Mishnah Chullin 10.1 משנה חולין
The law concerning the [right] shoulder, the two cheeks, and maw, due as oblation to the priest, is obligatory in and out of the Holy Land, during and after the existence of the Temple, and applies to animals for ordinary use [‏חולין‎], but not to those used as consecrated sacrifices. For it might have been concluded [thus], If in respect to animals slaughtered for ‏חולין‎, to which the precept of giving the breast and foreleg [to the priest] does not apply, it is nevertheless obligatory to give the above mentioned oblations: it would follow, a fortiori, that these oblations ought also to be given in respect to consecrated sacrifices which are subject to the gift of the breast and foreleg; but it is written [Leviticus 7:34], "[For the wave-breast, and fore-leg, &c.] and have given them to Aaron the priest and his sons by a statute for ever." Hence we are taught, that the priest obtains only what is specified in the text [viz., the breast, &c.]. הזרוע והלחיים והקבה נוהגין בארץ ובחוצה לארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחלין אבל לא במקדשין.שהיה בדין, ומה אם החלין, שאינן חיבין בחזה ושוק, חיבין במתנות.קדשים שחיבין בחזה ושוק, אינו דין במתנות, תלמוד לומר (ויקרא ז) , ואתן אתם לאהרן הכהן ולבניו לחק עולם, אין לו אלא מה שאמור בענין. All animals, for sacrifice, which had contracted a permanent [i.e. incurable] blemish before they were consecrated, and were ransomed, are subject to the laws concerning first-born and [the other sacerdotal] oblations, and may, like animals used for ‏חולין‎, be shorn and used for labor. The young and milk they produce after they were ransomed are also lawful for use, and no guilt is incurred if they were slaughtered outside [the temple]. They do not render an animal substituted for them a valid sacrifice, but they must be ransomed after their death. First-born of animals, and those given as tithe, are excepted. If they had been consecrated before they had contracted the blemish, or that a transitory blemish preceded the consecration, and they had subsequently contracted a permanent one, they are free, after they are ransomed, from the laws relating to first-born and other oblations; but they may not, like animals used for ‏חולין‎, be shorn nor used to labor with. The young and milk they produce may not be used, even after they were ransomed, and guilt is incurred by any person who slaughtered them outside [of the temple]. They also render an animal substituted for them a valid sacrifice, and must be buried when they die. כל הקדשים שקדם מום קבוע להקדשן ונפדו, חיבין בבכורה ובמתנות, ויוצאין לחלין להגזז ולהעבד, וולדן וחלבן מתר לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ פטור , ואין עושין תמורה, ואם מתו יפדו, חוץ מן הבכור ומן המעשר.כל שקדם הקדשן את מומן, או מום עובר להקדשן, ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע ונפדו, פטורין מן הבכורה ומן המתנות , ואינן יוצאין לחלין להגזז ולהעבד, וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן, והשוחטן בחוץ חיב, ועושין תמורה, ואם מתו יקברו. If a blemished first-born animal was sold by a priest to an Israelite, and had become mingled with a hundred other animals; if these were slaughtered by a hundred persons, the firstborn which is among them releases them all [of the obligation of paying the sacerdotal dues]. If they were all slaughtered by one person, one only of these animals is free. A person who slaughters for a priest, or for a non-Israelite, is not bound to pay the oblations; if he had the animals in partnership with one of these, he must mark them. If a priest sold an animal [to an Israelite], reserving the oblations, the Israelite is not bound to give them. Should one [Israelite] say to another, Sell me the entrails of [this] cow," and there is yet of the oblations among it [viz. the maw], he [the buyer], must give it himself to the priest, and [the seller] need not allow him any deduction from the purchase-money on that account; but if the animal was bought by weight, the buyer must pay the sacerdotal dues, and may deduct it from the purchase-money. בכור שנתערב במאה, בזמן שמאה שוחטין את כלן, פוטרין את כלן אחד שוחט את כלן פוטרין לו אחד.השוחט לכהן ולנכרי , פטור מן המתנות .והמשתתף עמהן, צריך שירשום.ואם אמר חוץ מן המתנות, פטור מן המתנות.אמר מכור לי בני מעיה של פרה והיו בהן מתנות, נותנן לכהן ואינו מנכה לו מן הדמים.לקח הימנו במשקל, נותנן לכהן ומנכה לו מן הדמים. If a proselyte had a cow, which he slaughtered before he had embraced Judaism, he is free from the payment of the oblations, but not if the slaughtering took place after his conversion. In a doubtful case he is free, because the onus probandi lies with him who sets up the claim. What are the limits of the shoulder? From the bent of the knee until the hip-bone: this is also the case in respect to the shoulder mentioned in the sacrifice of the Nazarite, as also in respect to the hind-leg down to the hough [in peace-offerings]. The [limits of the] leg are, according to R. Jehudah, from the hip-joint until that of the thigh. The [limits of the] two cheeks are from their joints till the top ring of the trachea. גר שנתגיר והיתה לו פרה, נשחטה עד שלא נתגיר, פטור.משנתגיר, חיב.ספק, פטור , שהמוציא מחברו, עליו הראיה.איזהו הזרוע, מן הפרק של ארכובה עד כף של יד.והוא של נזיר.וכנגדו ברגל, שוק.רבי יהודה אומר, שוק מן הפרק של ארכובה עד סבך של רגל.איזהו לחי, מן הפרק של לחי עד פקה של גרגרת.
About Text
Notes
Texts
Add a New Text
Text or commentator name:
Add Cancel
Click a to add a Source.
Cancel
Add a Source to:
OK Choose again Cancel
Original Translation Copied Text
This text will be published with a CC-0 licence, effectively donating it to the Public Domain. Only submit texts as "Original Translation" that you have authored.
Copied texts must either be in the Public Domain or carry a Creative Commons license such as CC0, CC-BY, or CC-BY-SA. You can learn more about when a text passes into the Public Domain on this summary of Copyright Terms.
Version Title:
Copied from:
Language:
Sefaria doesn't yet know about the text "".
Please provide some basic information about this text.
?
The primary title of a text. Texts may have multiple titles which can be entered below, but this will be the default way of referring to this text.

Titles in this field must use Roman chacters, but may be transliterations. Add titles in Hebrew characters below.
Text Title
?
The primary title of a text in Hebrew characters. Alternate Hebrew titles may also be added under "Alternate Titles" below.
Hebrew Title(optional)
?
Alternate Titles can include alternate translations, alternate transliterations spellings, and abbreviations.

Enter each alternate separated by a comma.
Alternate Titles(optional)
?
A category for the text. Categories are used in searching and grouping texts.
Category
?
A Text's Structure is represented by the hieracrchy of different types of sections that make up the text.

For example, texts of the Tanach like Genesis are divided into "Chapters" which are then divided into "Verses".

Larger texts, such as the Mishneh Torah, may have more levels in their hierarchy, for example "Book" > "Section" > "Chapter" > "Law".
Text Structure
> X add level of structure
?
Shorthands are alternative ways of refering to a particular point or passage in a text.

For example "Rambam, Hilchot Tshuva" is shorter and more common way to refer to the 7th topic in the first book of Mishneh Torah. From Sefaria's perpective, this segment of text is "Mishneh Torah 1:7", but we we want to capture more human readable forms.

Shorthands are also used to capture multiple ways to refer to a text. For example, since Sefaria stores Genesis in terms of chapters and verses, "Parsha Toledot" is a shorthand for "Genesis 25:19-28:9".

Enter the shorthand text in the box on the left, then enter either a single reference or a range on the right.
Shorthands(optional)
X
add shorthand
Save Cancel

Please log in to add or edit.

Log In Sign Up
Cancel
Sefaria does not currently run on Internet Explorer.

Please try using Chrome, Firefox or Safari.

Sorry, there's just too much to do!