Commentary of Ritva on Pesach Haggadah
Magid, Ha Lachma Anya 2 מגיד, הא לחמא עניא ב׳

ואתחיל פירוש ההגדה בשם ה' אל עולם.

וקודם שיאמר ההגדה מסלקין את הקערה כדי שיראו התינוקות וישאלו. ובעוד הקערה מסולקת אומר הא לחמא וכו'.