Chomat Anakh on Song of Songs
1:1א׳:א׳
1 א

שיר השירים אשר לשלמה. ר"ת שלמה יהיה ראש. המלך שלמה יהיה רש יחזור מלך. אל שדי רואה לבו שלם לבנות מקדש העליון. הרמ"ע ז"ל במאמר מאה קשיטה כ"י סימן פ"א ושם האריך בסודות וענינים עמוקים חכו ממתקים ע"ש:

2 ב

אשר לשלמה. אמרו רז"ל כל שלמה האמור בשיר השירים מלך שהשלום שלו ומשום הכי לא כתיב בן דוד כמ"ש במשלי וקהלת מפרשים: