100 Blessings a Day!
(יג) וַאֲהֵבְךָ וּבֵרַכְךָ וְהִרְבֶּךָ וּבֵרַךְ פְּרִי בִטְנְךָ וּפְרִי אַדְמָתֶךָ דְּגָנְךָ וְתִירֹשְׁךָ וְיִצְהָרֶךָ שְׁגַר אֲלָפֶיךָ וְעַשְׁתְּרֹת צֹאנֶךָ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ לָתֶת לָךְ.

(13) and God will love you, and bless you, and multiply you; God will also bless the fruit of your body and the fruit of your land, your corn and your wine and your oil, the increase of your kine and the young of your flock, in the land which God swore unto your fathers to give you.

(י) וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ וּבֵרַכְתָּ אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ.

(10) And you will eat and be satisfied, and bless the LORD your God for the good land which God has given you.

מתני׳ כיצד מברכין על הפירות על פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ חוץ מן היין שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן ועל פירות הארץ הוא אומר בורא פרי האדמה חוץ מן הפת שעל הפת הוא אומר המוציא לחם מן הארץ ועל הירקות הוא אומר בורא פרי האדמה רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים: גמרא... מ"מ קשיא מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד מזבח אלא דיליף לה משבעת המינין מה שבעת המינין דבר שנהנה וטעון ברכה אף כל דבר שנהנה טעון ברכה קשיא מה להצד השוה שבהן שכן יש בהן צד מזבח אלא דיליף לה משבעת המינין מה שבעת המינין דבר שנהנה וטעון ברכה אף כל דבר שנהנה טעון ברכהמה לשבעת המינין שכן חייבין בבכורים ועוד התינח לאחריו לפניו מנין הא לא קשיא דאתי בקל וחומר כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לכ"ש ולמאן דתני נטע רבעי הא תינח כל דבר נטיעה דלאו בר נטיעה כגון בשר ביצים ודגים מנא ליה אלא סברא הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה: ת"ר אסור לו לאדם שיהנה מן העוה"ז בלא ברכה וכל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה מעל מאי תקנתיה ילך אצל חכם ילך אצל חכם מאי עביד ליה הא עביד ליה איסורא אלא אמר רבא ילך אצל חכם מעיקרא וילמדנו ברכות כדי שלא יבא לידי מעילה אמר רב יהודה אמר שמואל כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים שנא' (תהלים כד, א) לה' הארץ ומלואה ר' לוי רמי כתיב לה' הארץ ומלואה וכתיב (תהלים קטו, טז) השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם לא קשיא כאן קודם ברכה

MISHNA: This mishna discusses the blessings recited over various foods. How does one recite a blessing over fruits? Over different fruits that grow on a tree one recites: Who creates fruit of the tree, with the exception of wine. Although wine is produced from fruit of the tree, due to its significance, its blessing differs from other fruits of the tree. Over wine one recites: Who creates fruit of the vine. Over fruits that grow from the earth, one recites: Who creates fruit of the ground, with the exception of bread. Bread, too, is significant and its blessing differs from other fruits of the ground, as over bread one recites: Who brings forth bread from the earth. Over herbs and leafy vegetables one recites: Who creates fruit of the ground. Rabbi Yehuda says that there is room to distinguish between fruits that grow from the earth, herbs, and leafy vegetables. Although they are all fruit of the ground, since they have different qualities, the blessing on the latter is: Who creates various kinds of herbs. GEMARA...The Gemara returns to the issue at hand, noting that in any case, it is difficult: What is unique about the common denominator between grapes and grain? That they possess an aspect of being offered upon the altar. Rather, it is derived from the obligation to recite a blessing upon the seven species. After the verse speaks of the seven species, it states: “And you will eat and be satisfied and then you shall bless.” This is a paradigm for all other foods, that they too require a blessing: Just as the seven species are items from which one derives benefit and require a blessing, any item from which one derives benefit, requires a blessing...

The Sages taught in a Tosefta: One is forbidden to derive benefit from this world, which is the property of God, without reciting a blessing beforehand. And anyone who derives benefit from this world without a blessing, it is as if he is guilty of misuse of a consecrated object. The Gemara adds: What is his remedy? He should go to a Sage.The Gemara is puzzled: He should go to a Sage; what will he do to him? How can the Sage help after he has already violated a prohibition? Rather, Rava said, this is how it should be understood: He should go to a Sage initially, in his youth, and the Sage will teach him blessings, so that he will not come to be guilty of this type of misuse of a consecrated object in the future. Similarly, Rav Yehuda said that Shmuel said: One who derives benefit from this world without a blessing, it is as if he enjoyed objects consecrated to the heavens, as it is stated: “The earth and all it contains is the Lord’s, the world and all those who live in it” (Psalms 24:1). Rabbi Levi expressed this concept differently. Rabbi Levi raised a contradiction: It is written: “The earth and all it contains is the Lord’s,” and it is written elsewhere: “The heavens are the Lord’s and the earth He has given over to mankind” (Psalms 115:16).

(א) הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל, אומר ברוך שעשה נסים לאבותינו במקום הזה.

מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה,

אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו.

(ב) על הזיקין, ועל הזועות, ועל הברקים, ועל הרעמים, ועל הרוחות,

אומר ברוך שכחו וגבורתו מלא עולם.

על ההרים, ועל הגבעות, ועל הימים, ועל הנהרות, ועל המדברות,

אומר ברוך עושה מעשה בראשית.

רבי יהודה אומר, הרואה את הים הגדול

אומר ברוך שעשה את הים הגדול, בזמן שרואה אותו לפרקים.

על הגשמים ועל הבשורות הטובות

אומר ברוך הטוב והמטיב,

ועל שמועות רעות אומר ברוך דין האמת.

(ג) בנה בית חדש, וקנה כלים חדשים, אומר ברוך שהחינו.

ה) חיב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה,

שנאמר (דברים ו) ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך.

בכל לבבך, בשני יצריך, ביצר טוב וביצר רע. ובכל נפשך, אפלו הוא נוטל את נפשך. ובכל מאדך, בכל ממונך.

דבר אחר בכל מאדך, בכל מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאד מאד.

(1) One that sees a place where miracles were done for Israel should say, “Blessed [is the One] who did miracles for our ancestors in this place.”

[If one sees] a place that had idol worship uprooted from it, say, “Blessed [is the One] who uprooted idol worship from our land.”

(2) On comets, and on earthquakes, and on lightning and on thunder, and on storms say, “Blessed [be the One] whose strength and might fill the world.” On mountains, and on hills, and on seas, and on rivers, and on deserts say, “Blessed [is the One] who makes the works of the beginning (bereshit).” R’ Yehuda says, “One who sees the great sea says, ‘Blessed [is the One] who made the great sea,’ only if he sees it occasionally.”

On rain and on good news say, “Blessed is the One who is good and does good.”

And on bad news say, “Blessed [are You] the true judge.”

(3) When one builds a new house, and acquires new vessels, they say, “Blessed [is the One] that kept us alive [and sustained us and brought us to this time].”

(5) A person is obligated to bless upon the bad just as they blesse upon the good. As it says, “And you shall love the Lord your God, with all your heart and all your soul and with all that you have.” (Deut. 6:5) “With all your heart” – with your two inclinations, with the inclination of good and the inclination of evil. “And in all your soul” – even if He takes your soul. “And with all that you have” – with all your money.

Alternatively, “With all that you have” – with every measure that is measured for you thank Him very much.

תניא היה ר' מאיר אומר: חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר (דברים י:יב) ועתה ישראל מה ה' אלהיך שואל מעמך

It was taught in a baraita, Rabbi Meir used to say: A Person must bless one hundered blessings every day, as it says (Deuteronomy 10:12): "Now Israel what (mah) does God as of you" - don't read "mah" rather "meah".

(ו) וכל הברכות כולן נאמרין בכל לשון והוא שיאמר כעין שתקנו חכמים ואם שינה את המטבע הואיל והזכיר אזכרה ומלכות וענין הברכה אפילו בלשון חול יצא.

All the blessings may be recited in any language, provided one recites [a translation of] the text ordained by the Sages. [A person who] changes that text fulfills his obligation nonetheless - since he mentioned God's name, His sovereignty, and the subject of the blessing - although he did so in a ordinary language.

הברכה הנאמרת קודם האכילה מבטאת את קבלת ההתחייבות שתוספת הכח שנזכה בה ע“י האכילה תנוצל לעבודת ה‘, ורק בזכות התחייבות זה נהיה ראויים לאכילה.

R' Samson Raphael Hirsch, Deut. 8:10

A Bracha said before partaking of any pleasure expresses the resolution that we will employ any renewed vital energy gained from this pleasure, to serve God’s purposes. Only if we make this resolution will we become worthy of enjoying that pleasure.

Rav Kook, Commentary on Tractate Berakhot

One must understand that all of the enjoyments in the world have not actualized their identities unless they are used for the type of enjoyment that leads to ethical happiness, which is the knowledge of God. Therefore, one who benefits from the world without making a blessing and uses these things solely for the purpose of physical enjoyment is changing the identity of these things. It is actually parallel to using that which is consecrated to God, because those are things which are poised to help a person achieve spiritual completion, and instead one is minimizing their value and using them for physical pleasure, by misappropriating them and changing their identity. The sin of me’ilah is fundamentally that of making a change...

Abraham Joshua Heschel, God In Search of Man, p.49

The sense for the “miracles which are daily with us,” the sense for the “continual marvels,” is the source of prayer. There is no worship, no music, no love, if we take for granted the blessings or defeats of living. No routine of the social, physical, or physiological order must dull our sense of surprise at the fact that there is a social, a physical, or a physiological order. We are trained in maintaining our sense of wonder by uttering a prayer before the enjoyment of food. Each time we are about to drink a glass of water, we remind ourselves of the eternal mystery of creation, “Blessed be Thou…by Whose word all things come into being.” A trivial act and a reference to the supreme miracle. Wishing to eat bread or fruit, to enjoy a pleasant fragrance or a cup of wine; on tasting fruit in season for the first time; on seeing a rainbow, or the ocean; or noticing trees when they blossom; on meeting a sage in Torah or in secular learning; on hearing good or bad tidings – we are taught to invoke His great name and our awareness of Him. Even on performing a physiological function we say “Blessed be Thou…who healest all flesh and doest wonders.”

This is one of the goals of the Jewish way of living: to experience commonplace deeds as spiritual adventures, to feel the hidden love and wisdom in all things.

Abraham Joshua Heschel

Our goal should be to live life in radical amazement… get up in the morning and look at the world in a way that takes nothing for granted. Everything is phenomenal; everything is incredible; never treat life casually. To be spiritual is to be amazed.