Mishnah Shabbat 9:6 משנה שבת
Rabbi Akiva said: From where [do we know that the carrying of] an idol imparts impurity like the carrying of a Niddah [a woman who has menstruated and is thereby impure] does? Because it states, "You shall cast them away as a menstruous woman, you shall say to it [the idol] get away from here," (Yeshaya 30:22). Just as the carrying of a menstruous woman imparts impurity, so does the carrying of an idol impart impurity. אמר רבי עקיבא: מנין לעבודה זרה שמטמאה במשא כנדה, שנאמר (ישעיה ל) תזרם כמו דוה, צא תאמר לו - מה נדה מטמאה במשא, אף עבודה זרה מטמאה במשא. From where [do we know] that a ship is not subject to impurity [literally: is pure]? Because it states, "The way of a ship in the midst of the sea," (Mishlei 30:19). From where [do we know] that in a garden-bed that is six hand-breadths by six hand-breadths, one may sow five [different kinds of] seeds - four [kinds] on the four sides of the garden-bed, and one in the middle? Because it states, "For as the earth brings forth her growth and as the garden causes the things grown in it to blossom," (Yeshaya 61:11). The text does not say, "its seed" but "the things grown in it." מנין לספינה שהיא טהורה, שנאמר (משלי ל) דרך אניה בלב ים. מנין לערוגה שהיא ששה על ששה טפחים, שזורעין בתוכה חמשה זרעונין, ארבעה בארבע רוחות הערוגה ואחד באמצע, שנאמר (ישעיה סא) כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח - זרעה לא נאמר, אלא זרועיה. From where [do we know] that a woman who expels semen on the third day [after coition] is impure? Because it states, "And be ready after three days," (Shemot 19:15). From where [do we know] that we bathe a circumcised [infant] on the third day [following the circumcision, even if it] falls on Shabbat? Because it states, "And it came to pass on the third day when they were in pain," (Bereishit 34:25). From where [do we know] that we tie a red thread on the head of the goat that is sent away [as part of the Yom Kippur ritual]? Because it states, "Though your sins be as scarlet they shall become white as snow," (Yeshaya 1:18). מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי שהיא טמאה, שנאמר (שמות יט) היו נכונים לשלשת ימים. מנין שמרחיצין את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת, שנאמר (בראשית לד) ויהי ביום השלישי בהיותם כאבים. מנין שקושרין לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח, שנאמר (ישעיה א) אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. From where [do we know] that anointing [one's body] is [as forbidden] as drinking on Yom Kippur? Although there is no proof [to support] the matter, there is an allusion to the matter [for it is written], "Let it come into his innards like water, and like oil into his bones," (Tehilim 109:18). מנין לסיכה שהיא כשתיה ביום הכפורים, אף על פי שאין ראיה לדבר, זכר לדבר, שנאמר (תהלים קט) ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו. [One is liable if he carries out] sufficient wood to cook a light egg; sufficient spices to season a light egg; and [different types of spices can be] added together [to reach the minimum measurement]. Sufficient nut-shells, pomegranate peels, woad, and madder to dye a small garment like a cap. Sufficient urine, nitre, lye, Cimolian earth, or potash to cleanse a small garment like a cap. Rabbi Yehudah says: Enough to cover [a blood] stain. המוציא עצים - כדי לבשל ביצה קלה. תבלין - כדי לתבל ביצה קלה, ומצטרפין זה עם זה. קלפי אגוזים, קלפי רמונים, אסטיס ופואה - כדי לצבע בהן בגד קטן בסבכה. מי רגלים, נתר ובורית, קמוניא ואשלג - כדי לכבס בהן בגד קטן בסבכה. רבי יהודה אומר: כדי להעביר על הכתם. [One is liable if he carries out] the smallest quantity of pepper, or pitch-extract of the smallest quantity; the smallest quantity of any kind of spice or any kind of metal. [One is liable if he carries out] the smallest quantity of stones from the altar or earth from the altar, worm-eaten books, or worm-eaten book covers, because people store these [things] away to bury them. Rabbi Yehudah says: [One is] also [liable if] he carries out the smallest quantity of idolatry accessories because it states, "And nothing of the accursed thing shall cleave to your hand," (Devarim 13:18). פלפלת - כל שהיא, ועטרן - כל שהוא. מיני בשמים ומיני מתכות - כל שהן. מאבני המזבח ומעפר המזבח, מקק ספרים ומקק מטפחותיהם - כל שהן, שמצניעין אותן לגנזן. רבי יהודה אומר: אף המוציא ממשמשי עבודה זרה - כל שהוא, שנאמר (דברים יג) ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. [If] one carries out a merchant's box he is only liable for one Chattat [an offering brought to expiate sin] even though there are many kinds [of spices] therein. [One is liable if he carries out even] less than a dried fig's amount of garden seeds. Rabbi Yehudah ben Beteira says: [He is liable if he carries out] five [seeds]. [One is liable if he carries out] two cucumber seeds, [or] two pumpkin seeds, [or] two Egyptian bean seeds. [One is liable if he carries out] any amount of a pure [kosher] live locust [or] a dried fig's worth of dead [kosher locust]. [One is liable if he carries out] the smallest quantity of a vineyard-bird whether it is alive or dead, since people store it for medicine. Rabbi Yehudah says: [One is] also [liable if] he carries out the smallest quantity of an impure [non-kosher] live locust, since people store it for a child to play with. המוציא קפת הרוכלין, אף על פי שיש בה מינין הרבה, אינו חיב אלא חטאת אחת. זרעוני גנה - פחות מכגרוגרת. רבי יהודה (בן בתירא) אומר: חמשה. זרע קשואין - שנים, זרע דלועין - שנים, זרע פול המצרי - שנים. חגב חי טהור - כל שהוא. מת - כגרוגרת. צפרת כרמים, בין חיה בין מתה - כל שהיא, שמצניעין אותה לרפואה. רבי יהודה אומר: אף המוציא חגב חי טמא - כל שהוא, שמצניעין אותו לקטן לשחק בו.
About Text
Notes
Original Translation Copied Text
This text will be published with a CC-0 licence, effectively donating it to the Public Domain. Only submit texts as "Original Translation" that you have authored.
Copied texts must either be in the Public Domain or carry a Creative Commons license such as CC0, CC-BY, or CC-BY-SA. You can learn more about when a text passes into the Public Domain on this summary of Copyright Terms.
Version Title:
Copied from:
Language:
Sefaria does not currently run on Internet Explorer.

Please try using Chrome, Firefox or Safari.

Sorry, there's just too much to do!