Darkhei Yesharim
Title שער
1 א

ספר

2 ב

דרכי ישרים

3 ג

והוא הנהגות ישרות מהרב הצדיק רבי מענדיל מפערמישליאן. אלו דברים הנחמדים והנעימים. מפז ומפנינים יקרים אשר איזן ותיקן ועשה אזנים לתורה. מלוקט מפי קדושים עמודי העולם ה״ה בוצינא קדישא חסידא ופרישא מוהר״ר ישראל בעש״ט זצלה״ה. ומהרב המגיד בוצינא קדישא מ׳ דוב בער מ״מ דק״ק מעזירטש וגם הוסיף נופך מדיליה שנמצא ת״י הרבני המופלא ומופלג בתורה וביראה חסיד ועניו מוהר״ר אברהם אבלי מטשודנאב שהי׳ מקודם מ״צ ומ״ט בק״ק ווידקאב ובהגהה נכונה וישרה שמבאר כל סתום באר היטב. וקראנו הספר הזה בשם ״דרכי ישרים״. כי הוא מורה לבני אדם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשה אותו האדם וחי בהם: