvot, and the bull of Yom Kippur, and the daily tenth of an ephah meal-offering. And he may not grow his hair long and may not rend his garments as expressions of mourning; but he rends his garment from below in an inconspicuous manner, and the ordinary priest rends his garment from above, in the typical manner. And the High Priest may not render himself impure with impurity imparted by a corpse even in the event that one of his relatives dies, and he is warned to marry a virgin, and it is prohibited for him to marry a widow, and when he dies he restores the unwitting murderer to his home from the city of refuge.

6 ו

ומקריב אונן ואינו אוכל [ואינו חולק] מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש ומשמש בשמונה כלים וכל עבודת יום הכפורים אינה כשרה אלא בו ופטור על טומאת מקדש וקדשיו

The baraita continues: And the High Priest sacrifices offerings even as an acute mourner on the day that a close relative dies, but he may not partake of the offerings on that day and he does not receive a share of those offerings. He sacrifices a portion at the head of the priests, i.e., whenever he chooses, and takes a portion at the head, i.e., he takes a portion from any offering that he chooses. And he performs the Temple service wearing eight priestly garments, and the entire Yom Kippur service is valid only when performed by him, and he is exempt from bringing a sliding-scale offering for the defiling of the Temple or its sacrificial foods.

7 ז

וכולן נוהגין במרובה בגדים חוץ מפר המביא על כל המצות וכולן נוהגין במשיח שעבר חוץ מפר יוה"כ ועשירית האיפה וכולן אין נוהגין במשוח מלחמה חוץ מה' דברים האמורים בפרשה לא פורע ולא פורם ואין מטמא לקרובים ומוזהר על הבתולה ואסור באלמנה ומחזיר את הרוצח דברי רבי יהודה וחכמים אומרים אינו מחזיר

The baraita continues: And all these halakhot are in effect with regard to the High Priest who is consecrated by donning multiple garments, except for the bull the High Priest brings for all the mitzvot. And all these halakhot are in effect with regard to a former anointed High Priest, except for the bull of Yom Kippur and the tenth of an ephah. And all these halakhot are not in effect with regard to a priest anointed for war, except for the five matters stated in the portion where the halakhot of the High Priest are enumerated (see Leviticus, chapter 21): He may not grow his hair long and may not rend his garments, and he may not render himself impure with impurity imparted by a corpse even in the event that one of his relatives dies, and he is warned to marry a virgin, and it is prohibited for him to marry a widow, and when he dies he restores the unwitting murderer to his home from the city of refuge; this is the statement of Rabbi Yehuda. And the Rabbis say: He does not restore the unwitting murderer to his home.

8 ח

והאי ממאי דר"ש היא א"ר פפא מאן שמעת ליה דאמר פטור על טומאת מקדש וקדשיו ר"ש:

The Gemara asks: And with regard to this baraita, from where can it be derived that the tanna is Rabbi Shimon? Rav Pappa said: Whom did you hear who says: A High Priest is exempt from bringing a sliding-scale offering for the defiling of the Temple or its sacrificial foods? It is Rabbi Shimon. He holds in accordance with the opinion of Rabbi Meir with regard to a former High Priest, and in accordance with the opinion of the Rabbis with regard to the High Priest who is consecrated by donning multiple garments, who does not bring a bull for absence of awareness of the matter with the unwitting performance of an action.

9 ט

חוץ מה' דברים האמורים בפרשה: מה"מ דת"ר (ויקרא כא, י) והכהן הגדול מאחיו זה כהן גדול אשר יוצק על ראשו שמן המשחה זה משוח מלחמה ומלא את ידו ללבוש את הבגדים זה מרובה בגדים על כולן הוא אומר ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום ועל כל נפשות מת לא יבא

§ The baraita teaches: And all these halakhot are not in effect with regard to a priest anointed for war, except for the five matters stated in the portion where the halakhot of the High Priest are enumerated. The Gemara asks: From where are these matters derived? The Gemara answers: It is as the Sages taught: “And the priest who is greater than his brethren” (Leviticus 21:10); this is a High Priest. “Upon whose head the anointing oil is poured”; this is the priest anointed for war. “And who is consecrated to don the garments”; this is the High Priest who is consecrated by donning multiple garments. With regard to all of them, the verse states: “He shall neither let the hair of his head grow, nor rend his garments, neither shall he come upon any dead body” (Leviticus 21:10–11).

10 י

יכול יהו כולן מקריבין אוננים ת"ל (ויקרא כא, יב) כי נזר שמן משחת אלהיו עליו עליו ולא על חבירו ואחר שחלקו הכתוב יכול לא יהא מצווה על הבתולה ת"ל והוא

One might have thought that all of these priests sacrifice offerings as acute mourners. Therefore, the verse states: “For the consecration of the anointing oil of his God is upon him” (Leviticus 21:12), from which it is derived: “Upon him,” the High Priest, but not upon another priest. And after the verse differentiated the priest anointed for war, one might have thought that he would not be commanded to marry a virgin, a mitzva that appears in the following verse. Therefore, the verse states with the letter vav as a prefix: “And he shall take a wife in her virginity” (Leviticus 21:13), which serves to include the priest anointed for war.

11 יא

כתנאי (ויקרא כא, יג) והוא אשה בבתוליה יקח אחר שחלק הכתוב ריבה דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אין לי אלא שעבר מחמת קריו מחמת מומין מנין ת"ל והוא

The Gemara comments: This is parallel to a dispute between tanna’im with regard to the verse “And he shall take a wife in her virginity.” Once the verse had distinguished between a priest anointed for war and a High Priest in terms of bringing offerings as an acute mourner, it included the priest anointed for war with regard to the halakhot that follow; this is the statement of Rabbi Yishmael. Rabbi Akiva says: I have derived only that the High Priest who stepped down for a brief period due to his seminal emission is commanded to marry a virgin. From where do I derive that a High Priest who stepped down due to blemishes, who will remain disqualified, is commanded to marry a virgin? Therefore, the verse states: “And he,” to include a High Priest who stepped down due to blemishes. According to Rabbi Akiva, there is no source available to include the priest anointed for war.

12 יב

בעא מיניה רבא מרב נחמן משיח שנצטרע מהו באלמנה מידחא דחי או מיפטר פטר לא הוה בידיה

Rava raised a dilemma before Rav Naḥman: In the case of an anointed High Priest who was afflicted with leprosy, what is the halakha with regard to marrying a widow? Is he temporarily disqualified from service, i.e., does he remain a High Priest and is it therefore prohibited for him marry a widow? Or is he totally absolved of his status as High Priest and therefore it is permitted for him to marry a widow? The answer was not available to him.

13 יג

זימנין הוי יתיב רב פפא וקמבעיא ליה א"ל הונא בריה דרב נחמן לרב פפא תנינא אין לי אלא שעבר מחמת קריו עבר מחמת מומין מנין ת"ל והוא קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיה:

On another occasion, Rav Pappa was sitting and he raised the same dilemma. Huna, son of Rav Naḥman, said to Rav Pappa: We learn in a baraita: I have derived only that the High Priest who stepped down for a brief period due to his seminal emission is commanded to marry a virgin. From where do I derive that a High Priest who stepped down due to blemishes, who will remain disqualified, is commanded to marry a virgin? The verse states: “And he.” Leprosy is an example of a blemish, so it is prohibited for a High priest afflicted with leprosy to marry a widow. When Rav Pappa heard this baraita, he arose and kissed him on his head and gave him his daughter to marry, due to his appreciation for his expertise in Torah study.

14 יד

מתני׳ כהן גדול פורם מלמטה וההדיוט מלמעלה כהן גדול מקריב אונן ולא אוכל וההדיוט לא מקריב ולא אוכל:

MISHNA: A High Priest rends his garments from below when he is in mourning, and an ordinary priest rends his garments from above like a non-priest. A High Priest sacrifices offerings as an acute mourner, i.e., on the day of the death of one of his close relatives, but he may not eat from those offerings. And an ordinary priest who is an acute mourner neither sacrifices offerings nor eats from those offerings.

15 טו

גמ׳ אמר [רב] למטה למטה ממש למעלה למעלה ממש ושמואל אמר למטה למטה מקמי שפה למעלה למעלה מקמי שפה וזה וזה בצואר

GEMARA: Rav says: From below, written with regard to the High Priest, means actually from below, from the bottom of the garment, and from above means actually from above, from the top of the garment. And Shmuel said: From below means from below the neckline, and from above means from above the neckline, i.e., from the neckline itself, and both this High Priest and that ordinary priest rend their garments at the neck of their garment.

16 טז

מיתיבי על כל המתים כולן רצה מבדיל קמי שפה שלו רצה אינו מבדיל קמי שפה שלו על אביו ועל אמו מבדיל כיון דבעלמא הוי קרע קרי כאן בגדיו לא יפרום

The Gemara raises an objection to the opinion of Shmuel from a baraita: For all the dead relatives for whom one rends his garments, if he wishes he rends the neckline of his garment asunder; if he wishes he does not rend the neckline of his garment asunder. If he is rending his garments for his father or for his mother he rends the neckline asunder. Since in general, it is a tear even without rending the neckline asunder, one can read here with regard to the High Priest: “Nor rend his garments” (Leviticus 21:10). This supports the opinion of Rav that the High Priest does not rend his garments from above like others do; rather, he rends his garments from below.

17 יז

שמואל כרבי יהודה סבירא ליה דאמר כל קרע שאינו מבדיל שפה שלו אינו אלא קרע של תפלות ומי אית ליה לר"י קריעה בכהן גדול

The Gemara answers: Shmuel holds in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda, who says: Any tear that does not rend his neckline asunder is only a gratuitous tear that serves no purpose. Since according to Rabbi Yehuda rending of garments involves rending the neckline, the High Priest may rend his garment from above provided that he does not rend the neckline. The Gemara asks: And is Rabbi Yehuda of the opinion that there is rending of garments for a High Priest?

18 יח

והא תניא אילו נאמר ראש לא יפרע ובגד לא יפרום הייתי אומר בראש ובגד של סוטה הכתוב מדבר ת"ל (ויקרא כא, י) את ראשו לא יפרע ובגדיו לא יפרום שאינו בפריעה ופרימה כל עיקר דברי רבי יהודה רבי ישמעאל אומר אינו פורם כדרך שבני אדם פורמין אלא הוא מלמטה וההדיוט מלמעלה

But isn’t it taught in a baraita: Had it been stated: He shall neither let the hair of a head grow, nor rend garments, I would have said: It is with regard to the head and the garment of a woman suspected by her husband of having been unfaithful [sota] that the verse is speaking, and it means that the High Priest must not loosen her hair or rend her garments, in the manner that an ordinary priest does to the sota. Therefore, the verse states: “He shall neither let the hair of his head grow, nor rend his garments” (Leviticus 21:10), indicating that he is not included in the mitzva to grow long hair and rend garments at all; this is the statement of Rabbi Yehuda. Rabbi Yishmael says: He does not rend his garments in the manner that people typically rend their garments. Rather, he rends his garment from below and an ordinary priest rends his garments from above. Apparently, according to the opinion of Rabbi Yehuda, the High Priest does not rend his garments at all.

19 יט

שמואל סבר לה כר"י בחדא ופליג עליה בחדא:

The Gemara answers: Shmuel holds in accordance with the opinion of Rabbi Yehuda with regard to one matter, i.e., the way in which garments are rent, and disagrees with him with regard to one matter, as Shmuel holds that the High Priest rends his garments.

20 כ

מתני׳ כל התדיר מחבירו קודם את חבירו וכל המקודש מחבירו קודם את חבירו פר המשיח ופר העדה עומדים פר המשיח קודם לפר העדה בכל מעשיו:

MISHNA: Any mitzva that is more frequent than another mitzva precedes that other mitzva if the opportunity to fulfill one of them coincides with an opportunity to fulfill the other. And anyone who is more sanctified than another precedes that other person. If the bull of the anointed priest and the bull of the congregation, which are brought for absence of awareness of the matter, are pending, the bull of the anointed priest precedes the bull of the congregation in all its actions, i.e., its sacrificial rites.

21 כא

גמ׳ מנא הני מילי אמר אביי דאמר קרא (במדבר כח, כג) מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד (למה לי) מכדי כתיב עולת הבקר עולת התמיד למה לי הכי קאמר רחמנא כל דתדירה קדמה:

GEMARA: The Gemara questions the statement in the mishna that the more frequent matter takes precedence: From where are these matters derived? Abaye said: It is as the verse states concerning the additional offerings brought on Festivals: “Beside the burnt-offering of the morning, which is for a daily burnt-offering” (Numbers 28:23). Once it is written: “The burnt-offering of the morning,” why do I need: “A daily burnt-offering”? Clearly the reference is to the daily burnt-offering of the morning. This is what the Merciful One is saying: Any matter that is more frequent takes precedence. Since it is a daily offering, it is more frequent. Therefore, it precedes other offerings.

22 כב

וכל המקודש מחבירו הוא קודם את חבירו: מנלן דתנא דבי רבי ישמעאל וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון:

The mishna continues: And anyone who is more sanctified than another precedes that other person. The Gemara asks: From where do we derive these matters? It is as the school of Rabbi Yishmael taught, that from the verse written with regard to a priest: “And you shall sanctify him, as he sacrifices the bread of your God, he shall be holy unto you” (Leviticus 21:8), it is derived that a priest should be esteemed and granted precedence with regard to any matter of sanctity. He should be the one to open first in the reading of the Torah, and to recite the blessing of the zimmun first, and to take a fine portion first. The priest who is more sanctified takes precedence.