Darkness on the Edge of Town Shabbat Bo January 24, 2015/4 Shevat 5775
1 א
(כא) וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־מֹשֶׁ֗ה נְטֵ֤ה יָֽדְךָ֙ עַל־הַשָּׁמַ֔יִם וִ֥יהִי חֹ֖שֶׁךְ עַל־אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְיָמֵ֖שׁ חֹֽשֶׁךְ׃ (כב) וַיֵּ֥ט מֹשֶׁ֛ה אֶת־יָד֖וֹ עַל־הַשָּׁמָ֑יִם וַיְהִ֧י חֹֽשֶׁךְ־אֲפֵלָ֛ה בְּכָל־אֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם שְׁלֹ֥שֶׁת יָמִֽים׃ (כג) לֹֽא־רָא֞וּ אִ֣ישׁ אֶת־אָחִ֗יו וְלֹא־קָ֛מוּ אִ֥ישׁ מִתַּחְתָּ֖יו שְׁלֹ֣שֶׁת יָמִ֑ים וּֽלְכָל־בְּנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל הָ֥יָה א֖וֹר בְּמוֹשְׁבֹתָֽם׃

(21) And the LORD said unto Moses: ‘Stretch out thy hand toward heaven, that there may be darkness over the land of Egypt, even darkness which may be felt.’ (22) And Moses stretched forth his hand toward heaven; and there was a thick darkness in all the land of Egypt three days; (23) they saw not one another, neither rose any from his place for three days; but all the children of Israel had light in their dwellings.

2 ב

(א) וימש חשך. ויחשיך עליהם חשך יותר מחשכו של לילה, וחשך של לילה יאמיש ויחשיך עוד: (ב) וימש. כמו ויאמש יש לנו תיבות הרבה חסרות אל''ף לפי שאין הברת האל''ף נכרת כל כך אין הכתוב מקפיד על חסרונה, כגון (ישע' יג כ) ולא יהל שם ערבי, כמו לא יאהל, לא יטה אהלו וכן (שמואל ב כב מ) ותזרני חיל, כמו ותאזרני. ואונקלוס תרגם לשון הסרה, כמו (שמות יג כב) לא ימיש בתר דיעדי קבל ליליא, כשיגיע סמוך לאור היום. אבל אין הדבר מישב על הוי''ו של וימש, לפי שהוא כתוב אחר ויהי חשך. ומדרש אגדה פותרו לשון (דברים כח כט) ממשש בצהרים, שהיה כפול ומכפל ועב עד שהיה בו ממש:

A darkness that can be touched: A darkness more dark than the dark of night. The dark of night grew darker still. The word translated as touch is really a form of the verb "to grow dark...." Onkelos takes the word to be from "to move away...." this he translates 'darkness upon the land of Egypt after the darkness of night has departed,' a darkness that would begin at dawn. But the Hebrew does not say 'after,' it says 'and.'

The midrash takes this verb to be from "to grope," indicating that the darkness was so thick it was doubled and redoubled, until it became a darkness of substance, mamash.

3 ג

Sforno on Exodus 10:21

וְיָמֵשׁ חֹשֶׁךְ.

Seforno comments on these words. This will remove the normal darkness called “night”. The reason this was necessary was that the night consists of air ready and capable to absorb light in the morning. The darkness that would occur now was something unable to interact with light at all. The reason for this inability to interact with light was the density of the texture of this darkness. As a result of this totally different kind of darkness even a lit up flare would not be able to make a “dent” in the darkness

4 ד

(א) לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו. כי לא היה החשך הזה אפיסת אור השמש שבא שמשם והיה כמו לילה, אבל היה חשך אפלה, כלומר איד עב מאד שירד מן השמים, כי על כן אמר (בפסוק כא) נטה את ידך על השמים, להוריד משם חשכה גדולה נופלת עליהם. והיתה מכבה כל נר, כאשר בכל החפירות העמוקות ובכל מקומות החשך העצום לא יתקיים הנר, וכן העוברים בהרי חשך לא יעמד להם שם הנר ולא האש כלל, ועל כן לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו, ואלמלא כן היו משתמשין בנרות, וזהו שאמר הכתוב שלח חושך ויחשך (תהלים קה כח) , כי היה שלוח חשך, לא אפיסת אור היום בלבד. ויתכן שהיה איד עב מאד מורגש שהיה בו כמו ממש, כדברי רבותינו (שמו"ר יד א) , כאשר הוא בים אוקינוס כעדות ר"א:

People could not see one another, and for three days no one could get up from where he was...

This darkness was not merely the absence of sunlight, so that the sun set and it was as dark as night, but it was a thick darkness--that is a dense fog that descended from the sky...This darkness extinguished every light, just as in deep mines and other places of intense darkness no light can exist. Similarly, those who cross the Mountains of Darkness find that they cannot keep a light or any kind of fire burning. If this were not so in our verse, then they could simply have used lamps...It was not merely that daylight was absent, but darkness was sent. It may be that such a dense fog could actually be physically felt, as our Sages said, like the Atlantic fogs mentioned by Ibn Ezra.

5 ה

( אמר רבי אבדימי דמן חפה: אותו חשך כפול ומכופל היה. רבותינו אמרו: שבעה ימים של חשך היו. כיצד? שלושה ימים הראשונים, מי שהיה יושב וביקש לעמוד עומד, והעומד בקש לישב יושב, ועל אלו הימים נאמר: ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים לא ראו איש את אחיו. שלושת ימים אחרים, מי שהיה יושב לא היה יכול לעמוד, והעומד אינו יכול לישב, ומי שהיה רובץ אינו יכול לזקוף, עליהן נאמר: ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים. ו

What is the meaning of "thick darkness." Rabbi Abdimi of Haifa said: The darkness was doubled and redoubled. Our Sages taught: There were seven days of darkness. During the first three days, one who was sitting and wished to stand could do so, and one who stood could sit down if he wished. Concerning these days does it say: And there was a thick darkness in all the land of Egypt three days; and they saw not one another. During the last three days, he who sat could not stand up, he who stood could not sit down, and he who was lying down could not raise himself upright. And concerning these days it says: Neither rose any from his place for three days.

6 ו

מתני' מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן ר'אליעזר אומר בין תכלת לכרתי (וגומרה) עד הנץ החמה ר' יהושע אומר עד שלש שעות שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות ...: גמ' מאי בין תכלת ללבן אילימא בין גבבא דעמרא חיורא לגבבא דעמרא דתכלתא הא בליליא נמי מידע ידעי אלא בין תכלת שבה ללבן שבה. תניא רבי מאיר אומר משיכיר בין זאב לכלב ר"ע אומר בין חמור לערוד ואחרים אומרים משיראה את חברו רחוק ד' אמות ויכירנו אמר רב הונא הלכה כאחרים

Mishnah:

From when does one recite the Shema in the morning? From [when one can] distinguish between techelet (sky-blue) and white. Rabbi Eliezer says: Between sky-blue and leek-green [and finish until] sunrise. Rabbi Yehoshua says: Until three hours [of the day], for it is the habit of kings to rise at three hours....

Gemara:

What does it mean, "between techelet (sky-blue) and white? If you say between a pile of white wool and a pile of sky-blue wool, wouldn't you also know at night as well? Rather, between the sky-blue in [the fringes] and the white in [the fringes].

It was taught: Rabbi Meir said: From [when one can] distinguish between a wolf and a dog; Rabbi Akiva says: Between a donkey and a wild donkey. And others say: When one can see an acquaintance from a distance of four cubits, and know him.

Rav Huna says: The halacha is according to the others.

7 ז

They did not see one another, neither did any rise from his place for three days...The greatest darkness is when a person does not see his fellow, and does not participate in the distress of others. "They did not see one another"--they did not feel the other's distress. Their senses were dulled-- "neither did any rise from his place."

--Even HaEzel (Isser Zalman Meltzer, 1870-1953)

There was a thick darkness...and they did not see one another for three days: If a person does not see his fellow, or does not want to see him, there is darkness in the world.

--Eshkol Ma'amarim

8 ח

Returning violence for violence multiplies violence,adding deeper darkness to a night already devoid of stars. Darkness cannot drive out darkness:only light can do that.

-Dr. Martin Luther King, Jr.