Eshel Avraham on Shulchan Arukh, Orach Chayim
1א׳
1 א

(עיין באר היטיב ס"ק ו') ובתשובת שב יעקב סימן א' העלה דלענין המשמורות צריך לחשוב מצאת הכוכבים עד ע"ה לג' משמורות כמשמעות ש"ס ברכות דף ג' ע"ש שלא כדעת הזוהר אמנם מי שמתעורר לקום בחצות עפ"י הזוהר יחשוב י"ב שעות ממש אחר חצות היום כדעת הזוהר כשהחמה עומדת באמצע הרקיע ע"ש:

2 ב

וחטאת כו' מה שהקשה המ"א הלא קי"ל חטאת קודם לעולה עיין תשובת שב יעקב ס"ב דמתרץ דברי הטור וש"ע בג' אופנים:

3 ג

עיין באר היטיב ס"ק י"ג הנה בתשובת שב יעקב סי' ב' נסתפק אם יאמר פ' חטאת ואשם יום א' אחר יוה"כ ולפי מ"ש ב"י דיאמר נמי יהי רצון אחר פ' אשם משום שאמרו על בבא ב"ב שהיה מתנדב אשם תלוי בכל יום ע"ש הלא סיומא דמתניתין הוא חוץ מיום א' אחר י"כ א"ל המתן עד שתכנס לספק כו' ואפילו אפשר נמי להסתפק דפרשיות לבד נמי לא לימא כמו שא"א מזמור לתודה בערב יוה"כ אלא דצידד טעם למנהג מטעם דאמרי' חייב חטאת ואשם ודאי שעבר עליהם יה"כ חייבים להביא אח"כ אבל יה"ר לא יאמר כלל ע"ש:

4 ד

בספר אליהו רבה מביא הך ברייתא דר"א הגדול אומר כל העוסק בפרק שירה בכל יום כו' וכ' בשם מהר"מ מטראנו שדהע"ה חיבר פרק שירה ברוח הקודש. ודייק בלשון כל העוסק ולא אמר כל האומר כי הענין העוסק הוא לדעת ענינו הדברים וכוונתם לתועלת לקבל מוסר מן השירות האלו כו' ע"ש: