Mishnah Gittin 4:7 משנה גיטין
[With regard to] one who sends a bill of divorce to his wife [via a messenger], and then catches up with the messenger, or sent [another] messenger after the first, and said, "The bill of divorce that I gave to you is cancelled," then it is cancelled. If the husband preceded the messenger [in getting] to the woman, or if he sent [a second] messenger, and he said to her, "The bill of divorce that I sent you is cancelled," then it is cancelled. If [he makes this statement] from, [i.e., after,] the moment that the bill of divorce reached her hands, he can no longer cancel it. השולח גט לאשתו והגיע בשליח, או ששלח אחריו שליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא, הרי זה בטל. קדם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי ליך בטל הוא, הרי זה בטל. אם משהגיע הגט לידה, שוב אינו יכול לבטלו. At first, a man [who had already sent his wife a bill of divorce by means of a messenger] would set up a religious court in a different place [from where the wife lived] and cancel [the bill of divorce]. Rabban Gamliel the Elder enacted that they not be able to do this, due to [the need for] repairing the world [Tikkun HaOlam]. At first, a man could change his name and her name, the name of his city, or the name of her city. Rabban Gamliel the Elder enacted that one would write: "The man, So-and-so, and any other name that he has, and the woman, So-and-so, and any other name that she has," due to Tikkun HaOlam. בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו. התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן, מפני תקון העולם. בראשונה היה משנה שמו ושמה, שם עירו ושם עירה. התקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו, אשה פלונית וכל שם שיש לה, מפני תקון העולם. A widow may only collect [the debt owed from her ketubah, monetary settlement payable to a married woman upon divorce or the death of her husband] from the property of orphans by [taking] an oath. They stopped imposing an oath; Rabban Gamliel the Elder enacted that she may make a vow with regard to whatever they desire, and collects her ketubah. Witnesses sign on a bill of divorce, due to Tikkun HaOlam. Hillel instituted the pruzbul [a court-issued exemption from the Sabbatical year cancellation of a personal loan] due to Tikkun HaOlam. אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה. נמנעו מלהשביעה, התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו, וגובה כתבתה. העדים חותמים על הגט, מפני תקון העולם. הלל התקין פרוזבול מפני תקון העולם. [With regard to] a slave who was kidnapped and they ransomed him, if [he was ransomed] in order to be a slave, he may be enslaved. If [he was ransomed] to be a free man, he may not be enslaved. Rabban Shimon ben Gamliel says: "Either way he may be enslaved." [With regard to] a slave whose master mortgaged him to others, and then freed him, the baseline law is that the slave is not obligated at all. However, due to Tikkun HaOlam they force his [second] master to free him, and [the slave must] write a document [of debt] for his money's worth to him. Rabban Shimon ben Gamliel says: "[The slave] does not write [a debt document], rather the [original] one who freed him [does]." עבד שנשבה ופדאוהו, אם לשום עבד ישתעבד, אם לשום בן חורין לא ישתעבד. רבן שמעון בן גמליאל אומר: בין כך ובין כך ישתעבד. עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושחררו, שורת הדין אין העבד חיב כלום. אלא מפני תקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על דמיו. רבן שמעון בן גמליאל אומר: אינו כותב אלא משחרר. One who is half slave and half free-man, serves his master one day and [works for] himself one day. These are the words of Beit Hillel. Beit Shammai said to them: "You have repaired [the situation] for his master, but for himself you have not repaired it. To marry a maidservant is impossible [i.e., forbidden], for he is half-free. [To marry] a free-woman is impossible, for he is half-slave. And was not the world created for the sake of reproduction, as it says (Isaiah 45:18) "Not for emptiness did He create it, but for settlement He formed it." Rather, due to Tikkun HaOlam, we force his master and he makes him a free-man, and [the slave] writes a document [of debt] for half his value. Beit Hillel retracted and ruled in accordance with the words of Beit Shammai. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי: תקנתם את רבו, ואת עצמו לא תקנתם. לשא שפחה אי אפשר, שכבר חציו בן חורין. בת חורין אי אפשר, שכבר חציו עבד. (יבטל), והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה, שנאמר (ישעיה מה) לא תהו בראה לשבת יצרה. אלא מפני תקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, וכותב שטר על חצי דמיו. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. [With regard to] one who sells his slave to a non-Jew or to someone outside Eretz Yisrael, [the slave automatically] goes free. We do not ransom captives for more than they are worth, due to Tikkun HaOlam. We do not help captives escape, due to Tikkun HaOlam. Rabban Shimon ben Gamliel says: "[It is] due to the enactment of the captives. We do not buy religious books, tefillin, and mezuzot from the non-Jews for more than their worth, due to Tikkun HaOlam. המוכר עבדו לגוי או לחוצה לארץ, יצא בן חורין. אין פודין את השבויין יותר על כדי דמיהן, מפני תקון העולם. ואין מבריחין את השבויין, מפני תקון העולם. רבן שמעון בן גמליאל אומר: מפני תקנת השבויין. ואין לוקחים ספרים תפלין ומזוזות מן הגוים יותר על כדי דמיהן, מפני תקון העולם. [With regard to] one who divorced his wife due to her bad reputation, he may not remarry her. If it was because of a vow [that she made], he may not remarry her. Rabbi Yehudah says, "[In the case of] any vow that was known to the public, he may not remarry her. [But for one] that was not known to the public, he may remarry her." Rabbi Meir says, "[In the case of] any vow that required the inspection of a Sage[to determine if it can be annulled], he may not remarry her. If it does not require inspection of a Sage, he may remarry her." Rabbi Eliezer said, "This one was only prohibited due to that one. Rabbi Yossi, son of Rabbi Yehudah, said, "There was an occurrence in Sidon with one man who said to his wife, "I take a vow if I do not divorce you, and he divorced her. The rabbis allowed them to remarry, due to Tikkun HaOlam. המוציא את אשתו משום שם רע, לא יחזיר. משום נדר, לא יחזיר. רבי יהודה אומר: כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר, ושלא ידעו בו רבים יחזיר. רבי מאיר אומר: כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר, ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר. אמר רבי אליעזר: לא אסרו זה אלא מפני זה. אמר רבי יוסי ברבי יהודה: מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם אם איני מגרשיך, וגרשה, והתירו לו חכמים שיחזירנה, מפני תקון העולם. [With regard to] one who divorces his wife because she is incapable of bearing children, Rabbi Yehudah says, "He may not remarry her." The Sages say, "He may remarry her." If she married someone else, and she had children with him, and she demands her ketubah [from the first husband], Rabbi Yehudah says, "We say to her, 'Your silence is better than your speaking.'" המוציא את אשתו משום אילונית, רבי יהודה אומר: לא יחזיר. וחכמים אומרים: יחזיר. נשאת לאחר והיו לה בנים הימנו, והיא תובעת כתבתה, אמר רבי יהודה: אומרים לה שתיקותיך יפה ליך מדבוריך. [With regard to] one who sells himself and his children to a non-Jew, we do not redeem him. But we redeem the children after the death of their father. [With regard to] one who sells his field to a non-Jew, and a Jew buys it back from him, the buyer brings the first fruits from it, due to Tikkun HaOlam. המוכר את עצמו ואת בניו לגוי אין פודין אותו, אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן. המוכר שדהו לגוי וחזר ולקחה ממנו (ישראל), הלוקח מביא ממנו בכורים, מפני תקון העולם.
About Text
Notes
Original Translation Copied Text
This text will be published with a CC-0 licence, effectively donating it to the Public Domain. Only submit texts as "Original Translation" that you have authored.
Copied texts must either be in the Public Domain or carry a Creative Commons license such as CC0, CC-BY, or CC-BY-SA. You can learn more about when a text passes into the Public Domain on this summary of Copyright Terms.
Version Title:
Copied from:
Language:
Sefaria does not currently run on Internet Explorer.

Please try using Chrome, Firefox or Safari.

Sorry, there's just too much to do!