5ה׳
1 א
כל המנחות באות מצה. חוץ מחמץ שבתודה. ושתי הלחם שהן באות חמץ. רבי מאיר אומר שאור בודה להן מתוכן ומחמצן. רבי יהודה אומר אף היא אינה מן המובחר. אלא מביא את השאור ונותן לתוך המדה. וממלא את המדה. אמרו לו אף היא היתה חסירה או יתירה: All grain offerings must be offered unleavened, with the exception of the leavened cakes of the thanksgiving offering and the two loaves [of Shavuot] which are offered leavened. Rabbi Meir says: he takes the leaven from [the grain offerings] themselves and with this they are leavened. Rabbi Judah says: that is not the best way, rather [first of all] he brings leaven and puts into the measuring vessel and then he fills the measuring vessel up [with flour]. But they said to him: even so [it is not satisfactory], for it would be sometimes too little and sometimes too much.
2 ב
כל המנחות נלושות בפושרין. ומשמרן שלא יחמיצו ואם החמיצו שיריה. עובר בלא תעשה. שנאמר (ויקרא ב, יא) כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ. וחייבים על לישתה. ועל עריכתה. ועל אפייתה: All grain offerings must be kneaded with lukewarm water. He must guard them lest they become leavened. If the remainder became leavened he has transgressed a negative commandment, for it is written, “No grain offering which you shall bring to the Lord shall be made leavened” (Leviticus 2:11). One is liable for the kneading, and for rolling and for baking [if he performed these after it became leavened].
3 ג
יש טעונות שמן ולבונה. שמן ולא לבונה. לבונה ולא שמן. לא שמן ולא לבונה. ואלו טעונות שמן ולבונה. מנחת הסולת. והמחבת. והמרחשת. והחלות. והרקיקין. מנחת כהנים. ומנחת כהן משיח. ומנחת גוים. ומנחת נשים. ומנחת העומר. מנחת נסכין טעונה שמן. ואין טעונה לבונה. לחם הפנים טעון לבונה ואין טעון שמן. שתי הלחם. מנחת חוטא ומנחת קנאות. לא שמן ולא לבונה. Some [grain offerings] require oil and frankincense, some require oil but not frankincense, some frankincense but not oil, and some neither oil nor frankincense. These require oil and frankincense: the grain offering of fine flour, that prepared on a griddle, that prepared in a pan, the cakes and the wafers, the grain offering of the priests, the grain offering of the anointed high priest, the grain offering of a non-Jew, the grain offering of women, and the grain offering of the omer [The special barley offering, offered the day after Pesach, which permits grain harvested in the last year to be eaten]. The grain offering offered with the libations requires oil but not frankincense. The showbread requires frankincense but not oil. The two loaves, the sinner's grain offering and the grain offering of jealousy require neither oil nor frankincense.
4 ד
וחייב על השמן בפני עצמו. ועל הלבונה בפני עצמה. נתן עליה שמן פסלה. לבונה ילקטנה. נתן שמן על שיריה. אינו עובר בלא תעשה. נתן כלי על גבי כלי. לא פסלה: And [regarding this last category,] one is liable for the oil on its own and for the frankincense on its own. If he put in oil, he has invalidated it, but if frankincense, he can remove it. If he put oil on the remainder, he has not transgressed a negative commandment. If he put a vessel [containing oil] on a vessel [containing the grain offering], he has not rendered it invalid.
5 ה
יש טעונות הגשה. ואינן טעונות תנופה. תנופה. ולא הגשה. הגשה ותנופה. לא תנופה ולא הגשה. אלו טעונות הגשה. ואינן טעונות תנופה. מנחת הסלת. והמחבת. והמרחשת. והחלות. והרקיקין. מנחת כהנים. מנחת כהן משיח. מנחת גוים. מנחת נשים. מנחת חוטא. רבי שמעון אומר מנחת כהנים. מנחת כהן משיח. אין בהן הגשה. מפני שאין בהן קמיצה. וכל שאין בהן קמיצה אין בהן הגשה: Some [grain offerings] require bringing near but not waving, some require waving but not bringing near, some require bringing near and also waving, and some require neither bringing near nor waving. These require bringing near but not waving: the grain offering of fine flour, that prepared on a griddle, that prepared in a pan, the cakes and the wafers, the grain offering of the priests, the grain offering of the anointed high priest, the grain offering of a non-Jew, the grain offering of women, the sinner's grain offering. Rabbi Shimon says: the grain offering of the priests and the grain offering of the anointed high priest do not require bringing near, since no handful is taken out of them. And in any case where no handful is taken out, bringing near is not necessary.
6 ו
אלו טעונין תנופה. ואין טעונין הגשה. לוג שמן של מצורע ואשמו. והבכורים. כדברי רבי אליעזר בן יעקב. ואמורי שלמי יחיד. וחזה ושוק שלהן. אחד אנשים ואחד נשים בישראל. אבל לא באחרים, ושתי הלחם. ושני כבשי עצרת. כיצד הוא עושה. נותן שתי הלחם על גבי שני כבשים. ומניח שתי ידיו מלמטן. מוליך ומביא מעלה ומוריד. שנאמר (שמות כט, כז) אשר הונף ואשר הורם. תנופה היתה במזרח. והגשה במערב. ותנופות קודמות להגשות. מנחת העומר. ומנחת קנאות. טעונות תנופה והגשה. לחם הפנים ומנחת נסכים לא תנופה ולא הגשה: These require waving but not bringing near: The log [specific unit of volume] of oil of the leper and his guilt-offering, the first fruits, according to Rabbi Eliezer ben Yaakov, the innards of an individual’s shelamim [An offering whose various parts are consumed by its owners, the Kohanim and the fire on the altar] and its breast and thigh, whether they are the offerings of men or of women, by Israelites but not by others; the two loaves and the two lambs of Shavuot. How does he perform [the waving]? He places the two loaves upon the two lambs and puts his two hands beneath them and waves them forward and backward and upward and downward, for it is written, “which is waved and which is lifted up” (Exodus 29:27). The waving was performed on the east side [of the altar] and the bringing near on the west side. The ceremony of waving comes before that of bringing near. The grain offering of the omer and the grain offering of jealousy require bringing near and waving. The showbread and the grain offering brought with the libations require neither bringing near nor waving.
7 ז
רבי שמעון אומר שלשה מינים טעונים שלש מצות. שתים בכל אחת ואחת. והשלישית אין בהן. ואלו הן זבחי שלמי יחיד. וזבחי שלמי צבור. ואשם מצורע. זבחי שלמי יחיד טעונים סמיכה חיים ותנופה שחוטים. ואין בהם תנופה חיים. זבחי שלמי צבור טעונין תנופה חיים ושחוטים. ואין בהן סמיכה. ואשם מצורע טעון סמיכה ותנופה חי. ואין בו תנופה שחוט: Rabbi Shimon says: there are three kinds [of sacrifices] which require three commandments; two [of the three] apply to each kind, but none of them require a third. And these are they: the shelamim of the individual, the zivchei shalmei tzibur [shelamim offering brought by/on behalf of all Israel – specifically, the two sheep brought along with the leavened grain-offering on Shavu’ot] and the guilt-offering of the leper. The shelamim of the individual requires the laying on of hands for the living animal and waving after it is slaughtered, but it does not require waving while alive. The zivchei shalmei tzibur require waving while alive and also after they are slaughtered, but they do not require the laying on of hands. The guilt-offering of the leper requires the laying on of hands and also waving while alive, but it does not require waving after it is slaughtered.
8 ח
האומר הרי עלי במחבת לא יביא במרחשת. במרחשת לא יביא במחבת. ומה בין מחבת למרחשת. אלא שהמרחשת יש לה כיסוי. והמחבת אין לה כיסוי. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי חנניה בן גמליאל אומר מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשים. ומחבת צפה ומעשיה קשים: One who says, “I take upon myself [to offer a grain offering prepared] on a griddle,” he must not bring [one prepared] in a pan; If [he says, I take upon myself to offer a grain offering prepared] in a pan,” he must not bring [one prepared] on a griddle. What is the difference between a griddle and a pan? The pan has a lid to it, but the griddle has no lid - [these are] the words of Rabbi Yose Haglili; Rabbi Hanina ben Gamaliel says: a pan is deep and what is prepared is spongy; a griddle is flat and what is prepared on it is hard.
9 ט
האומר הרי עלי בתנור. לא יביא מאפה כופח ומאפה רעפים ומאפה יורות הערבים. רבי יהודה אומר אם רצה יביא מאפה כופח. הרי עלי מנחת מאפה. לא יביא מחצה חלות ומחצה רקיקין. רבי שמעון מתיר. מפני שהוא קרבן אחד: [If one said,] “I take upon myself [to offer a grain offering baked] in an oven,” he must not bring what is baked in a stove or on tiles or in the cauldrons of the Arabs; Rabbi Judah says: he may bring what is baked in a stove. [If he said,] “I take upon myself [to offer] a baked grain offering,” he may not bring half in loaves and half in wafers. Rabbi Shimon permits it for it is one [kind of] offering.