Beitzah 29b:1-9ביצה כ״ט ב:א׳-ט׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Beitzah 29b:1-9"
Toggle Reader Menu Display Settings
29bכ״ט ב

שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן

it is reasonable to conclude that Shmuel came to teach us the practical halakha. Knowing that a baraita permits the practice, Shmuel found it necessary to state that the halakha is otherwise.

תנו רבנן אין שונין קמח ביום טוב משום רבי פפייס ור' יהודה בן בתירא אמרו שונין ושוין שאם נפל לתוכן צרור או קיסם ששונין

§ The Sages taught in a baraita: One may not sift flour a second time on a Festival, as this involves unnecessary extra effort. They said in the name of Rabbi Papeyyas and Rabbi Yehuda ben Beteira: One may sift flour a second time. However, they all agree that if a pebble or a wood chip fell into the flour after it had been sifted the previous day, one may sift it a second time in order to remove the items.

תני תנא קמיה דרבינא אין שונין קמח ביום טוב אבל נפל צרור או קיסם בורר בידו אמר ליה כ"ש דאסור דהוה ליה כבורר

A tanna taught the following baraita before Ravina: One may not sift flour a second time on a Festival, but if a pebble or a wood chip fell into the flour after the first sifting, he may remove it with his hand. Ravina said to him: All the more so is the latter procedure prohibited, as it is similar to the prohibited labor of selecting. It is therefore preferable to sift the flour with a sieve, and the unwanted items will thereby be removed.

דרש רבא בר רב הונא זוטי אפתחא דנהרדעא שונין קמח ביום טוב אמר להו רב נחמן פוקו ואמרו ליה לאבא שקילא טיבותך ושדי אחזרי פוק חזי כמה מהולתא הדרן בנהרדעא

Rava bar Rav Huna the Short taught at the entrance to Neharde’a: One may sift flour a second time on a Festival. Rav Naḥman said to the students standing before him: Go out and say to Abba, i.e., to Rava bar Rav Huna, as Rava is a shortened form of Rav Abba: Your good has been removed and cast upon thorns, meaning that your teachings are not needed. Go out and see how many sieves circulate in Neharde’a, as all the women already know that this is permitted.

דביתהו דרב יוסף נהלא קמחא אגבא דמהולתא אמר לה חזי דאנא רפתא מעליתא בעינא דביתהו דרב אשי נהלא קמחא אגבא דפתורא אמר רב אשי הא דידן ברתיה דרמי בר חמא ורמי בר חמא מרא דעובדא הוה ואי לאו דחזיא מבי נשא לא הוה עבדא:

The Gemara relates that Rav Yosef’s wife was once sifting flour in an unusual manner on the reverse side of a sieve. He said to her: Look, I want good-quality bread, hinting that she need not invert the sieve but may sift the flour in her regular fashion. The Gemara likewise relates that Rav Ashi’s wife was once sifting flour onto a table, rather than into a bowl in the usual manner. Rav Ashi said: This one of ours, my wife, is the daughter of Rami bar Ḥama, and Rami bar Ḥama is a master of good deeds who is meticulous in his performance of mitzvot. Had my wife not observed this practice in her father’s house, she would not have acted in this manner. Therefore, one can learn the halakha in practice from her actions.

מתני׳ הולך אדם אצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי ביצים ואגוזים במנין שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו:

MISHNA: A person may go on a Festival to a grocer from whom he is accustomed to buy and say to him: Give me eggs and nuts of such-and-such a number, as it is the manner of a homeowner to count this way in his own house. Counting eggs or nuts is not considered a commercial activity, as people regularly mention the number of eggs and nuts that they need.

גמ׳ ת"ר הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו ואומר לו תן לי גדי אחד או טלה אחד אצל טבח הרגיל אצלו ואומר לו תן לי כף אחת או ירך אחת אצל פטם הרגיל אצלו ואומר לו תן לי תור אחד או גוזל אחד אצל נחתום הרגיל אצלו ואומר לו תן לי ככר אחד או גלוסקא אחת

GEMARA: The Sages taught in the Tosefta: A person may go on a Festival to a shepherd with whom he is accustomed to deal and say to him: Give me one kid, or one lamb. Similarly, one may go on a Festival to a butcher from whom he is accustomed to buy and say to him: Give me one foreleg of an animal, or one thigh. Likewise, one may approach one who deals in fattened fowl from whom he is accustomed to buy and say to him: Give me one dove or one pigeon. He may also visit a baker from whom he is accustomed to buy and say to him: Give me one loaf or one cake [geluska].

ואצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי עשרים ביצים או חמשים אגוזים עשרה אפרסקין וחמשה רמונים ואתרוג אחד ובלבד שלא יזכיר לו סכום מדה ר' שמעון בן אלעזר אומר ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח:

And one may go on a Festival to a grocer from whom he is accustomed to buy and say to him: Give me twenty eggs, or fifty nuts, or ten peaches, or five pomegranates, or one etrog, provided that he does not mention any measure. In other words, he must not specify a unit of measurement, e.g., a kav; rather, he must state a number, which is not the usual manner of making a purchase. Rabbi Shimon ben Elazar says: This is permitted, provided that he does not mention the amount of the purchase, meaning that he must not mention the sum of money that he is spending, but rather he must take what he needs and after the Festival they will calculate how much he owes.הדרן עלך אין צדין

מתני׳ המביא כדי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה אבל מביא הוא על כתפו או לפניו וכן המוליך את התבן לא יפשיל את הקופה לאחוריו אבל מביאה הוא בידו ומתחילין

MISHNA: One who brings wine jugs from one place to another place may not bring a large number of them in a basket or in a tub in the usual weekday manner on a Festival, as this is disrespectful of the Festival; but he may bring one or two barrels on his shoulder or carry them in front of himself. Similarly, one who brings straw for kindling or for feeding animals may not place the tub behind him while carrying it, as this is the usual weekday manner; but he may transport it in front of him in his hand, in an unusual fashion. And one may begin taking straw for kindling