Chapter 28כ״ח
1 א

כשם שבכחות הטבעיים ובחזיונות המציאות המוחשת אף על פי שהם מתחלקים להמון ניצוצות מפוזרים, מכל מקום כל מה שאנו מוסיפים לחקור באמתתם הרי הכל עולה לכלל אחד כלול באחדותו, שזה באמת מורה לנו דרך האורה של הכרת אחדות ד' הטהורה, שכפי מה שהמדעים הולכים ומתפתחים, האמת הגדולה הזו של ד' אחד הכתוב על דגלם של ישראל הוא הולך ואור, כן עלינו להשכיל שמשאות הנפש והכחות הרוחניים הפועלים על החיים האנושיים, אף על פי שנראה אותם לפעמים כנפרדים, מכל מקום הם עולים למקום אחד, ומיסוד כח אחדות הם נובעים. ותקנת הציבור האנושי וכן תקנת כל אומה בפרטיותה, ומכל שכן אומתנו הדוגלת בשם האחדות האדירה, היא תלויה רק בקיבוץ כל מה שנראה לפי ההשקפה השטחית מפוזר, לכלל מדעי אחד. ומכל שכן שהפסד גדול הוא לרחק ולהפריד מה שהוא גם מורגש למאוחד ומקושר. ואם נראה שלפעמים החיים מורים על דברים שהם ראויים להתכנס בכלל אחד ולהיות מתעלים זה מזה, שהם נראים כנפרדים וכסותרים זה לזה, נשכיל לדעת שזה בא מפני החולי הנמצא במסכת חיי הציבור. על כן עלינו להתאמץ להעלות את החיים למצבם הטבעי באופן שיוכלו לקבל השפעה מתאחדת שהיא שלמה וטבעית. ומכל שכן כאשר נמצא שכבר רכשו להם החיים קנינים רוחניים על פי המושג של כח מאוחד, שחלילה לנו לנתחו ולהפרידו. אף על פי שלפעמים ירד ערך החיים על ידי חליים חברותיים עד שנמצא שההדרכה שהיתה טובה ונאותה להם בזמן העליה והטוב לא תאות בזמן השפלות, מכל מקום חלילה להרוס את היסוד המביא לעליית החיים והשבתם לאיתנם, היא השאיפה האחדותית, מסבת מקרים מכאיבים שנזדמנו שהם נערכים למום עובר.

2 ב

המוסר הפרטי, אהבת האומה, ההשתלמות המושכלת, קיום התורה והמצות, כולם יחד עולים בקנה אחד בטבעם של ישראל במציאות אהבת ד' ושמירת ברית ד', הכולל הכל. על כן עלינו לעמוד על המשמר שלא לפוצץ לרסיסים את הבנין הגדול והאדיר הזה שהוא קיומו של עולם בכלל וזיוו, וקיום עולמנו הישראלי הודו והדרו בפרטיות.