Contemporary Issues In Halakha: Conversion In Jewish Law, Sources Part 1

גיור בהלכה

ר’ שלמה זכרוב
Conversion in Jewish Law
Part I

1) תלמוד בבלי מסכת יבמות דף מז עמוד א-ב

תנו רבנן: גר שבא להתגייר בזמן הזה, אומרים לו: מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דוויים, דחופים, סחופים ומטורפין, ויסורין באין עליהם? אם אומר: יודע אני ואיני כדאי, מקבלין אותו מיד. ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות, ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאה ומעשר עני. ומודיעין אותו ענשן של מצות, אומרים לו: הוי יודע, שעד שלא באת למדה זו, אכלת חלב אי אתה ענוש כרת, חללת שבת אי אתה ענוש סקילה, ועכשיו, אכלת חלב ענוש כרת, חללת שבת ענוש סקילה. וכשם שמודיעין אותו ענשן של מצות, כך מודיעין אותו מתן שכרן, אומרים לו: הוי יודע, שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקים . . . ואין מרבין עליו, ואין מדקדקין עליו.

קיבל, מלין אותו מיד . . . נתרפא, מטבילין אותו מיד;ושני ת”ח עומדים על גביו, ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות; טבל ועלה – הרי הוא כישראל לכל דבריו. אשה, נשים מושיבות אותה במים עד צוארה, ושני ת”ח עומדים לה מבחוץ, ומודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות

1) The Tractate of Yevamot 47a-b

Our Rabbis taught: If at the present time a man desires to become a proselyte, he is to be addressed as follows: “What reason do you have for desiring to become a proselyte? Do you not know that Israel at the present time is persecuted and oppressed, despised, harassed and overcome by afflictions”? If he replies “I know and yet am unworthy” he is accepted forthwith, and is given instruction in some of the minor and some of the major commandments. He is informed of the sin [of the neglect of the commandments of] Gleanings, the Forgotten Sheaf, the Corner and the Poor Man’s Tithe.

He is also told of the punishment for the transgression of the commandments. Further, he is addressed thus: “Be it known to you that before you came to this condition, if you have eaten suet you would not have been punishable with karet [divine punishment through premature death], if you had profaned the Sabbath you would not have been punishable with stoning; but now were you to eat suet you would be punished with karet; were you to profane the Sabbath you would be punished with stoning”. And as he is informed of the punishment for the transgression of the commandments, so he is informed of the reward granted for their fulfillment. He is told, “Be it known to you that the World to Come was made only for the righteous . . . ” He is not, however, to be persuaded or dissuaded too much.

If he consented, he is circumcised forthwith… As soon as he is healed, arrangements are made for his immediate immersion [in a mikveh], when two learned men must stand by his side and instruct him in some of the minor commandments and in some of the major ones. When he comes up after his immersion, he is deemed to be an Israelite in all respects.

In a case of a woman proselyte, women make her sit in the water up to her neck, while two learned men stand outside and instruct her in some of the minor commandments and some of the major ones.

Questions:

What seem to be the requirements for conversion?

2) שולחן ערוך יורה דעה סימן רסח סעיף ב

כשבא להתגייר אומרים לו: מה ראית שבאת להתגייר, או אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים סחופים (פי’ אבודים וסחופים מן מדוע נסחף אביריך (ירמיה מו, טו)) ומטורפים, ויסורים באים עליהם.

אם אמר: יודע אני ואיני כדאי להתחבר עמהם, מקבלין אותו מיד ומודיעים אותו עיקרי הדת שהוא יחוד ה’ ואיסור עבודת כוכבים, ומאריכין עמו בדבר זה, ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות, ומודיעים אותו מקצת עונשין של מצות, שאומרים לו: קודם שבאת למדה זו אכלת חלב אי אתה ענוש כרת, חללת שבת אי אתה חייב סקילה, ועכשיו אכלת חלב אתה ענוש כרת, חללת שבת אתה חייב סקילה. ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו. וכשם שמודיעים אותו ענשן של מצות כך מודיעים אותו שכרן של מצות, ומודיעים אותו שבעשיית מצות אלו יזכה לחיי העוה”ב . . .

אם קבל, מלין אותו מיד וממתינים לו עד שיתרפא רפואה שלימה ואח
“כ מטבילין אותו טבילה הוגנת בלא חציצה. (וי”א שיגלח שערותיו ויטול צפרני ידיו ורגליו קודם טבילה) (טור ורי”ף ורא”ש) ושלשה (תלמידי חכמים) (ג”ז טור) עומדים על גביו ומודיעים אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות פעם שנייה, והוא עומד במים. ואם היתה אשה, נשים מושיבות אותה במים עד צוארה, והדיינים מבחוץ, ומודיעין אותה מקצת מצות קלות וחמורות, והיא יושבת במים, ואח”כ טובלת בפניהם והם מחזירים פניהם ויוצאין, כדי שלא יראו אותה כשתעלה מהמים, ויברך על הטבילה אחר שיעלה מן המים, וכיון שטבל הרי הוא כישראל, שאם חזר לסורו הרי הוא כישראל מומר שאם קדש קדושיו קדושין.

Shulhan Arukh, Yo-re De-ah 268:2

When (a potential convert) comes to convert, he is to be addressed as follows: “What reason have you for desiring to become a proselyte? Do you not know that Israel at the present time is persecuted and oppressed, despised, harassed and overcome by afflictions”?

If he replies “I know and yet am unworthy” he is accepted immediately, and is given instruction regarding the main principles of the religion such as the unity of God and the forbidden nature of idol worship, and one speaks with him at length about these matters, and one informs him of some of the minor and some of the major commandments. He is also told of the punishment for the transgression of the commandments: “Be it known to you that before you came to this condition, if you have eaten suet you would not have been punishable with karet [divine punishment through premature death], if you had profaned the Sabbath you would not have been punishable with stoning; but now were you to eat suet you would be punished with karet; were you to profane the Sabbath you would be punished with stoning”. One doesn’t overburden him nor is one punctilious of every detail. As one announces to him the punishment for violating commandments one also announces the reward for commandments. In addition, one announces to him that by doing these commandments he will merit the world to come . . .

If he consented, he is circumcised forthwith and one waits for him until he makes a complete recovery and afterwards one makes sure that he immerses properly [in a mikveh] without any barrier. Three men stand by him and instruct him in some of the minor commandments and in some of the major ones a second time, while he is in the water. In a case of a woman proselyte, women make her sit in the water up to her neck; afterwards she immerses and they [the three men] look away and leave in order not to see her when she emerges from the water. The convert should bless on the immersion after he emerges from the water. Since he immersed, he is now Jewish, and if he returns to his former ways he is like a Jewish person who has gone astray, if he betroths a woman she is betrothed.

Questions:

Some 1500 years passed in time between source #1 and source #2. In other words, the ברייתא baraita(tannaitic statement in the גמרא gemarra) in source #1 survived almost intact and became הלכה halakha. Nonetheless, are there significant differences between the two sources? According to the Shulhan Arukhwhat are the requirements for conversion? Are these any different than what was stated in the Talmud?

3) הרב יצחק שמעלקעס, שו”ת הים יצחק, חלק ב’, סימן ק’

אם מ[ת]גייר רק לפנים, ולבו בל עמו להחזיק במצוות, ואנו יודעין כוונתו שגם אח”כ יהיה בועל נדה ומחלל שבת ואוכל טריפות – לא הוי גר כלל . . . רחמנא לבא בעי, ולא נעשה גר. ולפי זה, גרי דידן אשר בעוונותינו הרבים מגיירים במדינת אשכנז, ויודעים שגם אח”כ לא יתנהגו כמנהג ישראל הכשרים, אך יהיו בועלי נדה ואוכלי טריפות – כמו בשאלה דידן – לפי מה שכתבתי לא הוי גר, אף שאומרת בפיה (אם ילמדו אותה לשקר) שתקבל הכל עליה, אבל בלבה שלא לקיים.

3) Rabbi Yitzhak Schmelkes, Lvov, 1876, (Responsa Bet Yitzhak, Part 2, No. 100, parag. 9).

If a person converts outwardly (only for show) while he has no intent to fulfill the commandments, and we know that his intent is also afterwards to have intercourse with a woman who does not go to mikveh, to violate Shabbat and eat animals which are not kosher; this person is not a convert at all . . . The merciful one desires the heart, and the person is not a convert. According to this, our converts that we, in our multitudinous sins, convert in Ashkenazic countries, and we know that afterwards they will not behave as is the custom of upright Jews, but instead will have intercourse with women who have not gone to mikveh and they will eat unkosher animals – such as in our question at hand – according to what I wrote she is not a convert, even though she says (if they taught her to lie) that she will accept everything upon herself, but in her heart she is resolved not to do them.

Question

How does Rabbi Schmelkes’ approach differ from the previous sources?

4) תלמוד בבלי מסכת בכורות דף ל עמוד ב

ת”ר: הבא לקבל דברי חבירות חוץ מדבר אחד – אין מקבלין אותו, עובד כוכבים שבא לקבל דברי תורה חוץ מדבר אחד – אין מקבלין אותו, ר’ יוסי בר’ יהודה אומר: אפי’ דקדוק אחד מדברי סופרים.

4) The Tractate of Bekhorot 30b

Our Sages taught: …if an idol worshipper came to accept (le-kabel) the Torah except for one thing, we do not accept him. R. Yossi the son of R. Yehudah says: even if the exception be one of the minutiae of the Scribes (i.e. the Rabbis).

•Question

How do you understand the expression “accept the Torah except for one thing”?