Divrei Emet
Title Page עמוד שער
1 א

ספר דברי אמת על התורה

2 ב

והוא חיבור אחד מהשלשה חבורים שחיבר אדוני א׳׳ז אדונינו מ"ו הרב המאור הגדול והקדוש עמודא דנהורא אספקלרי׳ המאירה בוצינא קדישא. חסידא ופרישא. ונודע בשערים גדולתו. גבר די רוח אלהין קדישין בי' ודמטמרין גלי׳ לי׳. וכל רז לא אניס ליה. הוא גלא עמיקתא' ומסתרתא. ידע מה בחשוכה. ונהורא עימיה שריה. איש אלקים קדוש היא. והעמיד תלמידים קדושים. רשכב"ה עטרת תפארת ישראל. אור שבעת הימים. אור ישראל וקדושו. אור המאיר לעולם בצדקתו וברוח קדשו. אוהב המקום וישראל באמת. חותמו אמת. כבוד קדושת שם תפארתו מו"ה יעקב יצחק הלוי הורוויץ מלאנצוט ׃