Mishnah Chagigah 1.8 משנה חגיגה
All are obligated in seeing [the Temple Mount], except for a deaf mute, an incompetent, or a minor; an intersexual, an androgyne; women, unfreed slaves; a lame person, a blind person, or a sick person; or an old person who cannot stand upon his feet. Who is a minor? Anyone who cannot ride on his father's shoulders and go up from Jerusalem to the Temple Mount, according to the House of Shammai; The House of Hillel say: Anyone who cannot hold his father's hand and go up from Jerusalem to the Temple Mount, for it says, "Three regalim" (Exodus 23:14) הכל חיבין בראיה, חוץ מחרש, שוטה, וקטן, וטמטום, ואנדרוגינוס, ונשים, ועבדים שאינם משחררים, החגר, והסומא, והחולה, והזקן, ומי שאינו יכול לעלות ברגליו. איזהו קטן, כל שאינו יכול לרכוב על כתפיו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, שנאמר, שלש רגלים. The House of Shammai say: The appearance-offering is two silver [ma'ah], and the festival-offering is a silver ma'ah. The House of Hillel say: The appearance-offering is a silver ma'ah, and the festival-offering is two silver [ma'ah]. בית שמאי אומרים, הראיה שתי כסף, וחגיגה מעה כסף. ובית הלל אומרים, הראיה מעה כסף, וחגיגה שתי כסף. Burnt-offerings on [the intermediate days of] a holiday come [only] from unconsecrated funds, and peace-offerings come [even] from the [second] tithe. On the first sacred day of Passover, The House of Shammai say: [‍they come‍] [only] from unconsecrated funds; and the House of Hillel say: [they come] [even] from the [second] tithe. עולות במועד באות מן החלין, והשלמים מן המעשר. יום טוב ראשון של פסח, בית שמאי אומרים, מן החלין. ובית הלל אומרים, מן המעשר. Israelites fulfill their obligation with pledged and consecrated animals and with ma'aser behema (tithe animals), and the priests (kohanim) - with the chatat and with the asham sacrifices and with the bechor (firstborn animal) and with the breast and with the shoulder, but not with fowl and not with flour offerings (minchah) ישראל יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות ובמעשר בהמה, והכהנים בחטאות ובאשמות ובבכור ובחזה ושוק, אבל לא בעופות ולא במנחות. One who has many dependents and few assets, should bring many peace offerings and few burnt offerings. [One who has] many assets and few dependents, should bring many burnt offerings and few peace offerings. [If one has] few of both, of him it is stated: A ma'ah of silver and two pieces of silver. [If one has] many of both, of him it is stated: "Each man as he is able, according to the Lord your God's blessing that He gave you" [Deuteronomy 16:17]. מי שיש לו אוכלים מרבים ונכסים מעטים, מביא שלמים מרבים ועולות מעטות. נכסים מרבים ואוכלין מעטין, מביא עולות מרבות ושלמים מעטין. זה וזה מעט, על זה נאמר, מעה כסף ושתי כסף. זה וזה מרבים, על זה נאמר [דברים טז:יז] "איש כמתנת ידו כברכת ה' אלהיך אשר נתן לך." If one failed to celebrate [by bringing the burnt and peace offerings] during the first festival day of Sukkot, one may celebrate during the entire festival and during the last festival day of Sukkot. If the festival passed and one failed to celebrate, one is not obligated to compensate. About this it is stated: "A crooked thing that cannot be fixed, and a loss cannot be reckoned" [Ecclesiastes 1:15]. מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון של חג. עבר הרגל ולא חג, אינו חיב באחריותו. על זה נאמר [קהלת א:טו] "מעות לא יוכל לתקן, וחסרון לא יוכל להמנות." Rabbi Shimon ben Menassia says: What is "a crooked thing that cannot be fixed"? This applies to one who had relations with a forbidden woman and fathers a mamzer through her. If you would say [the verse refers to] a thief or a robber, he can return it and make amends. Rabbi Shimon ben Yochai says: One is only called "crooked" if he was proper at first and became crooked; and who is that? A Sage who separates from Torah. רבי שמעון בן מנסיא אומר, איזהו מעות שאינו יכול לתקון, זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר. אם תאמר בגונב וגוזל, יכול הוא להחזירו ויתקן. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אין קורין מעות אלא למי שהיה מתקן בתחלה ונתעות, ואיזה? זה תלמיד חכם הפורש מן התורה. Dissolving vows flies in the air, there is no basis for it. Laws concerning shabbat and festival-offering and stealing from holy-designated things, these are like mountains hung from a hair: they have few verses and many laws. Judgment and service and purity and impurity and improper sexual relations, they have plenty to be based on. They themselves are the body of Torah. התר נדרים פורחין באויר, ואין להם על מה שיסמכו. הלכות שבת חגיגות והמעילות, הרי הם כהררים התלויין בשערה, שהן מקרא מעט והלכות מרבות. הדינין והעבודות, הטהרות והטמאות ועריות, יש להן על מה שיסמכו. הן הן גופי תורה.
About Text
Notes
Texts
Add a New Text
Text or commentator name:
Add Cancel
Click a to add a Source.
Cancel
Add a Source to:
OK Choose again Cancel
Original Translation Copied Text
This text will be published with a CC-0 licence, effectively donating it to the Public Domain. Only submit texts as "Original Translation" that you have authored.
Copied texts must either be in the Public Domain or carry a Creative Commons license such as CC0, CC-BY, or CC-BY-SA. You can learn more about when a text passes into the Public Domain on this summary of Copyright Terms.
Version Title:
Copied from:
Language:
Sefaria doesn't yet know about the text "".
Please provide some basic information about this text.
?
The primary title of a text. Texts may have multiple titles which can be entered below, but this will be the default way of referring to this text.

Titles in this field must use Roman chacters, but may be transliterations. Add titles in Hebrew characters below.
Text Title
?
The primary title of a text in Hebrew characters. Alternate Hebrew titles may also be added under "Alternate Titles" below.
Hebrew Title(optional)
?
Alternate Titles can include alternate translations, alternate transliterations spellings, and abbreviations.

Enter each alternate separated by a comma.
Alternate Titles(optional)
?
A category for the text. Categories are used in searching and grouping texts.
Category
?
A Text's Structure is represented by the hieracrchy of different types of sections that make up the text.

For example, texts of the Tanach like Genesis are divided into "Chapters" which are then divided into "Verses".

Larger texts, such as the Mishneh Torah, may have more levels in their hierarchy, for example "Book" > "Section" > "Chapter" > "Law".
Text Structure
> X add level of structure
?
Shorthands are alternative ways of refering to a particular point or passage in a text.

For example "Rambam, Hilchot Tshuva" is shorter and more common way to refer to the 7th topic in the first book of Mishneh Torah. From Sefaria's perpective, this segment of text is "Mishneh Torah 1:7", but we we want to capture more human readable forms.

Shorthands are also used to capture multiple ways to refer to a text. For example, since Sefaria stores Genesis in terms of chapters and verses, "Parsha Toledot" is a shorthand for "Genesis 25:19-28:9".

Enter the shorthand text in the box on the left, then enter either a single reference or a range on the right.
Shorthands(optional)
X
add shorthand
Save Cancel

Please log in to add or edit.

Log In Sign Up
Cancel
Sefaria does not currently run on Internet Explorer.

Please try using Chrome, Firefox or Safari.

Sorry, there's just too much to do!