תינוק שנשבה: מחלוקת מונבז ור׳ עקיבא

רב ושמואל דאמרי תרוייהו מתניתין בתינוק שנשבה לבין הנכרים וגר שנתגייר לבין הנכרים אבל הכיר ולבסוף שכח חייב על כל שבת ושבת. תנן השוכח עיקר שבת לאו מכלל דהויא ליה ידיעה מעיקרא? לא מאי כל השוכח עיקר שבת דהיתה שכוח ממנו עיקרה של שבת אבל הכיר ולבסוף שכח מאי? חייב על כל שבת ושבת. אדתני היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת ליתני הכיר ולבסוף שכח וכ"ש הא! מאי היודע עיקר שבת? נמי שהיה יודע עיקרה של שבת ושכחה אבל לא שכחה מאי? חייב על כל מלאכה ומלאכה. אדתני היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל מלאכה ומלאכה ליתני היודע עיקר שבת וכל שכן הא! אלא מתניתין כשהכיר ולבסוף שכח ודרב ושמואל נמי כהכיר ולבסוף שכח דמי והכי איתמר רב ושמואל דאמרי תרוייהו אפילו תינוק שנשבה בין הנכרים וגר שנתגייר לבין הנכרים כהכיר ולבסוף שכח דמי וחייב. ורבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש דאמרי תרוייהו דוקא הכיר ולבסוף שכח אבל תינוק שנשבה בין הנכרים וגר שנתגייר לבין הנכרים פטור מיתיבי כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא אחת. כיצד תינוק שנשבה לבין הנכרים וגר שנתגייר בין הנכרים ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא חטאת אחת. וחייב על הדם אחת ועל החלב אחת ועל ע"ז אחת ומונבז פוטר. וכך היה מונבז דן לפני רבי עקיבא הואיל ומזיד קרוי חוטא ושוגג קרוי חוטא מה מזיד שהיתה לו ידיעה אף שוגג שהיתה לו ידיעה. אמר לו ר' עקיבא הריני מוסיף על דבריך אי מה מזיד שהיתה הידיעה בשעת מעשה אף שוגג שהיתה לו ידיעה בשעת מעשה. אמר לו הן וכל שכן שהוספת. אמר לו לדבריך אין זה קרוי שוגג אלא מזיד קתני מיהא כיצד תינוק בשלמא לרב ושמואל ניחא אלא לרבי יוחנן ולרבי שמעון בן לקיש קשיא! אמרי לך רבי יוחנן וריש לקיש לא מי איכא מונבז דפטר אנן דאמרינן כמונבז מאי טעמא דמונבז דכתיב (במדבר טו, כט) תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה וסמיך ליה והנפש אשר תעשה ביד רמה הקיש שוגג למזיד מה מזיד שהיתה לו ידיעה אף שוגג שהיתה לו ידיעה ורבנן האי תורה אחת מאי עבדי ליה מיבעי להו לכדמקרי ליה ר' יהושע בן לוי לבריה תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה וכתיב (במדבר טו, כב) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה וכתיב (במדבר טו, ל) והנפש אשר תעשה ביד רמה הוקשו כולם לע"ז מה להלן דבר שחייבים על זדונו כרת ושגגתו חטאת אף כל דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת

and every primary category of labor that he performed. One who performs numerous prohibited labors subsumed under a single category of labor is liable to bring only one sin-offering. GEMARA: The Gemara attempts to clarify the language of the mishna and asks: Why did the mishna teach the phrase: A significant principle? If you say it is because of the following reason, it is problematic.
Here, because the tanna wants to teach in a mishna later in the chapter with regard to a matter that includes two halakhot employing the term: Furthermore, they stated another principle; therefore, in this mishna, which relates to a greater number of halakhot, he taught employing the term: A significant principle.
And with regard to the Sabbatical Year as well, because in a later mishna (Shevi’it 7:2) the tanna wants to teach: Furthermore, another principle, at the beginning of the chapter he taught employing the phrase: A significant principle. There too, the choice of language is understood.
However, with regard to the halakhot of tithes, where the mishna (Ma’asrot 1:1) states two principles one after the other, the tanna taught later in the same mishna: And furthermore, they stated another principle, and even so, at the beginning of the mishna the tanna did not teach: A significant principle, opting instead to say simply: They stated a principle.
Rabbi Yosei bar Avin said that the term: A significant principle, is not dependent on the existence of another principle; rather, it is dependent on the significance of the principle. Therefore, with regard to the halakhot of Shabbat and the Sabbatical Year, which include primary categories and subcategories, the tanna taught in the mishna: A significant principle. With regard to the halakhot of tithes, which do not include primary categories and subcategories and all its halakhot are on equal footing, he did not teach employing the term: A significant principle. The Gemara asks: And according to the variant reading of the mishna taught by bar Kappara, who taught the phrase: A significant principle, with regard to tithes, what primary categories and subcategories are there with regard to tithes? Rather, isn’t this the reason the Mishna employs the term: A significant principle; because it is significant relative to other principles? The scope of the materials whose use warrants punishment for desecrating Shabbat is greater than the scope of the materials whose use warrants punishment for desecrating the Sabbatical Year. As the halakhot of Shabbat are in effect both with regard to plants that are detached from the ground and with regard to those that are attached, while the halakhot of the Sabbatical Year with regard to detached plants, they are not in effect, but with regard to attached plants they are in effect. And the scope of the materials whose use warrants punishment for desecrati0n of the Sabbatical Year are greater than the scope of the materials whose use warrants punishment for violating the halakhot of tithes. As, by Torah law, the halakhot of the Sabbatical Year are in effect both with regard to human food and with regard to animal food, while the halakhot of tithes are in effect with regard to human food, but with regard to animal food they are not in effect. And according to the opinion of bar Kappara, who taught the phrase: A significant principle, with regard to tithes as well: The scope of the materials for which one warrants punishment for violating the halakhot of tithes is greater than the scope of the materials for which one warrants punishment for violating the halakhot of pe’a. As, by rabbinic law, the obligation of tithes is in effect with regard to both figs and vegetables, while the obligation of pe’a is not in effect with regard to figs and vegetables. As we learned in a mishna in tractate Pe’a: They stated a principle with regard to pe’a: Anything that is food, and is protected, and grows from the ground, and is gathered as one, and one brings it in to storage to preserve is obligated in pe’a. The Gemara explains that which is excluded by each criterion in the mishna. Food, to exclude the aftergrowths of woad [satis] and madder. As these plants are used for dyeing and not for food, the obligation of pe’a does not apply to them. And protected, to exclude ownerless crops, which by definition are not protected. And grows from the ground, to exclude truffles and mushrooms, which, unlike other plants, do not draw sustenance from the ground. And is gathered as one, to exclude the fig tree whose fruit is gathered throughout an extended period, as the figs do not all ripen together. And one brings it in to storage to preserve; to exclude vegetables, which cannot be stored for lengthy periods. While, with regard to tithes, we learned in a mishna: They stated a principle with regard to tithes: Anything that is food, and is protected, and grows from the ground is obligated in tithes; we did not learn with regard to tithes, the following criteria: Gathered as one, and which one brings in to storage to preserve. Apparently, figs and vegetables are obligated in tithes, making the scope of the materials obligated in tithes greater than the scope of those obligated in pe’a. The mishna discusses an individual who forgets the very essence of Shabbat. The Gemara seeks to understand how a Jew could forget the very existence of Shabbat. It was Rav and Shmuel who both said: Our mishna is referring to both a child who was taken captive among the gentiles and never educated and a convert who converted among the gentiles and never learned the halakhot of Shabbat. However, one who once knew of the essence of Shabbat and ultimately forgot is liable for each and every Shabbat, as we learned in the mishna with regard to one who knows the essence of Shabbat. The Gemara seeks to clarify this approach. We learned in our mishna: One who forgets the essence of Shabbat. Doesn’t this phrase indicate by inference that he was aware of Shabbat originally? In order to forget one must have previously been aware. This poses a difficulty to the opinion of Rav and Shmuel. The Gemara refutes this: No, what is the meaning of: One who forgets the essence of Shabbat? That the essence of Shabbat was always forgotten from him, i.e., he never knew it. The Gemara further asks: However, based on that understanding, in the case of one who knew the essence of Shabbat and ultimately forgot, what is the halakha? Is he liable for each and every Shabbat? If so, instead of the mishna teaching the next halakha: One who knows the essence of Shabbat and performs many labors on multiple Shabbatot is liable to bring a sin-offering for each and every Shabbat, let it teach: One who knew the essence of Shabbat and ultimately forgot and, all the more so, one who knows the essence of Shabbat would be liable for each Shabbat. The Gemara answers: According to the opinion of Rav and Shmuel, what is the meaning of the phrase: One who knows the essence of Shabbat? One who once knew the essence of Shabbat and has now forgotten it. The Gemara raises another difficulty: But if he did not forget the essence of Shabbat, and he knows that today is Shabbat, what would the halakha be? Certainly he would be liable for each and every prohibited labor. If so, instead of teaching the halakha: One who knows that it is Shabbat and performs many labors on multiple Shabbatot is liable for each and every labor, let the mishna teach the halakha: One who knows the essence of Shabbat is liable for each and every labor that he performs and all the more so that one who is aware that today is Shabbat would be liable for each labor. Rather, when our mishna refers to forgetting, it is referring to a case where he knew and ultimately forgot. And the case described by Rav and Shmuel also has the same legal status as one who knew and ultimately forgot. And it was stated as follows: It was Rav and Shmuel who both said: Even a child who was taken captive among the gentiles and a convert who converted among the gentiles have the same legal status as one who knew and ultimately forgot, and they are liable to bring a sin-offering for their unwitting transgression, even though they never learned about Shabbat. And it was Rabbi Yoḥanan and Rabbi Shimon ben Lakish who both said: He is liable to bring a sin-offering specifically if he knew of the essence of Shabbat and ultimately forgot. However, a child who was taken captive among the gentiles and a convert who converted among the gentiles are exempt from bringing a sin-offering. They have the legal status of one who performed the prohibited labor due to circumstances beyond his control. The Gemara raises an objection from that which was taught in a baraita: They stated a significant principle with regard to the halakhot of Shabbat: One who forgets the essence of Shabbat, i.e., one who does not know that there is a mitzva of Shabbat in the Torah, and performs many prohibited labors on multiple Shabbatot is liable to bring only one sin-offering. How so? With regard to a child who was taken captive among the gentiles and a convert who converted among the gentiles and does not know the essence of Shabbat; and if he performed many prohibited labors on multiple Shabbatot, he is only liable to bring one sin-offering for all his unwitting transgressions. And he is liable to bring one sin-offering for all the blood he unwittingly ate before he learned of the prohibition; and one sin-offering for all the forbidden fat that he ate; and one for all the idolatry that he worshipped. And Munbaz, one of the Sages, deems him exempt from bringing any sacrifice. And Munbaz deliberated before Rabbi Akiva as follows: Since one who commits a transgression intentionally is called a sinner in the Torah and one who commits a transgression unwittingly is called a sinner, just as one who commits the transgression intentionally is liable for punishment only in a case where he had prior knowledge that it was prohibited, so too, one who commits the transgression unwittingly is liable to bring a sin-offering only in a case where he had prior knowledge. However, the action of one who had no prior knowledge at all is not considered unwitting; rather, it has the same legal status as an action performed due to circumstances beyond one’s control, and he is completely exempt. Rabbi Akiva said to him: I will elaborate upon your statement and follow your reasoning to its logical conclusion and thereby test the validity of your reasoning. If so, just as one who commits the transgression intentionally is liable for punishment only in a case where he had the awareness that he was sinning at the time that he performed the action, so too, with regard to one who commits the transgression unwittingly, say that he is only liable to bring a sin-offering in a case where he had awareness that he was sinning at the time that he performed the action. If that is the case, it is no longer an unwitting transgression. Munbaz said to him: Yes, there is nothing unusual about that. In my opinion it is correct and all the more so now that you have elaborated upon my statement. Awareness at the time that one is performing the action is one of the criteria of my definition of an unwitting transgression, as will be explained below. Rabbi Akiva said to him: According to your statement, since while performing the action one is aware that it is prohibited, his action is not called unwitting; rather, it is a full-fledged intentional transgression. Returning to our issue: In any case, as an example of one who forgot the essence of Shabbat, it was taught: How so? A child who was taken captive. Granted, according to the opinion of Rav and Shmuel it works out well, as they consider the legal status of a child taken captive equal to that of one who unwittingly forgot the essence of Shabbat. However, according to the opinion of Rabbi Yoḥanan and Rabbi Shimon ben Lakish, who consider the legal status of a child taken captive equal to that of one who committed the action due to circumstances beyond his control and is therefore exempt, it is difficult because he is liable to bring a sin-offering according to the opinion of the Rabbis in the baraita. Rabbi Yoḥanan and Rabbi Shimon ben Lakish could have said to you: Isn’t there the opinion of Munbaz who deemed him exempt in that case? We stated our opinion in accordance with the opinion of Munbaz. The Gemara asks: What is the rationale for the opinion of Munbaz? Is it based entirely upon the fact that the Torah refers to sinners, both intentional and unwitting, as sinners? The Gemara explains that the source for the opinion of Munbaz is as it is written: “The native of the children of Israel, and the stranger who lives among them, there shall be one law for you, for one who acts unwittingly” (Numbers 15:29), and adjacent to it is the verse: “And the person who acts with a high hand, whether a native or a stranger, he blasphemes God, and that soul shall be cut off from the midst of his people” (Numbers 15:30). The Torah juxtaposes unwitting transgression to intentional transgression. Just as one who commits the transgression intentionally is only liable in a case where he had prior knowledge, so too, one who commits the transgression unwittingly is only liable in a case where he had prior knowledge. The Gemara asks: And what do the Rabbis do with the juxtaposition derived from that verse: One law? The Gemara answers: They require it for that which Rabbi Yehoshua ben Levi taught his son. It is written: “There shall be one law for you, for one who acts unwittingly.” And it is written: “And if you err, and do not perform all these commandments that God spoke to Moses” (Numbers 15:22). The Sages understood this verse as referring specifically to the laws of idolatry. And it is written: “And the person who acts with a high hand, he blasphemes God and that soul shall be cut off from the midst of his people” (Numbers 15:30), from which we learn that all the mitzvot are derived from this juxtaposition to idolatry. Just as there, with regard to idolatry, the reference is to a matter which, for its intentional violation, one is liable to be punished with karet, as it is stated: “And that soul shall be cut off,” and for its unwitting violation one is liable to bring a sin-offering; so too, any matter that for its intentional violation one is liable to be punished with karet, for its unwitting violation one is liable to bring a sin-offering. The Gemara asks: However, according to Munbaz, who holds that included in the category of an unwitting sinner is one who at the time of action was aware that it was prohibited; if he were fully aware, in what sense was his action unwitting? The Gemara answers: It is referring to a case where he was unwitting with regard to the sacrifice. He was aware that he was committing a transgression for which one is liable to be punished with karet when performed intentionally; however, he was unaware that he would be liable to bring a sin-offering if he performed the transgression unwittingly. Since he was not aware of all punishments and forms of atonement associated with that transgression, he is considered an unwitting sinner and is liable to bring a sin-offering. The Gemara asks: And what do the Rabbis who disagree with Munbaz hold? They hold: Unwitting with regard to a sacrifice is not considered unwitting. The Gemara asks: And in the opinion of the Rabbis, lack of awareness with regard to what aspects of the prohibition renders the action unwitting? Rabbi Yoḥanan said: It is an unwitting transgression since he was unwitting with regard to the fact that the punishment for his transgression is karet, even though he was aware that his action was in violation of a Torah prohibition, and he performed the transgression intentionally. And Reish Lakish said that according to the Rabbis it is not considered unwitting until he was unwitting with regard to both the prohibition and karet,i.e., he was unaware that his action was prohibited by Torah law. Rava said: What is the reason for the opinion of Rabbi Shimon ben Lakish? The verse said: “And if one soul shall sin by mistake from the common people, by performing one of God’s commandments that may not be done, and he becomes guilty” (Leviticus 4:27), indicating that it is not considered unwitting until he was unwitting with regard to the prohibition and its concomitant karet. The verse indicates that the individual was unaware that he violated “one of the commandments that may not be done,” i.e., that there is a Torah prohibition with regard to that action. The Gemara asks: And what does Rabbi Yoḥanan do with that verse cited as proof by Rabbi Shimon ben Lakish? The Gemara answers: He needs it for that which was taught in a baraita: The phrase: “From the common people” (Leviticus 4:27) teaches that only some sinners, not all, bring sacrifices for their unwitting sins. It comes to exclude an apostate. When an apostate sins unwittingly, he is under no obligation to bring a sin-offering even after he repents. Rabbi Shimon ben Elazar says in the name of Rabbi Shimon: This halakha is derived from the phrase in that verse: “That may not be done, and he becomes guilty.” One who repents due to his awareness, i.e., one who repents as soon as he becomes aware that he performed a transgression, brings a sacrifice for his unwitting transgression. However, one who does not repent due to his awareness that he sinned, e.g., an apostate who continues to sin even after he becomes aware that he committed a transgression, does not bring an offering for his unwitting action. Rabbi Yoḥanan understood the verse in accordance with the opinion of Rabbi Shimon ben Elazar. The Gemara cites proof from what we learned in a mishna: The number of primary categories of prohibited labors on Shabbat is forty-less-one, which the mishna proceeds to list. And we discussed this mishna: Why do I need this tally of forty-less-one? Isn’t merely listing the prohibited labors sufficient? And Rabbi Yoḥanan said: The tally was included to teach that if he performed all of the prohibited labors in the course of one lapse of awareness during which he was unaware of the prohibition involved, he is liable for each and every one. Therefore, the mishna indicated that one could conceivably be liable to bring thirty-nine sin-offerings. Under what circumstances can you find a case where one would be liable for unwittingly violating all thirty-nine labors? It must be in a case where with regard to Shabbat his actions were intentional, as he was aware that it was Shabbat; and with regard to the prohibited labors his actions were unwitting, as he was unaware that these labors are prohibited on Shabbat. Granted, according to Rabbi Yoḥanan, who said: Once he was unwitting with regard to the fact that the punishment for his transgression is karet, even though he was aware that his action was in violation of a Torah prohibition, and he performed the transgression intentionally, he is considered to have sinned unwittingly, you find that possibility in a case where he was aware that performing labor on Shabbat involves violation of a Torah prohibition, but he was unaware that the punishment for violating that prohibition is karet. However, according to Rabbi Shimon ben Lakish, who said: It is not considered unwitting until he was unwitting with regard to both the prohibition and karet, the result is that he is completely unaware of all the prohibited labors of Shabbat. If so, when Rabbi Yoḥanan said that the case where one would be liable to bring thirty-nine sin-offerings is one where with regard to Shabbat, his actions were intentional as he was aware that it was Shabbat, the question arises: With regard to what aspect of Shabbat was he aware? If he was completely unaware of all the labors prohibited on Shabbat, in what sense were his actions intentional with regard to Shabbat? The Gemara answers: He was aware of the halakhot of the prohibition of Shabbat boundaries, in accordance with the opinion of Rabbi Akiva. According to Rabbi Akiva, the prohibition to go beyond a certain distance outside the city limits on Shabbat is by Torah law and not merely a rabbinic decree. The Gemara asks: Who is the tanna who taught this baraita? As the Sages taught: If one acted unwittingly with regard to both this, the fact that it is Shabbat, and that, the specific prohibited labors, that is the case of unwitting transgression stated in the Torah. If one acted intentionally with regard to both this and that, that is the case of intentional transgression stated in the Torah. If one acted unwittingly with regard to Shabbat and intentionally with regard to the labors, i.e., he forgot that it was Shabbat, but he was aware that those labors are prohibited when it is Shabbat; or if one acted unwittingly with regard to the labors and intentionally with regard to Shabbat, i.e., he was unaware that these labors are prohibited, but he was aware that labor is prohibited on Shabbat, or, even if he said: I know that this labor is prohibited on Shabbat; however, I do not know whether or not one is liable to bring a sacrifice for its performance, he is liable to bring a sin-offering like anyone who sins unwittingly. In accordance with whose opinion is this baraita? It is in accordance with the opinion of Munbaz, who holds that one is considered an unwitting sinner even in a case where he was unwitting only with regard to the sacrifice. Abaye said: Everyone agrees with regard to an oath on a statement, a case where one swore to prohibit or to obligate himself to perform an action, that the halakha is as follows: If he violates his oath he is only liable to bring an offering if he was unwitting with regard to its prohibition, i.e., he was unaware that it is prohibited by Torah law to violate an oath. The Gemara asks: To whose opinion is Abaye referring in the phrase: Everyone agrees? Certainly, it is the opinion of Rabbi Yoḥanan with regard to the opinion of the Rabbis in their dispute with Munbaz. Even though Rabbi Yoḥanan generally holds that the fact that one is unwitting with regard to karet is sufficient to render his action unwitting, the case of an oath is different. The Gemara asks: In the case of an oath, it is obvious that he would agree. When Rabbi Yoḥanan says that one need not be unwitting with regard to the prohibition, it is in a case where there is a prohibition punishable by karet; however, here, where there is no punishment of karet, Rabbi Yoḥanan would not say so. Obviously, he agrees that one must be unwitting with regard to the prohibition. There appears to be nothing new in Abaye’s statement. The Gemara explains: It might enter your mind to say the following: Since the obligation to bring an offering in the case of the oath is a novel halakha, as throughout the whole Torah in its entirety we do not find a prohibition for whose unwitting violation one is liable to bring an offering and for whose intentional violation is not punishable by karet; and here, one is liable to bring an offering for its unwitting violation, I might have said that if he was unwitting, i.e., unaware that he would be obligated, with regard to the offering, let him be liable also according to the Rabbis, who disagree with Munbaz.

(ד) גר שנתגייר [בין העו"ג ועשה מלאכה בשבת ר"ע מחייב] ומונבז פוטר והדין נותן שיהא פטור הואיל ושוגג חייב חטאת ומזיד חייב כרת מה מזיד אינו חייב עד שיבא לכלל ידיעה אף שוגג [לא יהא] חייב עד שיבא לכלל ידיעה אמר לו ר"ע מוסיף אני על דבריך מה מזיד אינו חייב עד שיבא לכלל ידיעה בשעת מעשה אף שוגג לא יהא חייב עד שיבא לכלל ידיעה בשעת מעשה א"ל כ"ש שהוספתה אם בא לכלל ידיעה בשעת מעשה אף הוא אינו שוגג אלא מזיד.

(א) אנן תנינן כל השוכח עיקר שבת. תניי דבית רבי כל שאינו יודע עיקר שבת. רבי לעזר כמתניתין. רבי יוחנן כהדא דתני דבית רבי.

(ב) הא רבי לעזר אמר "כל השוכח עיקר שבת" הא אם אינו יודע כל עיקר פטור. מן מה דרב תני מתניתין ופתר לה אי זהו שאינו יודע עיקר שבת קטן שנשבה בין העכו"ם. הדא אמרה הוא הדא הוא הדא.

(ג) הא אמר ר' יוחנן כל שאינו יודע עיקר שבת. הא [אם הוא, הגהה על פי קטע גניזה] יודע ושכח חייב [פירוש: על כל שבת ושבת]. מן מה דמר רבי שמואל רבי אבהו בשם רבי יוסי בן חנינא כלה הדא הילכתא כרבי ליעזר. ברם כרבנן אינו חייב אלא אחת הדא אמרה היא הדא היא הדא.

(ד) בעון קומי בריה דר' יסא את מה שמעת מן אבוך מן דרבי יוסי. אמר כרבי יוחנן. אמר לון רבי חזקיה לא אמר כן. אלא ר' סימן בר זבדא הוה פשט עם בריה דרבי יוסה. ושמע מינה כהדא דרבי ליעזר.