ספר הישר

העמק דבר

פתיחה לספר בראשית


זה הספר הנקרא "ספר בראשית" נקרא בפי הנביאים "ספר הישר", כדאיתא במסכת עבודת כוכבים (כה ע"א) על שני מקראות: בספר יהושע (י יג): "הלא היא כתובה על ספר הישר", ובספר שמואל(שמ"ב א יח): "ויאמר ללמד לבני יהודה קשת, הנה כתובה על ספר הישר". ומפרש רבי יוחנן: זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו "ישרים", שנאמר: "תמות נפשי מות ישרים" (במדבר כג י).

ויש להבין הטעם למה קרא בלעם את אבותינו בשם "ישרים" בייחוד, ולא "צדיקים" או "חסידים" וכדומה. וגם למה מכונה זה הספר ביחוד בכינוי "ישרים", ובלעם התפלל על עצמו שיהא אחריתו כמו בעלי זה הכנוי.

והענין דנתבאר בשירת האזינו על הפסוק "הצור תמים פעלו... צדיק וישר הוא" (דברים לב ד), דשבח "ישר הוא" נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני, שהיה "דור עקש ופתלתל" (שם פסוק ה); ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חנם שבלבם זה אל זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית.

ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאֵלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בעקמימות אף־על־גב שהוא לשם שמים, דזה גורם חורבן הבריאה והריסוּת ישוב הארץ.

וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן היותר אפשר, עוד היו "ישרים", היינו: שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים; מכל מקום היו עִמם באהבה, וחשו לטובתם, באשר היא קיום הבריאה. כמו שאנו רואים כמה השתטח אברהם אבינו להתפלל על סדום, אף־על־גב שהיה שנא אותם ואת מלכם תכלית שנאה עבור רשעתם, כמבואר במאמרו למלך סדום. מכל מקום חפץ בקיומם!

ובבראשית רבה פרשת וירא (פרשה מט) איתא על זה שאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו : "אָהַבְתָּ צֶּדֶק וַתִּשְׂנָא רֶשַׁע" (תהלים מה ח) – "אהבת להצדיק את בריותי, ותשנא להרשיען...", והיינו ממש כ"אַב הֲמוֹן גּוֹיִם" (בראשית יז ד ובפסוק ה), שאף־על־גב שאין הבן הולך בדרך מישרים – מכל מקום שׂוחר שלומו וטובו. וכן הוצק חן ודרך ארץ נפלא, על דבר אברם את לוט, כמו שנתבאר בפרשת "לך".

וכן ראינו כמה נוח היה יצחק אבינו להתפייס ממשנאיו, ובמעט דברי פיוס מאבימלך ומרעיו – נתפייס באופן היותר ממה שבקשו ממנו, כמבואר במקומו.

ויעקב אבינו, אחר שהיטב חרה לו על לבן, שידע שבקש לעקרו לולי ה', מכל מקום דבר עמו דברים רכים. עד שאמרו על זה בבראשית רבה (פרשה עד): "קַפְדָנוּתָן של אבות ולא עַנְוְתָנוּתָן של בנים" (עיין שם), ונתפייס עמו מהר.

וכן הרבה למדנו מהליכות האבות בדרך ארץ מה ששייך לקיום העולם, המיוחד לזה הספר שהוא ספר הבריאה. ומשום הכי נקרא כמו כן ספר הישר על מעשה אבות בזה הפרט.

ובלעם בשעת רוח הקודש – לא היה יכול להתפלא על רוע מעשיו, שאינו צדיק וחסיד כאברהם יצחק ויעקב, אחרי שהוא נביא אומות העולם וראשו במקור הטומאה. אכן התפלא על רוע הילוכו בדרך ארץ, שאם שראוי היה לו לשנוא את ישראל תכלית שנאה, באשר שהמה בני אברהם יצחק ויעקב וראשם במקור הקדוּשה, אבל מכל מקום לא היה ראוי לפניו לבקש לעקר אומה שלימה. ואינו דרך ישרה בקיום העולם. ועל זה צעק "תמות נפשי מות ישרים", היינו: מקיימי הבריאה.

ובדברינו נתיישב יפה על מה נקרא זה הספר ספר הישר, שהוא ספר הבריאה.

ר"א אומר זה ספר משנה תורה ואמאי קרו ליה ספר הישר דכתיב (דברים ו, יח) ועשית הישר והטוב בעיני ה' והיכא רמיזא ידיו רב לו ואיזו היא מלחמה שצריכה שתי ידים הוי אומר זו קשת
The Gemara cites a different interpretation: Rabbi Elazar says that the book of Yashar is the book of Deuteronomy. And why did they call it the book of Yashar? As it is written: “And you shall do that which is right [yashar] and good in the sight of the Lord” (Deuteronomy 6:18). And where is it alluded to in Deuteronomy that Judah must be taught to use the bow? The verse states: “And this for Judah, and he said: Hear, Lord, the voice of Judah, and bring him in unto his people; his hands shall contend for him” (Deuteronomy 33:7). What is the form of warfare that requires the use of two hands? You must say that this is referring to the use of a bow. This is the referent of the verse in Samuel.
(יהושע י, יג) וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו הלא היא כתובה על ספר הישר מאי ספר הישר א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים שנא' (במדבר כג, י) תמות נפשי מות ישרים
§ The Gemara cites a series of expositions with regard to what is called the book of Yashar. The verse states: “And the sun stood still, and the moon stayed, until the nation had avenged themselves of their enemies. Is this not written in the book of Yashar”? (Joshua 10:13). The Gemara asks: What is the book of Yashar? Rabbi Ḥiyya bar Abba says that Rabbi Yoḥanan says: This is Genesis, which is the book of Abraham, Isaac, and Jacob, who were called righteous [yesharim], as it is stated: “Let me die the death of the righteous [yesharim]” (Numbers 23:10).
ר' אלעזר אומר: "ספר הישר" זה ספר משנה תורה (ספר דברים), ואמאי קרו ליה [ומדוע קוראים לו] "ספר הישר"? דכתיב [שנאמר בו]: "ועשית הישר והטוב בעיני ה'" (דברים ו, יח). והיכא רמיזא [והיכן נרמז] בספר דברים שיש ללמד את בני יהודה קשת? שנאמר בברכה לשבט יהודה "ידיו רב לו" (דברים לג, ז), ואיזו היא מלחמה שצריכה שתי ידים (שנאמר "ידיו")? הוי אומר: זו קשת.
א נאמר: "וידם השמש וירח עמד עד יקם גוי איביו הלא היא כתובה על ספר הישר" (יהושע י, יג), מאי [מה] הוא אותו "ספר הישר"? אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן: זה ספר אברהם יצחק ויעקב (כלומר, ספר בראשית) ונקרא כך משום שהאבות נקראו "ישרים", שנאמר בדברי בלעם: "תמת נפשי מות ישרים" (במדבר כג, י), שביקש שתהא אחריתו כמותם.
ר' שמואל בר נחמני אמר זה ספר שופטים ואמאי קרו ליה ספר הישר דכתיב (שופטים יז, ו) בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה והיכא רמיזא (שופטים ג, ב) למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה ואיזו היא מלחמה שצריכה לימוד הוי אומר זו קשת
The Gemara provides yet another explanation: Rabbi Shmuel bar Naḥmani says that the book of Yashar is the book of Judges. And why did they call it the book of Yashar? As it is written: “In those days there was no king in Israel; every man did that which was right [yashar] in his own eyes” (Judges 17:6). And where is it alluded to in Judges that Judah must be taught to use the bow? The verse states: “Only that the generations of the children of Israel might know, to teach them war” (Judges 3:2). What is the form of warfare that requires teaching? You must say that this is referring to the use of a bow. This is the referent of the verse in Samuel.

נוצר/נערך בספרד של ימי הביניים (1300 לספירה)

(ב) נודה לאלהינו ונברך יוצרנו, אשר בראנו, ולהועיל לנפשנו קראנו. טרם היותנו, גבר חסדו עלינו, כי מאפס המציאנו, ומאין ליש הוציאנו. ויאר פניו אלינו בתורות וחוקים ומשפטים צדיקים, והודיענו ביד עבדיו הנביאים, איזה הדרך ישכון אור, לשום מחשך עינינו לאור, ללכת בדרך תורתו הטובה, אשר עץ חיים היא למחזיקים בה, ויפח באפיו נשמה, היא הנפש החכמה, לתת לפתאים ערמה, לדעת הטוב ולדבקה בו, ולהתרחק מרע ולסור מנתיבתו, והזהירנו חוקיו ומשפטיו הנחמדים, על פי שנים עדים, על פי השכל, ראשונה, ועל פי הנביאים, אחרונה, כאשר אמר בשכל (ירמיה ט) ״כי בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי״. ואמר בנביא (הושע יב) ״ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי״, לבעבור תהיה יראתו על פנינו ותורתו בין עינינו, אשר שתיהן תהיינה סיבה להשיג רצון האל וסולם לעלות אל המרכבה העליונה, ומפתח לשערי התקנה.

(2) Let us praise our God and bless our Maker Who created us and summoned us to do that which will improve our souls. Before we came into existence, His kindness to us was great. From nothing He produced us, and He brought us forth from that which was not to that which is. He enlightened us with laws, statutes and righteous judgments. Through His servants, the Prophets, He informed us which path was luminous so that our darkness might be transformed into light, so as to convert the darkness of our eyes to light so that we may walk in the path of His goodly Torah which is a tree of life to them that take hold of it. Into our nostrils He breathed a soul, i.e., the rational soul to give wisdom to the simple, so that we might know the good and cleave to it and set a distance from evil and turn away from its path. He cautioned us through His pleasant statutes and judgment, by means of two witnesses by reason first and by the Prophets afterwards. As He says concerning understanding (Jeremiah 9:23), “But let him that glorieth glory in this that he understandeth and knoweth Me.” And it is said by the Prophet (Hosea 12:11), “I have also spoken unto the Prophets and I have multiplied visions.” (He did this) in order that our awe of Him might show forth and His Torah be set between our eyes so that both constitute the cause for attaining the will of God and the ladder upon which to ascend to the uttermost chariot and a key to the gates of the improvement of the soul.

ספר הישר, הנקרא גם "דברי ימים הארוך" או "תולדות אדם," הוא מדרש בדרך סיפור, המתאר כל המאורעות והמעשיות אשר קרו לאבותינו מימות אדם הראשון ומלחמות בני יעקב עם הכנענים עד אחר יציאת מצרים, וקצת סיפורים מספר במדבר ודברים ויהושע עד ימי השופטים. הרמב"ן מכנהו בשם "מלחמות בני יעקב", אך הוא מפקפק באמינותו. בהקדמת המדפיס מכתב היד כתוב שהוא נמצא בשעת חורבן בית שני על ידי שר רומאי, אך מסגנון הכתיבה נראה שהוא נתחבר בתקופה הרבה יותר מאוחרת.

(א) זה הספר הנקרא ספר הישר נמצא ובא לידינו כהיום הזה כי כאשר נחרבה ירושלם עיר הקדש על ידי טיטוס הרשע ונכנסו כל ראשי החיילים לשלול שלל ולבוז בז היה שם הגמון אחד מהגמוני טיטוס ושמו סידרוס ויכנס ויבקש וימצא בית בירושלם גדולה ורחבה מאד ויקח לו את כל הבזה והשלל אשר מצא שם וכשרצה ללכת מן הבית נסתכל בקיר. וראה בעין שכלו כעין הטמונים בקיר. ויסתור את הקיר ואת הבנק וימצא בית אחת מלאה ספרים רבים תורה נביאים וכתובים וגם ספרים ממלכי ישראל ולמלכי עמים וספרים אחרים רבים לישראל. וכן ספרי המשנה הנכונה והמתוקנת וכן מגילות רבות מונחים שם. וימצא מכל מיני מאכל יין רב מאד. וימצא שם זקן אחד יושב והוא קורא בספרים האלה. וירא ההגמון את המראה הגדולה ויתמה תמיהה גדולה. ויאמר לזקן למה אתה יושב במקום הזה לבדך ואין אחד נצב עליך. וישיבהו הזקן זה כמה ימים ושנים וזמנים שאני יודע בחרבן ירושלם בפעמים שנים. ובניתי הבית הזה ועשיתי לה אכסדרה והכנסתי עמי הספרים האלו לקרות בהם והכנסתי עמי כדי מחיה ואמרתי אולי תהיה לי נפשי לשלל.

(1) The facts have been handed down to us by tradition and they have been proven to be a certainty even in our days, that at the time when our holy city of Jerusalem had been given to destruction by Titus, all the captains of the victorious armies were permitted to enter the city to plunder it and to rob it. And among the captains of Titus, was one by the name of Sidror, who on his predatory search saw a mansion high and stately, and he entered it and appropriated all that was to be found therein. And while about to leave the premises he observed something unusual and suspicious in the construction of a certain wall, which led him to believe that there must be some treasure hidden away in a secret receptacle. The wall was accordingly torn down as also the entire building, whereupon Sidror discovered a secret passage, which he followed up and reached an underground chamber filled with a great many books, to-wit: Books of the Law, the Prophets and the Hagiography, as also histories of the kings of Israel and of the kings of other nations, and numerous other books concerning the people of Israel, with the authorized and accepted books of the Mishnah. Sidror saw there also lying around many manuscripts in scrolls. Outside of all these things the chamber contained rich stores of eatables and an abundant supply of wine. And in the midst of these books and supplies Sidror found an old man, deeply imbrued in study over some of the books. The soldier seeing that strange sight was greatly astonished, and addressed himself to the old man saying: What causeth thee to make thy abode in this place, and at that alone without anybody to attend thee? And the old man replied saying: It is now many days, years and seasons that I knew of the second destruction of Jerusalem to come, and therefore I had built unto myself this house with its subterranean chamber, and I have brought along with me these books to read in them, and I also took along a sufficient store of supplies to sustain my life, and I said: perhaps my soul might escape destruction by these means.

ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה הנה חמור ושכם אל אביה ואל אחיה דברו אבל הזקן לא ענה אותם דבר כי בניו ידברו במקומו בענין הזה לכבודו כי בעבור היות הדבר להם לקלון לא ירצו שיפתח פיו לדבר בו כלל ויש כאן שאלה שהדבר נראה כי ברצון אביה ובעצתו ענו כי לפניו היו והוא היודע מענם כי במרמה ידברו ואם כן למה כעס ועוד שלא יתכן שיהיה רצונו להשיא בתו לכנעני אשר טמא אותה והנה כל האחים ענו המענה הזה במרמה ושמעון ולוי לבדם עשו המעשה והאב ארר אפם להם לבדם והתשובה כי המרמה היתה באמרם להמול להם כל זכר כי חשבו שלא יעשו כן בני העיר ואם אולי ישמעו לנשיאם ויהיו כלם נמולים יבואו ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו את בתם מבית שכם וזאת עצת כל האחים וברשות אביהם ושמעון ולוי רצו להנקם מהם והרגו כל אנשי העיר ויתכן שהיה הכעס ליעקב שארר אפם על שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו והראוי להם שיהרגו שכם לבדו וזהו מה שאמר הכתוב ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחותם כי כולם הסכימו לדבר לו במרמה בעבור הנבלה שעשה להם ורבים ישאלו ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי והרב השיב בספר שופטים (רמב"ם הלכות מלכים פי"ד ה"ט) ואמר שבני נח מצווים על הדינים והוא להושיב דיינין בכל פלך ופלך לדון בשש מצות שלהן ובן נח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנוהו להרגו הרי זה הרואה יהרג בסייף ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו ואין דברים הללו נכונים בעיני שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם ואם פחד מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים וענש אותם וחלקם והפיצם והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו באלהים והצילם ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד אבל צוה אותם בדיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולוה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן כענין הדינין שנצטוו ישראל ונהרג עליהן אם גנב ועשק או אנס ופתה בתו של חבירו או שהדליק גדישו וחבל בו וכיוצא בהן ומכלל המצוה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל ואם לא עשו כן אינן נהרגין שזו מצות עשה בהם ולא אמרו (סנהדרין נז) אלא אזהרה שלהן זו היא מיתתן ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו וכן דרך הגמרא בסנהדרין (נט) ובירושלמי אמרו בדינין של נח הטה דינו נהרג לקח שחד נהרג בדיני ישראל כל דין שאתה יודע שאתה שלם ממנו אי אתה רשאי לברוח ממנו וכל שאתה יודע שאי אתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו אבל בדיניהם אף על פי שאתה יודע שאתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו נראה מכאן שרשאי הגוי לאמר לבעלי הדין איני נזקק לכם כי תוספת היא בישראל לא תגורו מפני איש (דברים א יז) אל תכניס דבריך מפני איש (סנהדרין ו) וכל שכן שלא יהרג כשלא יעשה עצמו קצין שוטר ומושל לשפוט את אדוניו ומה יבקש בהן הרב חיוב וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה עריות ועושים כל תועבות השם היו והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות (דברים יב ב) על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן וגו' לא תלמד לעשות וכו' (שם יח ט) ובגלוי עריות כי את כל התועבות האל עשו וכו' (ויקרא יח כז) אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין אבל ענין שכם כי בני יעקב בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו להנקם מהם בחרב נוקמת והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם וסרים אל משמעתו ואין הברית אשר נמולו נחשב בעיניהם למאומה כי היה להחניף לאדוניהם ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה שנאמר עכרתם אותי להבאישני ושם ארר אפם כי עשו חמס לאנשי העיר שאמרו להם במעמדו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם ואולי ישובו אל ה' והרגו אותם חנם כי לא הרעו להם כלל וזהו שאמר כלי חמס מכרותיהם (להלן מט ה) ואם נאמין בספר "מלחמות בני יעקב" (הוא ספר הישר) בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם ועשו עמהם שלש מלחמות גדולות ולולי אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם היו בסכנה כאשר יספר בספר ההוא ורבותינו (ב"ר פ י) הזכירו מזה בפסוק אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי (להלן מח כב) אמרו נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג להם חגר יעקב כלי מלחמה כנגדן כמו שכתב רש"י שם אבל הכתוב יקצר בזה כי היה נס נסתר כי אנשים גבורים היו וכאלו זרועם הושיעה למו כאשר קצר הכתוב בענין אברהם באור כשדים ולא הזכיר מלחמת עשו עם החורי כלל אבל הזכיר בכאן כי היה חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא נאספו כולם לרדוף אחרי בני יעקב כי היו נופלים עליהם כחול אשר על שפת הים לרוב וזה טעם "חתת אלהים" כי נפלה עליהם אימתה ופחד מן הגבורה אשר ראו במלחמה ולכך אמר (להלן לה ו) ויבא יעקב לוזה הוא וכל העם אשר עמו להודיע שלא נפקד מהם ולא מעבדיהם איש במלחמה
And the sons of Yaakov answered Shekhem and his father Chamor with guile: Behold, Chamor and Shekhem spoke to her father and her brothers, but her father did not answer them anything, as his sons spoke in his place about this matter out of respect for him. Since the thing was a disgrace for them, they didn't want that he should open his mouth to speak about it at all. And there is a question here, as [it] appears that they answered with the agreement of the their father and with his counsel, as they were in front of him and he knew that their answer was spoken with guile. And if so, why did he get angry [with Shimon and Levi]? And also, it is not plausible that his will would be to marry his daughter to the Canaanite that defiled her. And behold, all of the brothers answered with guile, [even if] Shimon and Levi did the deed and [yet] the father only cursed their anger. And the answer is that the guile was in telling them to circumcise all their males, since they thought that the people of the city would not do this. And if maybe they would listen to their prince and they would all be circumcised, they would come on the third day when they were hurting and they would take their daughter from the house of Shekhem. And this was the counsel of all of the brothers and it was with the permission of their father. And Shimon and Levi wanted to take revenge upon them and killed all of the men of the city. And it is plausible that Yaakov's anger that cursed them was because they killed the men of the city that had not sinned against him. And what was appropriate for them was that they would kill Shekhem only. And this is what the verse states, "And the sons of Yaakov answered Shekhem and his father Chamor with guile, and they spoke since he defiled Dinah, their sister" - since they all agreed to speak with guile because of the villainy that he did to them. And many will ask, "And how is it that the righteous sons of Yaakov did this act to spill innocent blood?" And the teacher (Ramabam) answered in the Book of Judges (Mishneh Torah, Kings and Wars 14:9) and said that the Children of Noach (gentiles) are commanded about laws (dinim), and that is that they set up judges in each and every town to judge about their six commandments. And a gentile who transgresses one of them is killed by the sword. [Likewise] if one sees someone who transgresses one of them and [that a court] did not judge him to kill him, behold, this observer should kill him with the sword. And because of this, all the men of Shekhem were liable for [the] death [penalty]. As behold, Shekhem had [kidnapped] and they all saw and knew [it] and did not judge him (and since they did not enforce civil law, their punishment was death). And these words are not correct in my eyes. As, if so, Yaakov, our father, was obligated to be prior and merit [to be the instrument] in their deaths. And if he was afraid from them, why did he get angry with his sons and curse their anger several times and punish them and divide and scatter them? Did they not merit and do a commandment and trust in God, and He rescued them? But according to my opinion, the laws that were counted [as one] of the seven commandments that the Children of Noach were commanded is not only to set up judges in each and every town, but [rather] He commanded them in the laws of theft and fraud, abuse, fair wages, laws of guardianship, rape and seduction, the main categories of damages, injury to ones's fellow, laws of the borrower and lender, laws of purchase and sale and similar to them - like the matter of the laws that Israel was commanded. And he is killed for them if he steals or abuses or rapes or seduces the daughter of his fellow, or if he burnt his hedge and caused injury with it, and similar to this. And in the category of this commandment is also that they set up judges in each and every city - like Israel. And if they do not do so, they are not killed; as this is a positive commandment. And they only said (Sanhedrin 57a), "Their warning is their death penalty" - and only the prevention of a negative commandment is called a "warning." And this is the way of the gemara in Sanhedrin 59. And in the Yerushalmi, they said about the laws of the Children of Noach, "If he swayed the judgement, he is killed, if he took a bribe, he is killed. With the laws of Israel, all laws that you know you would pay for [if you misjudged the case], you are not permitted to run away from [adjudicating] it; but all laws that you know that you would not pay for it, you are permitted to run away from it. But with their laws, even though you know that you will pay for it, you are permitted to run away from it." From here [we see], that a gentile is permitted to say to the litigants, "I am not obligated to you" - as it is an addition to Israel that, "You shall not fear a man" (Deuteronomy 1:17) - [meaning,] do not hold your words because of a man (Sanhedrin 6b). And all the more so is he not killed when he does not make himself into a captain, an officer and a ruler to judge his master. And [for] what is the teacher seeking their liability [for the death penalty]? Were the men of Shekhem and all of the seven nations not idolaters, sexually immoral and doing all of the abominations to God? And Scripture yells out about them in several places: "whether on lofty mountains and on hills or under any luxuriant tree" (Deuteronomy 12:2); "you shall not learn to do, etc." (Deuteronomy 18:9); and concerning sexual immorality, "For all those abhorrent things were done, etc." (Leviticus 18:27). But rather [the reason that Yaakov did not want to kill them is that] the matter is not given over to Yaakov and his sons to enforce the law upon them. But the [actual understanding of the] matter of Shekhem is that since they were evildoers and their blood was considered like water about them, the sons of Yaakov (Shimon and Levi) wanted to take vengeance upon them with the vengeful sword, and they killed the king and all of the people of his city, since they were his servants and submitted to his directive. And the covenant that they should be circumcised was not considered anything in their eyes, as it was to flatter their master. But Yaakov said to them about this that they brought him into danger: "You have brought trouble on me, making me odious," and then he cursed their anger, as they did violence to the men of the city. Since [the brothers] said to them in his presence, "and we will dwell among you and become as one nation," and [the men of Shekhem] chose them, and [yet Shimon and Levi] upended their words - and perhaps they would have repented to God. And [if so] they killed them for nothing, as they did not do any evil to them at all. And this is what [Yaakov meant] when he said (Genesis 49:5), "their weapons are tools of violence." And if we are to believe the Book of the Wars of the Sons of Yaakov (which is Sefer HaYashar), the fear of their father came upon them, as the neighbors of Shekhem gathered and made three great wars against them. And were it not for their father who also girded his tools of war and fought against them, they would have been in danger, as it is recounted in that book. And our rabbis (Bereishit Rabbah 80:10) mentioned [something] of this on the verse "which I took from the Amorites with my sword and bow” (Genesis 48:22). They said, "All those around them gathered to confront them - [so] Yaakov girded tools of war against them," as Rashi writes there. But Scripture is brief about this - since it was a concealed miracle, as they were strong men and it as is if their [own] forearm saved them - like it was brief about the matter of Avraham in Ur Kasdim, and did not mention the war of Esav with the Churi at all. And it mentioned it here because 'there was a terror from God that fell on the cities round about' and they did not all gather to 'pursue the sons of Yaakov,' and they were falling upon them like the sand that is on the shore of the sea, since they were so many. And this is the explanation of "a terror from God," as dread and fear fell upon them from the strength that they saw in war. And hence it states (Genesis 35:6), "And Yaakov came to Luz, which is Beit El, in the land of Canaan, he and all the people who were with him," to inform that not a [single] man was [taken] from them or from their servants in war.
ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה הנה חמור ושכם אל אביה ואל אחיה דברו אבל הזקן לא ענה אותם דבר כי בניו ידברו במקומו בענין הזה לכבודו כי בעבור היות הדבר להם לקלון לא ירצו שיפתח פיו לדבר בו כלל ויש כאן שאלה שהדבר נראה כי ברצון אביה ובעצתו ענו כי לפניו היו והוא היודע מענם כי במרמה ידברו ואם כן למה כעס ועוד שלא יתכן שיהיה רצונו להשיא בתו לכנעני אשר טמא אותה והנה כל האחים ענו המענה הזה במרמה ושמעון ולוי לבדם עשו המעשה והאב ארר אפם להם לבדם והתשובה כי המרמה היתה באמרם להמול להם כל זכר כי חשבו שלא יעשו כן בני העיר ואם אולי ישמעו לנשיאם ויהיו כלם נמולים יבואו ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו את בתם מבית שכם וזאת עצת כל האחים וברשות אביהם ושמעון ולוי רצו להנקם מהם והרגו כל אנשי העיר ויתכן שהיה הכעס ליעקב שארר אפם על שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו והראוי להם שיהרגו שכם לבדו וזהו מה שאמר הכתוב ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחותם כי כולם הסכימו לדבר לו במרמה בעבור הנבלה שעשה להם ורבים ישאלו ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי והרב השיב בספר שופטים (רמב"ם הלכות מלכים פי"ד ה"ט) ואמר שבני נח מצווים על הדינים והוא להושיב דיינין בכל פלך ופלך לדון בשש מצות שלהן ובן נח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנוהו להרגו הרי זה הרואה יהרג בסייף ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו ואין דברים הללו נכונים בעיני שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם ואם פחד מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים וענש אותם וחלקם והפיצם והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו באלהים והצילם ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד אבל צוה אותם בדיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולוה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן כענין הדינין שנצטוו ישראל ונהרג עליהן אם גנב ועשק או אנס ופתה בתו של חבירו או שהדליק גדישו וחבל בו וכיוצא בהן ומכלל המצוה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל ואם לא עשו כן אינן נהרגין שזו מצות עשה בהם ולא אמרו (סנהדרין נז) אלא אזהרה שלהן זו היא מיתתן ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו וכן דרך הגמרא בסנהדרין (נט) ובירושלמי אמרו בדינין של נח הטה דינו נהרג לקח שחד נהרג בדיני ישראל כל דין שאתה יודע שאתה שלם ממנו אי אתה רשאי לברוח ממנו וכל שאתה יודע שאי אתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו אבל בדיניהם אף על פי שאתה יודע שאתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו נראה מכאן שרשאי הגוי לאמר לבעלי הדין איני נזקק לכם כי תוספת היא בישראל לא תגורו מפני איש (דברים א יז) אל תכניס דבריך מפני איש (סנהדרין ו) וכל שכן שלא יהרג כשלא יעשה עצמו קצין שוטר ומושל לשפוט את אדוניו ומה יבקש בהן הרב חיוב וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה עריות ועושים כל תועבות השם היו והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות (דברים יב ב) על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן וגו' לא תלמד לעשות וכו' (שם יח ט) ובגלוי עריות כי את כל התועבות האל עשו וכו' (ויקרא יח כז) אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין אבל ענין שכם כי בני יעקב בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו להנקם מהם בחרב נוקמת והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם וסרים אל משמעתו ואין הברית אשר נמולו נחשב בעיניהם למאומה כי היה להחניף לאדוניהם ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה שנאמר עכרתם אותי להבאישני ושם ארר אפם כי עשו חמס לאנשי העיר שאמרו להם במעמדו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם ואולי ישובו אל ה' והרגו אותם חנם כי לא הרעו להם כלל וזהו שאמר כלי חמס מכרותיהם (להלן מט ה) ואם נאמין בספר "מלחמות בני יעקב" (הוא ספר הישר) בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם ועשו עמהם שלש מלחמות גדולות ולולי אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם היו בסכנה כאשר יספר בספר ההוא ורבותינו (ב"ר פ י) הזכירו מזה בפסוק אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי (להלן מח כב) אמרו נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג להם חגר יעקב כלי מלחמה כנגדן כמו שכתב רש"י שם אבל הכתוב יקצר בזה כי היה נס נסתר כי אנשים גבורים היו וכאלו זרועם הושיעה למו כאשר קצר הכתוב בענין אברהם באור כשדים ולא הזכיר מלחמת עשו עם החורי כלל אבל הזכיר בכאן כי היה חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא נאספו כולם לרדוף אחרי בני יעקב כי היו נופלים עליהם כחול אשר על שפת הים לרוב וזה טעם "חתת אלהים" כי נפלה עליהם אימתה ופחד מן הגבורה אשר ראו במלחמה ולכך אמר (להלן לה ו) ויבא יעקב לוזה הוא וכל העם אשר עמו להודיע שלא נפקד מהם ולא מעבדיהם איש במלחמה
And the sons of Yaakov answered Shekhem and his father Chamor with guile: Behold, Chamor and Shekhem spoke to her father and her brothers, but her father did not answer them anything, as his sons spoke in his place about this matter out of respect for him. Since the thing was a disgrace for them, they didn't want that he should open his mouth to speak about it at all. And there is a question here, as [it] appears that they answered with the agreement of the their father and with his counsel, as they were in front of him and he knew that their answer was spoken with guile. And if so, why did he get angry [with Shimon and Levi]? And also, it is not plausible that his will would be to marry his daughter to the Canaanite that defiled her. And behold, all of the brothers answered with guile, [even if] Shimon and Levi did the deed and [yet] the father only cursed their anger. And the answer is that the guile was in telling them to circumcise all their males, since they thought that the people of the city would not do this. And if maybe they would listen to their prince and they would all be circumcised, they would come on the third day when they were hurting and they would take their daughter from the house of Shekhem. And this was the counsel of all of the brothers and it was with the permission of their father. And Shimon and Levi wanted to take revenge upon them and killed all of the men of the city. And it is plausible that Yaakov's anger that cursed them was because they killed the men of the city that had not sinned against him. And what was appropriate for them was that they would kill Shekhem only. And this is what the verse states, "And the sons of Yaakov answered Shekhem and his father Chamor with guile, and they spoke since he defiled Dinah, their sister" - since they all agreed to speak with guile because of the villainy that he did to them. And many will ask, "And how is it that the righteous sons of Yaakov did this act to spill innocent blood?" And the teacher (Ramabam) answered in the Book of Judges (Mishneh Torah, Kings and Wars 14:9) and said that the Children of Noach (gentiles) are commanded about laws (dinim), and that is that they set up judges in each and every town to judge about their six commandments. And a gentile who transgresses one of them is killed by the sword. [Likewise] if one sees someone who transgresses one of them and [that a court] did not judge him to kill him, behold, this observer should kill him with the sword. And because of this, all the men of Shekhem were liable for [the] death [penalty]. As behold, Shekhem had [kidnapped] and they all saw and knew [it] and did not judge him (and since they did not enforce civil law, their punishment was death). And these words are not correct in my eyes. As, if so, Yaakov, our father, was obligated to be prior and merit [to be the instrument] in their deaths. And if he was afraid from them, why did he get angry with his sons and curse their anger several times and punish them and divide and scatter them? Did they not merit and do a commandment and trust in God, and He rescued them? But according to my opinion, the laws that were counted [as one] of the seven commandments that the Children of Noach were commanded is not only to set up judges in each and every town, but [rather] He commanded them in the laws of theft and fraud, abuse, fair wages, laws of guardianship, rape and seduction, the main categories of damages, injury to ones's fellow, laws of the borrower and lender, laws of purchase and sale and similar to them - like the matter of the laws that Israel was commanded. And he is killed for them if he steals or abuses or rapes or seduces the daughter of his fellow, or if he burnt his hedge and caused injury with it, and similar to this. And in the category of this commandment is also that they set up judges in each and every city - like Israel. And if they do not do so, they are not killed; as this is a positive commandment. And they only said (Sanhedrin 57a), "Their warning is their death penalty" - and only the prevention of a negative commandment is called a "warning." And this is the way of the gemara in Sanhedrin 59. And in the Yerushalmi, they said about the laws of the Children of Noach, "If he swayed the judgement, he is killed, if he took a bribe, he is killed. With the laws of Israel, all laws that you know you would pay for [if you misjudged the case], you are not permitted to run away from [adjudicating] it; but all laws that you know that you would not pay for it, you are permitted to run away from it. But with their laws, even though you know that you will pay for it, you are permitted to run away from it." From here [we see], that a gentile is permitted to say to the litigants, "I am not obligated to you" - as it is an addition to Israel that, "You shall not fear a man" (Deuteronomy 1:17) - [meaning,] do not hold your words because of a man (Sanhedrin 6b). And all the more so is he not killed when he does not make himself into a captain, an officer and a ruler to judge his master. And [for] what is the teacher seeking their liability [for the death penalty]? Were the men of Shekhem and all of the seven nations not idolaters, sexually immoral and doing all of the abominations to God? And Scripture yells out about them in several places: "whether on lofty mountains and on hills or under any luxuriant tree" (Deuteronomy 12:2); "you shall not learn to do, etc." (Deuteronomy 18:9); and concerning sexual immorality, "For all those abhorrent things were done, etc." (Leviticus 18:27). But rather [the reason that Yaakov did not want to kill them is that] the matter is not given over to Yaakov and his sons to enforce the law upon them. But the [actual understanding of the] matter of Shekhem is that since they were evildoers and their blood was considered like water about them, the sons of Yaakov (Shimon and Levi) wanted to take vengeance upon them with the vengeful sword, and they killed the king and all of the people of his city, since they were his servants and submitted to his directive. And the covenant that they should be circumcised was not considered anything in their eyes, as it was to flatter their master. But Yaakov said to them about this that they brought him into danger: "You have brought trouble on me, making me odious," and then he cursed their anger, as they did violence to the men of the city. Since [the brothers] said to them in his presence, "and we will dwell among you and become as one nation," and [the men of Shekhem] chose them, and [yet Shimon and Levi] upended their words - and perhaps they would have repented to God. And [if so] they killed them for nothing, as they did not do any evil to them at all. And this is what [Yaakov meant] when he said (Genesis 49:5), "their weapons are tools of violence." And if we are to believe the Book of the Wars of the Sons of Yaakov (which is Sefer HaYashar), the fear of their father came upon them, as the neighbors of Shekhem gathered and made three great wars against them. And were it not for their father who also girded his tools of war and fought against them, they would have been in danger, as it is recounted in that book. And our rabbis (Bereishit Rabbah 80:10) mentioned [something] of this on the verse "which I took from the Amorites with my sword and bow” (Genesis 48:22). They said, "All those around them gathered to confront them - [so] Yaakov girded tools of war against them," as Rashi writes there. But Scripture is brief about this - since it was a concealed miracle, as they were strong men and it as is if their [own] forearm saved them - like it was brief about the matter of Avraham in Ur Kasdim, and did not mention the war of Esav with the Churi at all. And it mentioned it here because 'there was a terror from God that fell on the cities round about' and they did not all gather to 'pursue the sons of Yaakov,' and they were falling upon them like the sand that is on the shore of the sea, since they were so many. And this is the explanation of "a terror from God," as dread and fear fell upon them from the strength that they saw in war. And hence it states (Genesis 35:6), "And Yaakov came to Luz, which is Beit El, in the land of Canaan, he and all the people who were with him," to inform that not a [single] man was [taken] from them or from their servants in war.
ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה הנה חמור ושכם אל אביה ואל אחיה דברו אבל הזקן לא ענה אותם דבר כי בניו ידברו במקומו בענין הזה לכבודו כי בעבור היות הדבר להם לקלון לא ירצו שיפתח פיו לדבר בו כלל ויש כאן שאלה שהדבר נראה כי ברצון אביה ובעצתו ענו כי לפניו היו והוא היודע מענם כי במרמה ידברו ואם כן למה כעס ועוד שלא יתכן שיהיה רצונו להשיא בתו לכנעני אשר טמא אותה והנה כל האחים ענו המענה הזה במרמה ושמעון ולוי לבדם עשו המעשה והאב ארר אפם להם לבדם והתשובה כי המרמה היתה באמרם להמול להם כל זכר כי חשבו שלא יעשו כן בני העיר ואם אולי ישמעו לנשיאם ויהיו כלם נמולים יבואו ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו את בתם מבית שכם וזאת עצת כל האחים וברשות אביהם ושמעון ולוי רצו להנקם מהם והרגו כל אנשי העיר ויתכן שהיה הכעס ליעקב שארר אפם על שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו והראוי להם שיהרגו שכם לבדו וזהו מה שאמר הכתוב ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחותם כי כולם הסכימו לדבר לו במרמה בעבור הנבלה שעשה להם ורבים ישאלו ואיך עשו בני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי והרב השיב בספר שופטים (רמב"ם הלכות מלכים פי"ד ה"ט) ואמר שבני נח מצווים על הדינים והוא להושיב דיינין בכל פלך ופלך לדון בשש מצות שלהן ובן נח שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנוהו להרגו הרי זה הרואה יהרג בסייף ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל והם ראו וידעו ולא דנוהו ואין דברים הללו נכונים בעיני שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם ואם פחד מהם למה כעס על בניו וארר אפם אחר כמה זמנים וענש אותם וחלקם והפיצם והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו באלהים והצילם ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד אבל צוה אותם בדיני גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולוה ודיני מקח וממכר וכיוצא בהן כענין הדינין שנצטוו ישראל ונהרג עליהן אם גנב ועשק או אנס ופתה בתו של חבירו או שהדליק גדישו וחבל בו וכיוצא בהן ומכלל המצוה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל ואם לא עשו כן אינן נהרגין שזו מצות עשה בהם ולא אמרו (סנהדרין נז) אלא אזהרה שלהן זו היא מיתתן ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו וכן דרך הגמרא בסנהדרין (נט) ובירושלמי אמרו בדינין של נח הטה דינו נהרג לקח שחד נהרג בדיני ישראל כל דין שאתה יודע שאתה שלם ממנו אי אתה רשאי לברוח ממנו וכל שאתה יודע שאי אתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו אבל בדיניהם אף על פי שאתה יודע שאתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו נראה מכאן שרשאי הגוי לאמר לבעלי הדין איני נזקק לכם כי תוספת היא בישראל לא תגורו מפני איש (דברים א יז) אל תכניס דבריך מפני איש (סנהדרין ו) וכל שכן שלא יהרג כשלא יעשה עצמו קצין שוטר ומושל לשפוט את אדוניו ומה יבקש בהן הרב חיוב וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה עריות ועושים כל תועבות השם היו והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות (דברים יב ב) על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן וגו' לא תלמד לעשות וכו' (שם יח ט) ובגלוי עריות כי את כל התועבות האל עשו וכו' (ויקרא יח כז) אלא שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין אבל ענין שכם כי בני יעקב בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו להנקם מהם בחרב נוקמת והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם וסרים אל משמעתו ואין הברית אשר נמולו נחשב בעיניהם למאומה כי היה להחניף לאדוניהם ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה שנאמר עכרתם אותי להבאישני ושם ארר אפם כי עשו חמס לאנשי העיר שאמרו להם במעמדו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם ואולי ישובו אל ה' והרגו אותם חנם כי לא הרעו להם כלל וזהו שאמר כלי חמס מכרותיהם (להלן מט ה) ואם נאמין בספר "מלחמות בני יעקב" (הוא ספר הישר) בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם ועשו עמהם שלש מלחמות גדולות ולולי אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם היו בסכנה כאשר יספר בספר ההוא ורבותינו (ב"ר פ י) הזכירו מזה בפסוק אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי (להלן מח כב) אמרו נתכנסו כל סביבותיהם להזדווג להם חגר יעקב כלי מלחמה כנגדן כמו שכתב רש"י שם אבל הכתוב יקצר בזה כי היה נס נסתר כי אנשים גבורים היו וכאלו זרועם הושיעה למו כאשר קצר הכתוב בענין אברהם באור כשדים ולא הזכיר מלחמת עשו עם החורי כלל אבל הזכיר בכאן כי היה חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם ולא נאספו כולם לרדוף אחרי בני יעקב כי היו נופלים עליהם כחול אשר על שפת הים לרוב וזה טעם "חתת אלהים" כי נפלה עליהם אימתה ופחד מן הגבורה אשר ראו במלחמה ולכך אמר (להלן לה ו) ויבא יעקב לוזה הוא וכל העם אשר עמו להודיע שלא נפקד מהם ולא מעבדיהם איש במלחמה
And the sons of Yaakov answered Shekhem and his father Chamor with guile: Behold, Chamor and Shekhem spoke to her father and her brothers, but her father did not answer them anything, as his sons spoke in his place about this matter out of respect for him. Since the thing was a disgrace for them, they didn't want that he should open his mouth to speak about it at all. And there is a question here, as [it] appears that they answered with the agreement of the their father and with his counsel, as they were in front of him and he knew that their answer was spoken with guile. And if so, why did he get angry [with Shimon and Levi]? And also, it is not plausible that his will would be to marry his daughter to the Canaanite that defiled her. And behold, all of the brothers answered with guile, [even if] Shimon and Levi did the deed and [yet] the father only cursed their anger. And the answer is that the guile was in telling them to circumcise all their males, since they thought that the people of the city would not do this. And if maybe they would listen to their prince and they would all be circumcised, they would come on the third day when they were hurting and they would take their daughter from the house of Shekhem. And this was the counsel of all of the brothers and it was with the permission of their father. And Shimon and Levi wanted to take revenge upon them and killed all of the men of the city. And it is plausible that Yaakov's anger that cursed them was because they killed the men of the city that had not sinned against him. And what was appropriate for them was that they would kill Shekhem only. And this is what the verse states, "And the sons of Yaakov answered Shekhem and his father Chamor with guile, and they spoke since he defiled Dinah, their sister" - since they all agreed to speak with guile because of the villainy that he did to them. And many will ask, "And how is it that the righteous sons of Yaakov did this act to spill innocent blood?" And the teacher (Ramabam) answered in the Book of Judges (Mishneh Torah, Kings and Wars 14:9) and said that the Children of Noach (gentiles) are commanded about laws (dinim), and that is that they set up judges in each and every town to judge about their six commandments. And a gentile who transgresses one of them is killed by the sword. [Likewise] if one sees someone who transgresses one of them and [that a court] did not judge him to kill him, behold, this observer should kill him with the sword. And because of this, all the men of Shekhem were liable for [the] death [penalty]. As behold, Shekhem had [kidnapped] and they all saw and knew [it] and did not judge him (and since they did not enforce civil law, their punishment was death). And these words are not correct in my eyes. As, if so, Yaakov, our father, was obligated to be prior and merit [to be the instrument] in their deaths. And if he was afraid from them, why did he get angry with his sons and curse their anger several times and punish them and divide and scatter them? Did they not merit and do a commandment and trust in God, and He rescued them? But according to my opinion, the laws that were counted [as one] of the seven commandments that the Children of Noach were commanded is not only to set up judges in each and every town, but [rather] He commanded them in the laws of theft and fraud, abuse, fair wages, laws of guardianship, rape and seduction, the main categories of damages, injury to ones's fellow, laws of the borrower and lender, laws of purchase and sale and similar to them - like the matter of the laws that Israel was commanded. And he is killed for them if he steals or abuses or rapes or seduces the daughter of his fellow, or if he burnt his hedge and caused injury with it, and similar to this. And in the category of this commandment is also that they set up judges in each and every city - like Israel. And if they do not do so, they are not killed; as this is a positive commandment. And they only said (Sanhedrin 57a), "Their warning is their death penalty" - and only the prevention of a negative commandment is called a "warning." And this is the way of the gemara in Sanhedrin 59. And in the Yerushalmi, they said about the laws of the Children of Noach, "If he swayed the judgement, he is killed, if he took a bribe, he is killed. With the laws of Israel, all laws that you know you would pay for [if you misjudged the case], you are not permitted to run away from [adjudicating] it; but all laws that you know that you would not pay for it, you are permitted to run away from it. But with their laws, even though you know that you will pay for it, you are permitted to run away from it." From here [we see], that a gentile is permitted to say to the litigants, "I am not obligated to you" - as it is an addition to Israel that, "You shall not fear a man" (Deuteronomy 1:17) - [meaning,] do not hold your words because of a man (Sanhedrin 6b). And all the more so is he not killed when he does not make himself into a captain, an officer and a ruler to judge his master. And [for] what is the teacher seeking their liability [for the death penalty]? Were the men of Shekhem and all of the seven nations not idolaters, sexually immoral and doing all of the abominations to God? And Scripture yells out about them in several places: "whether on lofty mountains and on hills or under any luxuriant tree" (Deuteronomy 12:2); "you shall not learn to do, etc." (Deuteronomy 18:9); and concerning sexual immorality, "For all those abhorrent things were done, etc." (Leviticus 18:27). But rather [the reason that Yaakov did not want to kill them is that] the matter is not given over to Yaakov and his sons to enforce the law upon them. But the [actual understanding of the] matter of Shekhem is that since they were evildoers and their blood was considered like water about them, the sons of Yaakov (Shimon and Levi) wanted to take vengeance upon them with the vengeful sword, and they killed the king and all of the people of his city, since they were his servants and submitted to his directive. And the covenant that they should be circumcised was not considered anything in their eyes, as it was to flatter their master. But Yaakov said to them about this that they brought him into danger: "You have brought trouble on me, making me odious," and then he cursed their anger, as they did violence to the men of the city. Since [the brothers] said to them in his presence, "and we will dwell among you and become as one nation," and [the men of Shekhem] chose them, and [yet Shimon and Levi] upended their words - and perhaps they would have repented to God. And [if so] they killed them for nothing, as they did not do any evil to them at all. And this is what [Yaakov meant] when he said (Genesis 49:5), "their weapons are tools of violence." And if we are to believe the Book of the Wars of the Sons of Yaakov (which is Sefer HaYashar), the fear of their father came upon them, as the neighbors of Shekhem gathered and made three great wars against them. And were it not for their father who also girded his tools of war and fought against them, they would have been in danger, as it is recounted in that book. And our rabbis (Bereishit Rabbah 80:10) mentioned [something] of this on the verse "which I took from the Amorites with my sword and bow” (Genesis 48:22). They said, "All those around them gathered to confront them - [so] Yaakov girded tools of war against them," as Rashi writes there. But Scripture is brief about this - since it was a concealed miracle, as they were strong men and it as is if their [own] forearm saved them - like it was brief about the matter of Avraham in Ur Kasdim, and did not mention the war of Esav with the Churi at all. And it mentioned it here because 'there was a terror from God that fell on the cities round about' and they did not all gather to 'pursue the sons of Yaakov,' and they were falling upon them like the sand that is on the shore of the sea, since they were so many. And this is the explanation of "a terror from God," as dread and fear fell upon them from the strength that they saw in war. And hence it states (Genesis 35:6), "And Yaakov came to Luz, which is Beit El, in the land of Canaan, he and all the people who were with him," to inform that not a [single] man was [taken] from them or from their servants in war.
(דף כה) (יהושע י יג) וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו הלא היא כתובה על ספר הישר מאי ספר הישר אמר ר׳ חייא בר אבא א״ר יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים שנאמר (במדבר כג י) תמות נפשי מות ישרים וגו' והיכא רמיזא (בראשית מח יט) וזרעו יהיה מלא הגוים אימתי יהיה מלא גוים בשעה שעמד לו חמה ליהושע. (יהושע י יג) ויעמוד השמש בחצי השמים ולא אץ לבא כיום תמים וכמה אריב״ל עשרים וד׳ שעי אזל שית וקם שית אזל שית וקם שית כולה מלתא כיום תמים. ר׳ אלעזר אומר ל״ו אזל שית וקם תרי עשר אזל שית וקם י״ב עמידתו כיום תמים ר׳ שמואל בר נחמני אמר מ״ח אזל שית וקם תרתי סרי אזל שית וקם עשרים וארבע שנאמר ולא אץ לבא כיום תמים מכלל דמעיקרא לאו כיום תמים הוה. תנא כשם שעמדה לו חמה ליהושע כך עמדה לו למשה מיתיבי (יהושע י יד) ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו אבע״א שעות הוא דלא נפישין כולי האי ואבע״א אבני ברד לא הואי דכתיב (שם י יא) ויהי בנוסם מפני ישראל וגו׳ וה׳ השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים וגו'. (ש״ב א יח) ויאמר ללמד את בני יהודה קשת הלא היא כתובה על ספר הישר מאי ספר הישר א״ר חייא בר אבא א״ר יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים דכתיב (במדבר כג י) תמות נפשי מות ישרים היכא רמיזא (בראשית מט א) יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך אי זו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף הוי אומר זו קשת ר״א אומר זה ספר משנה תורה ואמאי קרי ליה ספר הישר דכתיב (דברים ו יח) ועשית הישר והטוב בעיני ה׳ היכא רמיזא (שם לג) ידיו רב לו אי זו היא מלחמה שצריכה שתי ידים הוי אומר זו קשת. רבי שמואל בר נחמני אמר זה ספר שופטים ואמאי קרי ספר הישר דכתיב ביה (שופטים יז ו) בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה היכא רמיזא (שם ג ב) למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה אי זו היא מלחמה שצריכה למוד הוי אומר זו קשת ומנ״ל דביהודה כתיב דכתיב מי יעלה לנו בתחלה אל הכנעני להלחם בו ויאמר ה׳ יהודה יעלה:
(Jos. 10, 13) And the sun stood still .........written in the book of Yashar. What is the book of Yashar? Said R. Chiya b. Aba in the name of R. Jochanan: "This refers to (Genesis) the book in which the birth of Abraham, Isaac, and Jacob, who are named Jesharim (the upright), as it is said (Num. 23, 10) Let me die the death of the righteous Jesharim, etc. And where is it hinted [that such a miracle will occur with Joshua]? From (Gen. 48, 19) And his seed shall become a multitude of nations, i.e., when shall his seed become a multitude of nations ? At the time when Joshua stopped the sun. (Jos. 10, 13) And the sun stood still in the midst of the heavens, and hastened not to go down about a whole day. How many hours? Said R. Joshua b. Levi: "Twenty-four hours; it went six [hours] and stopped six, went six, and stopped six, the entire episode lasting a whole day." R. Elazar said: "Thirty-six hours, it went six [hours] and stopped twelve, it went six, and stopped twelve; its stopping time was equal to a whole day [24 hours]." R. Samuel b. Nachmeni said : "Forty-eight, it went six and stopped twelve, went six and stopped twenty-four, for it is said, And it hastened not to go down about a whole day." According to the above, they differ in the additional hours of that day.We are taught in a Baraitha: Just as the sun stopped for Joshua, so also did it stop for Moses. An objection was raised from (Ib. ib. 14) And there was no day like that before it or after it. If you wish, in the time of Moses it stopped for fewer hours, or if you wish, it may be said that in Moses' time there were no hailstones mentioned, as the passage says (Ib. ib. 11) And it came to pass, as they fled from before Israel, etc., that the Lord cast down great stones, and said: To teach the sons of Judah the bow, Behold it is written in the book of Yashar. What does Yashar mean? Said R. Chiya b. Aba in the name of R. Jochanan : "This refers to Genesis [as said above]. And where is it hinted [that Judah will be fighters] ? It is written (Gen. 49, 8) Thy hand shall be on the neck of thy enemies. Which is the weapon that needs the hand against the neck ? It is the how," R. Elazar, however, maintains that the book of Yashar refers to Deuteronomy. And why is it named Yashar? Because there is a passage (6, 18) And thou shalt do that which is right (Yashar) and good in the eyes of the Lord. And where is the intimation of this? (33, 7) Let the power of his hands. And which is the weapon for which both hands are needed ? It is the bow." R. Samuel b. Nachmeni said : "It refers to the book of Judges. And why is it called Yashar? Because therein is written (17, 6) Every man did what seemed right (Yashar) in his eyes. And where is it intimated [in the Biblical text]? (3, 2) To teach them war. And what is the weapon for which teaching is necessary? This is the bow. And whence do we know that this refers to Judah? The passage reads (Ib. 1, 1) Who shall go up for us first against them? And the Lord said: 'Judah shall go up.' "
זה הספר הנקרא ספר הישר נמצא ובא לידינו כהיום הזה כי כאשר נחרבה ירושלם עיר הקדש על ידי טיטוס הרשע ונכנסו כל ראשי החיילים לשלול שלל ולבוז בז היה שם הגמון אחד מהגמוני טיטוס ושמו סידרוס ויכנס ויבקש וימצא בית בירושלם גדולה ורחבה מאד ויקח לו את כל הבזה והשלל אשר מצא שם וכשרצה ללכת מן הבית נסתכל בקיר. וראה בעין שכלו כעין הטמונים בקיר. ויסתור את הקיר ואת הבנק וימצא בית אחת מלאה ספרים רבים תורה נביאים וכתובים וגם ספרים ממלכי ישראל ולמלכי עמים וספרים אחרים רבים לישראל. וכן ספרי המשנה הנכונה והמתוקנת וכן מגילות רבות מונחים שם. וימצא מכל מיני מאכל יין רב מאד. וימצא שם זקן אחד יושב והוא קורא בספרים האלה. וירא ההגמון את המראה הגדולה ויתמה תמיהה גדולה. ויאמר לזקן למה אתה יושב במקום הזה לבדך ואין אחד נצב עליך. וישיבהו הזקן זה כמה ימים ושנים וזמנים שאני יודע בחרבן ירושלם בפעמים שנים. ובניתי הבית הזה ועשיתי לה אכסדרה והכנסתי עמי הספרים האלו לקרות בהם והכנסתי עמי כדי מחיה ואמרתי אולי תהיה לי נפשי לשלל.
The facts have been handed down to us by tradition and they have been proven to be a certainty even in our days, that at the time when our holy city of Jerusalem had been given to destruction by Titus, all the captains of the victorious armies were permitted to enter the city to plunder it and to rob it. And among the captains of Titus, was one by the name of Sidror, who on his predatory search saw a mansion high and stately, and he entered it and appropriated all that was to be found therein. And while about to leave the premises he observed something unusual and suspicious in the construction of a certain wall, which led him to believe that there must be some treasure hidden away in a secret receptacle. The wall was accordingly torn down as also the entire building, whereupon Sidror discovered a secret passage, which he followed up and reached an underground chamber filled with a great many books, to-wit: Books of the Law, the Prophets and the Hagiography, as also histories of the kings of Israel and of the kings of other nations, and numerous other books concerning the people of Israel, with the authorized and accepted books of the Mishnah. Sidror saw there also lying around many manuscripts in scrolls. Outside of all these things the chamber contained rich stores of eatables and an abundant supply of wine. And in the midst of these books and supplies Sidror found an old man, deeply imbrued in study over some of the books. The soldier seeing that strange sight was greatly astonished, and addressed himself to the old man saying: What causeth thee to make thy abode in this place, and at that alone without anybody to attend thee? And the old man replied saying: It is now many days, years and seasons that I knew of the second destruction of Jerusalem to come, and therefore I had built unto myself this house with its subterranean chamber, and I have brought along with me these books to read in them, and I also took along a sufficient store of supplies to sustain my life, and I said: perhaps my soul might escape destruction by these means.