Contemporary Issues In Halakha: Kohen And Giyyoret, Sources Part 1

כהן וגיורת

A Kohen & A Convert
ר’ שלמה זכרוב

1) ויקרא פרק כא

(א) וַיֹּאמֶר יְדֹוָד אֶל מֹשֶׁה אֱמֹר אֶל הַכֹּהֲנִים בְּנֵי אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם . . .

(ז) אִשָּׁה זֹנָה וַחֲלָלָה לֹא יִקָּחוּ וְאִשָּׁה גְּרוּשָׁה מֵאִישָׁהּ לֹא יִקָּחוּ כִּי קָדֹשׁ הוּא לֵאלֹהָיו:

1) Leviticus 21:1, 21:7

(1) The Lord said to Moses: Speak to the priests, the sons of Aaron, and say to them:

(7) They shall not take a zona vah.alala (a woman defiled by harlotry), nor shall they marry one divorced from her husband, for he is holy to his God.

2) יחזקאל פרק מד:כב

וְאַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה לֹא יִקְחוּ לָהֶם לְנָשִׁים כִּי אִם בְּתוּלֹת מִזֶּרַע בֵּית יִשְׂרָאֵל וְהָאַלְמָנָה אֲשֶׁר תִּהְיֶה אַלְמָנָה מִכֹּהֵן יִקָּחוּ:

2) Ezekiel 44:22

A widow and a divorcee they [kohanim] should not take for themselves for wives; but they shall take virgins of the seed of the house of Israel or a widow which is the widow of a priest.

Question: How does Ezekiel differ from the verses in Leviticus? Does it matter if we learn the prohibition from Ezekiel or from Leviticus?

3) ספרא אמור פרשה א ד”ה פרק א

(ז) אשה זונה רבי יהודה אומר זונה זו איילונית

וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות

רבי אלעזר אומר אף הפנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות.

3) Torat Kohanim 1:7

A woman who is a zona, Rebbe Yehuda says that a zona is a barren woman.

The sages say that a zona is a female convert, an emancipated slave woman or a woman who had licentious fornication.

Rebbe Elazar says even a single man who had relations with a single woman, not for the purposes of matrimony.

Background

The Sifra or Torat Kohanim, is from the tannaitc period and is of the genre of a Midrash Halakha on the Book of Leviticus. This means that it provides a running halakhic commentary on Leviticus which explains or turns almost every word into a source for a halakhic maxim.

•Questions

Can you differentiate between the different positions regarding the definition of a zona? Which is the strictest and which is most lenient?

4) משנה מסכת יבמות פרק ו משנה ה

כהן הדיוט לא ישא אילונית אלא אם כן יש לו אשה ובנים

ר’ יהודה אומר אע”פ שיש לו אשה ובנים לא ישא אילונית שהיא זונה האמורה בתורה

וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות:

4) Mishna Yevamot 6:5

An ordinary Kohen may not marry a barren woman unless he already has a wife and children.

Rebbe Yehuda says that even though he has a wife and children, he shouldn’t marry a barren woman because she is a zona according to the Torah.

The sages say that a zona is a female convert, an emancipated slave woman or a woman who had licentious fornication.

Question:

How does the Mishna differ from the previous source, the Sifra?

5) תוספות לתלמוד בבלי מסכת יבמות דף סא עמוד א

אין זונה אלא גיורת ומשוחררת – אפי’ נתגיירה פחותה מבת ג’ שנים אסורה מטעם זונה . . . וטעמא לפי שבאה מן העובדי כוכבים השטופים בזימה

5) Tosafot to Yevamot 61a:

A zona is a female convert and a freed slave woman – even if she converted at less than three years of age, she is forbidden . . . the reason is that anyone coming from a place of idolatry is steeped in depravity.

6) תלמוד בבלי מסכת קידושין דף עח עמוד א

תניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: גיורת פחותה מבת שלש שנים ויום אחד – כשרה לכהונה, שנאמר: (במדבר לא: יח) (וְעַתָּה הִרְגוּ כָל זָכָר בַּטָּף וְכָל אִשָּׁה יֹדַעַת אִישׁ לְמִשְׁכַּב זָכָר הֲרֹגוּ): וְכֹל הַטַּף בַּנָּשִׁים אֲשֶׁר לֹא יָדְעוּ מִשְׁכַּב זָכָר הַחֲיוּ לָכֶם:

והלא פינחס היה עמהם?

ורבנן “החיו לכם” – לעבדים ולשפחות.

וכולן מקרא אחד דרשו: (יחזקאל מד:כב) “אלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל” –

רבי יהודה סבר: עד דאית כל זרע מישראל,

רבי אליעזר בן יעקב סבר: מזרע – ואפילו מקצת זרע,

רבי יוסי סבר: מי שנזרעו בישראל,

רבי שמעון בן יוחי סבר: מי שנזרעו בתוליה בישראל.

6) Tractate Kiddushin 78a

It was taught, Rebbe Shimon Bar Yochai said, ‘A girl who converted when she was less than three years and a day is eligible to marry a kohen, as it is said [in the context of a battle against the Midianites, ‘kill every boy and every woman that has known man by lying with him,] but all the young women, who have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves (Num 31:17&18). But Pinhas [a kohen] was among them!

But the Rabbis said, “keep alive for yourselves” means as slaves.

Everyone expounded the same verse,

” . . . they [the kohanim] shall not take widows or divorced women for wives, but they shall take virgins of the seed of the house of Israel.” (Ezekiel 44:22)

Rebbe Yehudah says unless the entire seed is from Israel.

Rebbe Eliezer ben Yaacov says even some of the seed.

Rebbe Yosi says the one who was “seeded” in Israel.

Rebbe Shimon bar Yochai says one whose virginity was “seeded” in Israel.

Questions:

What is the proof text for Rebbe Shimon Bar Yochai’s position? Does it work?

Try your best differentiate between the opinions of Rav Yehudah, Rebbe Elizer, Rebbe Yosi and Rebbe Shimon bar Yochai. Afterwards, examine Rashi’s commentary in the next source, which is indispensable.

7) רש”י לתלמוד בבלי מסכת קידושין דף עח עמוד א

רש”א כו’ – הרי ארבע מחלוקת בדבר לר”י בת גר זכר פסולה ואפי’ נשא ישראלית לר’ אליעזר אי איכא צד אחד ישראל מכשיר ומיהו גר וגיורת בתו פסולה

ולר’ יוסי אפי’ גר שנשא גיורת בתו כשרה ומיהו הורתה ולידתה בקדושה בעי

ור’ שמעון אפי’ גיורת עצמה מכשיר ובלבד שלא תהא ראויה לביאה בגיותה דתיפוק לה מכלל זונה.

7) Rashi to Tractate Kiddushin 78a

“Rebbe Shimon says” etc. – There are four positions in the dispute. According to Rebbe Yehudah, the daughter of a man who converted is forbidden, even if he married an Israelite woman.

According to Rebbe Eliezer, if one side is Israeli, it is kosher, however the daughter of parents who are both converts would be forbidden.

Rebbe Yosi says that the daughter of two parents who are both converts is kosher as long as she was conceived and born in holiness.

Rebbe Shimon says even a convert herself is kosher as long as she wasn’t suitable for intercourse when she was a gentile; if that is the case she is no longer considered a zonah.

והרי פינחס היה ביניהם – בין היוצאים למלחמת מדין שנאמר להם המקרא הזה

“But Pinhas [a kohen] was among them!” – among those going out to wage battle against Midyan as it is stated in that verse.

כל זרע – כלומר כל עיקר הקרוי זרע היינו מן האב לאפוקי בת גר זכר.

“The entire seed” – In other words, the essence of what is called “seed”, meaning from the father; this would eliminate the daughter of a man who converted.

מקצת זרע – אפי’ זרע כחוש כגון מן האם גר שנשא ישראלית.

“From some of the seed” – even if it is the “weak” seed, such as from the mother; a convert who married and Israelite woman.

מי שנזרעו בישראל – שתהא הורתה בקדושה.

“The one who was seeded in Israel” – that the conception was in holiness.

מי שנזרעו בתוליה בישראל – שצמחו וגמרו בתוליה משבאה לכלל ישראל דהיינו כשנעשית בת שלש גמרו בתוליה לביאה שאם תבעל מכאן ואילך אינן חוזרין אבל קודם שלש כל שעה הם חוזרין וצומחים ובאין . . .

“One whose virginity was seeded in Israel” – that her virginity came into being after she already became part of the nation of Israel; in other words, at the age of three her virginity is “complete”. If she has intercourse after this point [her virginity] doesn’t return. However, before the age of three her virginity “grows back.

•Question:

How would you differentiate conceptually between the four positions?

8) רמב”ם הלכות איסורי ביאה פרק יח:ג

וכן הגיורת והמשוחררת אפילו נתגיירה ונשתחררה פחותה מבת שלש שנים הואיל ואינה בת ישראל הרי זו זונה ואסורה לכהן,

מכאן אמרו עכו”ם או נתין או ממזר או גר עמוני ומואבי או מצרי ואדומי ראשון ושני או פצוע דכא וכרות שפכה או חלל שבאו על היהודית עשו אותה זונה ונפסלה לכהונה

ואם היתה כהנת פסלוה מן התרומה, וכן יבמה שבא עליה זר עשאה זונה, והאילונית מותרת לכהן ואינה זונה. +/השגת הראב”ד/ וכן הגיורת וכו’. כתב הראב”ד ז”ל /א”א/ אינה משום זונה אלא משום דכתיב בתולות מזרע בית ישראל והכי איתא בקידושין עכ”ל.+

8) Rambam, The Laws of Forbidden Intercourse, 18:3

Similarly, a female convert or an emancipated slave woman, even if she converted or was emancipated when less than three years old, since she is not a daughter of Israel she is considered a zona and is forbidden to a kohen.

Hence the sages said that an idolater or a natin or a mamzer or an Ammonite or Moabite convert, an Egyptian or Edomite convert of the first and second generations, a man with crushed or maimed private parts or a h.alal (unfit priest) who has intercourse with an Israelite woman renders her a zona and she is thereby forbidden to the priesthood.

If she herself is of priestly descent, she is invalidated from eating of the heave offering. Similarly, if a non priest has intercourse with a woman subject to levirate marriage, he renders her a zona. A woman who is barren is permitted to a kohen and is not considered a zona.

RABaD: A female convert is not derived from “zona”, instead it is because of the verse “the virgins of the seed of the house of Israel”.

Background: RABaD – Rabbi Abraham ben David of Posquieres, French Talmudic commentator; born in Provence, France, about 1125; died at Posquières, Nov. 27, 1198. Abraham’s criticism of the of Maimonides’ Mishneh Torah is often very harsh. This was due to radical differences of view in matters of faith between the two greatest Talmudists of the twelfth century. Maimonides’ aim was to bring order into the vast labyrinth of the Halakhah by presenting final results in a definite, systematic, and methodical manner. But in the opinion of RABaD this very aim was the principal defect of the work. A legal code which did not state the sources and authorities from which its decisions were derived and offered no proofs of the correctness of its statements was, in the opinion of Abraham ben David, entirely unreliable, even in the practical religious life. If it had been the intention of Maimonides to stem the further development of the study of the Talmud by reducing it to the form of a code, RABaD felt it his duty to oppose such an attempt, as contrary to the free spirit of rabbinical Judaism, which refuses to surrender blindly to authority.

Questions: With whom does Rambam seem to agree? Does he have any positions that we have not yet seen? What does the RABaD add?