3:11ג׳:י״א
1 א

אין אומדין אותו וכו׳ שכל הלוקין בב״ד היו צריכין לאמדן בתחלה שלא ימותו מחמת ההכאות. מדכתיב לא יוסיף, מכלל שאם צריך לגרוע גורעין:

2 ב

אלא במכות הראויות להשתלש. ואין מוסיפין לעולם על האומד:

3 ג

אמדוהו לקבל ארבעים. חסר אחת. אלא לישנא דקרא נקט:

4 ד

אמדוהו אומד אחד. לשתי מלקיות. כגון אמדוהו ללקות ארבעים ושתים:

5 ה

ואם לאו. שלא אמדוהו אלא למלקות אחת: