Devarim Tovim on Ecclesiastes
Introduction הקדמה
1 א

יחרד האיש וילפת הקרב הקרב להבין אמרי בינה ומי זה ערב לבו לפרש בים אשר עשה שלמה נשאו נהרות חכמתו דכים בעים רוחו רוח אלקים ואיה איפה חכמים מחוכמים יודעי חכמה לעתים בשום שכל והבין במקראי קדש הלולים גדולים חקרי לב נבון וחכם כמוהו כל סתום לא עממוהו אין חקר לתבונתו ורוח מבינתו כנחלים נטיו עד שכמעט נטיו רגלי חז"ל עם עומק חכמתם מהבין דבריו ומאמריו ובקשו לגנזו כי מצאו בו דברים מטים עשה סטים חוטאי' העם לפי שטחיות הבנתם ולא יבינו כי המה מים שאין להם סוף עמוק עמוק מי ימצאנו על כן כל איש יעמיק ישכיל על דבר ימצא טוב ודברים טובים נמצאו בו כאומרם ז"ל תזל כטל אמרתם ספיר גזרתם תחלתו וסופו יראת שמים כי זהו היה מעיר לעזור לבלתי גנזו כאשר ביארנו במאמר הלזה באורך בשערים לשכנו ידרשנו המבקש משם כי לא העתקתיו פה כי שם ביתוכדי שלא לכפול הדברים אי לזאת קראה משה ביאורו זה

2 ב

דברים טובים יען נמצאו בו דברים טובים דברים צדיקים דברים המצודקים כדברי חז"ל ואם הם עמודים כראי מוצק חזקים כלם נכונים למבין וישרים לישרים בלבותם דברים המתיישבים על הלב ובלב כל חכם לב הנה כי כן אני אל אלקים אקרא אליו אתפלל אליו אתחנן ארדוף אשיג אחלק אמרי אמת כי הוא אלקים אמת ומלו עולם המלמד לאדם דעת ה' הוא הטוב בעיניו יעשה יודיע דרכיו למשה יכונו המחשבות ויתקנו הרעיונים: