1:19א׳:י״ט
1 א

ועל הארצות אמר וירשו הנגב את הר עשו רוצה לומר שמלבד נקמת אדום אשר יעשו באותה מלחמה עוד ירשו רוצה לומר בני יוסף אשר זכר ערי הנגב ואת הר עשו שהוא מצד נגב ארץ ישראל ואת השפלה שהיא ארץ פלשתים, ומלבד זה שירשו מחדש עוד ירשו את אשר היה להם מקודם שהוא שדה אפרים ושדה שומרון, וכמו שבני יוסף ירחיבו את גבולם כן בנימין יירש את הגלעד שהיה קודם לכן לבני מנשה כי הנה בני מנשה וכן שאר השבטים גם כן ירחיבו את גבולם וממה שזכר ילקח ראיה על מה שלא זכר ורבינו שלמה פירש וירשו הנגב את הר עשו ישראל שהיו יושבים בדרומה של ארץ ישראל יירשו את הר עשו שהוא גם כן בצד הדרום וישראל שהיו בשפלה יירשו את ארץ פלשתים ואת הר אפרים ואת הר שומרון ובנימין את הגלעד ובני מנשה שהיתה ארץ הגלעד שלהם יפשטו מהלאה לגבולותיה של ארץ ישראל מזרחה (כ) ואמרו וגלות החל הזה וגומר תרגם יונתן וגלות עמא הדין דבני ישראל יחסנין ית ארע כנענאי עד צרפת וגלות ירושלם די באספמיא יחסנון יתבי ארע דרומא, עשה החל שאין בו יו"ד בין החית והלמד כמו החיל ביוד שרומז אל העם ולדעתו יהיה פירוש הפסוק הזה שבני הגלות יירשו את הארץ אשר היתה לכנעניים עד צרפת ותהיה צרפת לפי זה אותה צרפתה אשר לצידון, וכבר הודעתיך דעת הרב רבי אברהם אבן עזרא שנמשך אחריו הרב רבי דוד קמחי שכנענים הם האשכנזים כי נסמך ה"ר אברהם אבן עזרא על מה שהעידו לו שאשכנז נתישבה מהכנעניים וכבר אמרתי שהוא עדות שקר, ולי נראה שמלת החל הוא מלשון התחלה כמו החל רש (דברים ב, כד), והענין כי לפי שאמר וירשו הנגב את הר עשו שבני ישראל ירשוהו ביאר הנביא בכתוב הזה מי ומי משבטי ישראל יהיו יושבי הנגב העתידים לירש את הר עשו ואמר שהם יהיו אותם שגלו לארץ אדום אשר לנוצרים, כי מפני שסבלו שם צרותיהם ורעותיהם יזכו לרשת את התחלת וראש ארצם שהוא הר שעיר וזהו אומרו וגלות החל הזה רוצה לומר והגלות המתחיל הזה לבני ישראל אשר הלכו בני ישראל בכנענים עד צרפת שהוא פראנצי"א וכן גלות ירושלם אשר בספרד שהוא אספמי"א כדברי המתרגם אלה כולם ירשו את ערי הנגב, ולפי זה הפירוש יחסר בכתוב כף הדמיון במלת הכנעניים שענינו כאלו אמר אשר ככנעניים, ואינו מהתימה כי כן כתב הרב רבי אברהם בן עזרא שיחסר כף הדמיון בשוכני בחגוי סלע שהוא כמו כשוכני וכן אמרו כאן אשר כנעניים ענינו ככנעניים רוצה לומר שישראל שהלכו בגלות בית שני שעליו אמר וגלות החל הזה בכל ארץ יון ואיטליא עד צרפת כמו שהלכו הכנעניים כאשר יצאו מארצם בורחים וכן גלות ירושלם שכבר היה בספרד כולם ירשו את ערי הנגב, ומה טוב אומרו וגלות ירושלם אשר בספרד כי הנה בני יהודה הלכו לספרד מחרבן בית ראשון שהוליכם שם פירו מלך ספרד והושיבם בשני מחוזות האחד בלוזינ"ה שהיתה אז עיר גדולה באנדאלוזיא"ה אשר ממלכות קשטילי"א והשני במחוז טוליטול"ה וכמו שכתבתי בסוף פירושי לספר מלכים, ואל ירע בעיניך אומרו צרפת ולא זכר אינגלאטיר"ה שהלכו שם גם כן כי הנה האי ההיא לחלק צרפת תחשב ומצרפת היה בתחילה וכן קראוה בספריהם הקדמונים אי צרפת עם היות שאחרי כן נבדלה מצרפת ונעשתה מלכות בפני עצמה, ואף על פי שעתה אין בצרפת ולא בספרד איש אשר בשם ישראל יכונה לא איש אל ויכזב כי תמיד יתקיים הייעוד הזה באותם אשר יצאו משם או בבניהם אשר ילדום, ואולי שכוון ג"כ אל בנ"י אשר יצאו מכלל הדת מתוקף הצרות והשמדות ונשארו בצרפת ובספרד לאלפים ולרבבות קהלות גדולות שהם ישובו ובקשו את ה' אלקיהם כמו שמהם עושים היום הזה ובהם תתקיים זאת הנבואה והותרה בזה השאלה הו'.