Mishnah Megillah 3:5 משנה מגילה
Inhabitants of a town who have sold the open [or marketplace] of the town, may buy for that money a synagogue. The money obtained by the sale of a synagogue, they may apply to the purchase of an ark [to keep the rolls of the Holy Law in]; for that obtained by the sale of such an ark, cloaks or wrappers for the rolls of the Holy Law may be purchased; for the produce of such wrappers, sacred books may be purchased; for the produce of sacred books, a roll of the Holy Law may be purchased; but if they had sold a roll of the Holy Law, it will not be lawful to apply that money for the purchase of [other] sacred books, nor wrappers for the proceeds of sacred books, nor an ark for the proceeds of wrappers, nor a synagogue with the proceeds of an ark, nor an open [or market] place with the money obtained by the sale of a synagogue, and even so in respect to any surplus fund. According to R. Meir, it is unlawful to sell sacred public property to private individuals, because its sanctity becomes thereby lowered: but the sages replied, "If so, it would be also prohibited for a large town to sell sacred things to a smaller one." בני העיר שמכרו רחובה של עיר, לוקחין בדמיו בית הכנסת. בית הכנסת - לוקחין תבה. תבה - לוקחין מטפחות. מטפחות - לוקחין ספרים. ספרים - לוקחין תורה. אבל אם מכרו תורה, לא יקחו ספרים. ספרים - לא יקחו מטפחות. מטפחות - לא יקחו תבה. תבה - לא יקחו בית הכנסת. בית הכנסת - לא יקחו את הרחוב, וכן במותריהן. אין מוכרין את של רבים ליחיד, מפני שמורידין אותו מקדשתו, דברי רבי יהודה. אמרו לו: אם כן, אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה. A synagogue may, according to R. Meir, only be sold on condition that it may at any time be repurchased by the original owners; but the sages permit it to be sold permanently, only it may not be sold to be applied to the following occupations: namely, as a bathing-house, as a tanning place [or pit], as a diving-bath, and as a laundry. R. Jehudah says, "It may be sold on the condition that it be made an open court, and then the purchaser is at liberty to turn it to what purpose he pleases." אין מוכרין בית הכנסת, אלא על תנאי שאם ירצו יחזירוהו, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: מוכרים אותו ממכר עולם, חוץ מארבעה דברים - למרחץ ולברסקי ולטבילה ולבית המים. רבי יהודה אומר: מוכרין אותו לשם חצר, והלוקח מה שירצה יעשה. R. Jehudah teaches also, that no funeral orations may be delivered in a synagogue which had become ruinous, nor may it be used as a rope-walk, nor to spread nets therein [to dry, &c.], nor to spread fruit on its roof, nor to use it as a short cut, as it is said (Lev. 26:31), "I will bring your sanctuaries into desolation," that is, they remain sanctuaries even in their desolation. If grass spring up therein, it may not be pulled up, that the view may contribute to the affliction [of the beholder]. ועוד אמר רבי יהודה: בית הכנסת שחרב, אין מספידין בתוכו, ואין מפשילין בתוכו חבלים, ואין פורשין לתוכו מצודות, ואין שוטחין על גגו פרות, ואין עושין אותו קפנדריא, שנאמר (ויקרא כו) והשמותי את מקדשיכם, קדשתן אף כשהן שוממין. עלו בו עשבים, לא יתלוש, מפני עגמת נפש. When the new moon of Adar happens on a Sabbath, the section Shekalim (Exod. 30:11), is to be read; if it happen on any other day, that section must he read on the preceding Sabbath, and nothing additional is read on the following Sabbath. On the second, the section ‏זכור‎ (Deut. 15:14), is to be read; on the third, that of the red heifer, ‏פרה‎ (Num. 19); on the fourth, that of ‏החדש‎ (Exod. 17); on the fifth, they return again to the regular order. The regular order [of Aphtoroth] is also to be interrupted on the feast of new moon, on that of dedication, on Pureem, and on public fast-days, also on the fast of the standing men. ראש חדש אדר שחל להיות בשבת, קורין בפרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת. בשניה - זכור, בשלישית - פרה אדמה, ברביעית - החדש הזה לכם. בחמישית חוזרין לכסדרן. לכל מפסיקין: בראשי חדשים, בחנכה, ובפורים, בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים . On [the first day of] Passover, the section in Leviticus relative to the festival must be read; on the feast of weeks, that commencing, "Seven weeks shall ye count," &c. (Deut. 16); on the feast of new year, the section commencing, "In the seventh month, on the first day of the month" (Num. 29:1); on the day of atonement, that of ‏אחרי מות‎ (Lev. 16); on the first day of the feast of tabernacles, the section in Leviticus relative to the festivals must be read; and on the other days of that festival, the offerings for each day (Num. 29:17). בפסח קורין בפרשת מועדות של תורת כהנים. בעצרת - שבעה שבעות. בראש השנה - בחדש השביעי באחד לחדש. ביום הכפורים - אחרי מות. ביום טוב הראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים, ובשאר כל ימות החג בקרבנות החג. On Hanukkah, the section of the offerings of the princes (Num. 7) must be read; on Purim, that of ‏ויבא עמלק‎ (Exod. 9:8); on the feast of new moon, ‏ובראשי חדשיכם‎ (Num. 18:11); on the fast-days for the standing men, the history of the creation (Gen. 1., &c.); 9 on fast-days, the section containing the blessings and maledictions (Lev. 26:3), the denunciations therein contained must be read without interruption, namely, one man must read the whole [chapter]. On Mondays and Thursdays, and on the Sabbath afternoon, they shall read the section of the law in its regular order, but these readings are not available to reduce the regular number: 10 for it is said, Lev.23:44, "Moses declared unto the children of Israel the appointed festivals of the Lord," whence it is inferred, that each section must be read on the appointed festival to which it refers. בחנכה - בנשיאים, בפורים - ויבא עמלק, בראשי חדשים - ובראשי חדשיכם, במעמדות - במעשה בראשית, בתעניות - ברכות וקללות. אין מפסיקין בקללות, אלא אחד קורא את כלן. בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורין כסדרן, ואין עולין להם מן החשבון, שנאמר (ויקרא כג) וידבר משה את מעדי יי אל בני ישראל - מצותן שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו.
About Text
Notes
Original Translation Copied Text
This text will be published with a CC-0 licence, effectively donating it to the Public Domain. Only submit texts as "Original Translation" that you have authored.
Copied texts must either be in the Public Domain or carry a Creative Commons license such as CC0, CC-BY, or CC-BY-SA. You can learn more about when a text passes into the Public Domain on this summary of Copyright Terms.
Version Title:
Copied from:
Language:
Sefaria does not currently run on Internet Explorer.

Please try using Chrome, Firefox or Safari.

Sorry, there's just too much to do!