Head cover - כיסוי ראש
1 א
אמר רבי יהושע בן לוי אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה שנא' (ישעיהו ו, ג) מלא כל הארץ כבודו רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי

R. Joshua b. Levi said: One may not walk four cubits with haughty mien, for it is said, the whole earth is full of His glory R. Huna son of R. Joshua would not walk four cubits bareheaded, saying: The Shechinah (DIVINE PRESENCE) is above my head.

2 ב

ומדר"נ בר יצחק נמי אין מזל לישראל דאימיה דר"נ בר יצחק אמרי לה כלדאי בריך גנבא הוה לא שבקתיה גלויי רישיה אמרה ליה כסי רישיך כי היכי דתיהוו עלך אימתא דשמיא ובעי רחמי לא הוה ידע אמאי קאמרה ליה יומא חד יתיב קא גריס תותי דיקלא נפל גלימא מעילויה רישיה דלי עיניה חזא לדיקלא אלמיה יצריה סליק פסקיה לקיבורא בשיניה:

...From R. Nahman b. Isaac too [we learn that] Israel is free from planetary influence. For R. Nahman b. Isaac's mother was told by astrologers, Your son will be a thief. [So] she did not let him [be] bareheaded, saying to him, 'Cover your head so that the fear of heaven may be upon you, and pray [for mercy]'. Now, he did not know why she spoke that to him. One day he was sitting and studying under a palm tree the has cover fell from his had when looking up at the tree; temptation overcame him, he climbed up and bit off a cluster [of dates] with his teeth.

3 ג

(ה) תקון המלבושים כיצד מתקן מלבושיו תחלה ומציין עצמו ומהדר שנאמר השתחוו לה' בהדרת קדש ולא יעמוד בתפלה באפונדתו ולא בראש מגולה ולא ברגלים מגולות אם דרך אנשי המקום שלא יעמדו בפני הגדולים אלא בבתי הרגלים ובכל מקום לא יאחוז תפילין בידו וספר תורה בזרועו ויתפלל מפני שלבו טרוד בהן ולא יאחוז כלים ומעות בידו אבל מתפלל הוא ולולב בידו בימות החג מפני שהוא מצות היום היה משוי על ראשו והגיע זמן תפלה אם היה פחות מארבעה קבין מפשילו לאחוריו ומתפלל בו היה ארבעה קבין מניחו על גבי קרקע ואחר כך יתפלל דרך כל החכמים ותלמידיהם שלא יתפללו אלא כשהן עטופים.

(5) How must one dress [for prayer]? One begins by making himself smart and honourable, as it says "Bow to the Eternal in honourable holiness". One may not stand in prayer in his underwear, and not with a bare head, and not with bare feet - in such a place where one would not stand barefoot before nobility, and would wear shoes. One may not stand holding anything, not tools or money or even Tefillin or a Torah scroll, because they distract one's mind, except on Sukkot when one must hold the Lulav. If one was carrying a load on his head, and the time to pray came, if the load weighs less than 4 kavin it can be draped on one's shoulder, and if it is heavier it should be left on the ground during prayer. The custom of all sages and their disciples is to pray wrapped up.

4 ד

(ו) צְנִיעוּת גְּדוֹלָה נוֹהֲגִים תַּלְמִידֵי חֲכָמִים בְּעַצְמָן. לֹא יִתְבַּזּוּ וְלֹא יִתְגַּלּוּ רֹאשָׁן וְלֹא גּוּפָן. :

(6) Torah scholars conduct themselves with great modesty. They do not disgrace themselves and do not reveal their heads nor their bodies.

5 ה

(ג) יֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁאָסוּר לְהוֹצִיא הַזְכָּרָה מִפִּיו בְּרֹאשׁ מְגֻלֶּה, וְיֵשׁ אוֹמְרִים שֶׁיֵּשׁ לִמְחוֹת שֶׁלֹּא לִכָּנֵס בְּבֵית הַכְּנֶסֶת בְּגִלּוּי הָרֹאשׁ.

(ד) כּוֹבָעִים (קפילז בְּלַעַז) הַקְּלוּעִים מִקַּשׁ חֲשִׁיבָא כִּסוּי, אֲבָל הַנָּחַת יָד עַל הָרֹאשׁ לָא חֲשִׁיבָא כִּסוּי, וְאִם אַחֵר מַנִּיחַ יָדוֹ עַל רֹאשׁוֹ שֶׁל זֶה, מַשְׁמָע דַּחֲשִׁיבָא כִּסוּי.

(ה) לֹא יַעֲמֹד בַּאֲפוּנְדָתוֹ (טאסקא בְּלַעַז), וְלֹא בְּרֹאשׁ מְגֻלֶּה, וְלֹא בְּרַגְלַיִם מְגֻלִּים, אִם דֶּרֶךְ אַנְשֵׁי הַמָּקוֹם שֶׁלֹּא יַעַמְדוּ לִפְנֵי הַגְּדוֹלִים, אֶלָּא בְּבָתֵּי רַגְלַיִם.

some say it is forbidden to say GD name bareheaded, and some say one shuld protest that no one will come into Shull bareheaded.

...

6 ו

אגרות משה אורח חיים חלק א', א': לכן למעשה הרוצה להחמיר ולחוש לדעת הגרש"ק צריך לכסות רוב ראשו שהוא ברוב הכובעים ~ביארמולקעס הגדולים, אבל לדינא אין מחוייבין לחוש לדעתו כיון שהיא דעת יחיד ובפרט שהוא רק באיסור ממדת חסידות אף שעתה שכבר נהגו ישראל יש ~ון בזה כעין איסור, משום שלא היה המנהגל"חמיר יותר מהרא.י לפי הגמ' והש"ע ולכן אם אך מכוסה באופן שנקרא שראשו מכוסה רשאים לילך ברחוב ואף לברך וכמו שעושין כן הרבה ואין להחשיבם ח,ו לקלים.

7 ז
א"ר יצחק טפח באשה ערוה למאי אילימא לאסתכולי בה והא א"ר ששת למה מנה הכתוב תכשיטין שבחוץ עם תכשיטין שבפנים לומר לך כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו מסתכל במקום התורף אלא באשתו ולק"ש אמר רב חסדא שוק באשה ערוה שנאמר (ישעיהו מז, ב) גלי שוק עברי נהרות וכתיב (ישעיהו מז, ג) תגל ערותך וגם תראה חרפתך אמר שמואל קול באשה ערוה שנא' (שיר השירים ב, יד) כי קולך ערב ומראך נאוה אמר רב ששת שער באשה ערוה שנא' (שיר השירים ד, א) שערך כעדר העזים:
Rabbi Yitzḥak stated: An exposed handbreadth in a woman constitutes nakedness. The Gemara asks: Regarding which halakha was this said? If you say that it comes to prohibit looking at an exposed handbreadth in her, didn’t Rav Sheshet say: Why did the verse enumerate “anklets and bracelets, rings, earrings and girdles” (Numbers 31:50), jewelry that is worn externally, over her clothing, e.g., bracelets, together with jewelry worn internally, beneath her clothing, near her nakedness, e.g., girdles? This was to tell you: Anyone who gazes upon a woman’s little finger is considered as if he gazed upon her naked genitals, for if his intentions are impure, it makes no difference where he looks or how much is exposed; even less than a handbreadth. Rather, it is referring even to his wife, with regard to the recitation of Shema. One may not recite Shema before an exposed handbreadth of his wife. Along these lines, Rav Ḥisda said: Even a woman’s exposed leg is considered nakedness, as it is stated: “Uncover the leg and pass through the rivers” (Isaiah 47:2), and it is written in the following verse: “Your nakedness shall be revealed and your shame shall be seen” (Isaiah 47:3). Shmuel further stated: A woman’s singing voice is considered nakedness, which he derives from the praise accorded a woman’s voice, as it is stated: “Sweet is your voice and your countenance is alluring” (Song of Songs 2:14). Similarly, Rav Sheshet stated: Even a woman’s hair is considered nakedness, for it too is praised, as it is written: “Your hair is like a flock of goats, trailing down from Mount Gilead” (Song of Songs 4:1).
8 ח

אמר רב חסדא שוק שבאשה ערוה. ודוקא לאחרים ולאנשים ומשום הרהור, אבל לעצמה לא דהא קתני האשה יושבת וקוצה לה חלתה ערומה. והא דאמר רבי יצחק טפח באשה ערוה ואוקימנא באשתו ובקריאת שמע פירש הראב"ד ז"ל דאפשר דוקא ממקום צנוע שבה, ועלה קאתי רב חסדא למימר דשוק באשה מקום צנוע וערוה הוא ואפילו לגבי בעלה, אף על פי שאינו מקום צנוע באיש. אבל פניה ידיה ורגליה וקול דבורה שאינו זמר ושערה מחוץ לצמתה שאינו מתכסה אין חוששין להם מפני שהוא רגיל בהן ולא טריד. ובאשה אחרת אסור להסתכל בשום מקום ואפילו באצבע קטנה ובשערה, ואסור לשמוע אפילו קול דבורה כדאמרינן בקדושין (ע, א) לישדר מר שלמא לילתא אמר ליה הכי אמר שמואל קול באשה ערוה. ואלא מיהו נראה דדוקא קול של שאלת שלום או בהשבת שלום כי התם דאיכא קרוב הדעת. והרב אלפסי ז"ל שלא הזכיר מכל זה כלום, כתב הראב"ד ז"ל דאפשר דמשום דאמרינן לעיל עגבות אין בהן משום ערוה, סבר הרב ז"ל דכל שכן טפח ושוק ושערה וקול. וכתב הוא ז"ל דלא מן השם הוא זה אלא הכא משום דמטריד וברואה, ועגבות הא פרישנא דוקא דנפשיה, ובאשתו בשאינו רואה ואף על פי שנוגע, דכל שאינו רואה משום נגיעה לבד לא מטריד הואיל וגס בה.

9 ט

אמר רב ששת שער באשה ערוה בנשים שדרכן לכסות שערן אבל בתולות שדרכן לילך פרועות מותר לקרות כנגדן:

10 י

מתני׳ ואלו יוצאות שלא בכתובה העוברת על דת משה ויהודית ואיזו היא דת משה מאכילתו שאינו מעושר ומשמשתו נדה ולא קוצה לה חלה ונודרת ואינה מקיימת ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק ומדברת עם כל אדם אבא שאול אומר אף המקללת יולדיו בפניו רבי טרפון אומר אף הקולנית ואיזוהי קולנית לכשהיא מדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין קולה:

...MISHNAH. THESE ARE TO BE DIVORCED WITHOUT RECEIVING THEIR KETHUBAH: A WIFE WHO TRANSGRESSES THE LAW OF MOSES OR [ONE WHO TRANSGRESSES] JEWISH PRACTICE. AND WHAT IS [REGARDED AS A WIFE'S TRANSGRESSION AGAINST] THE LAW OF MOSES? FEEDING HER HUSBAND WITH UNTITHED FOOD, HAVING INTERCOURSE WITH HIM DURING THE PERIOD NIDA, NOT SETTING APART HER DOUGH OFFERING, OR MAKING VOWS AND NOT FULFILLING THEM. AND WHAT [IS DEEMED TO BE A WIFE'S TRANSGRESSION AGAINST] JEWISH PRACTICE? GOING OUT WITH UNCOVERED HEAD, SPINNING IN THE STREET OR CONVERSING WITH EVERY MAN. ABBA SAUL SAID: [SUCH TRANSGRESSIONS INCLUDE] ALSO THAT OF A WIFE WHO CURSES HER HUSBAND'S PARENTS IN HIS PRESENCE. R. TARFON SAID: ALSO ONE WHO SCREAMS. AND WHO IS REGARDED A SCREAMER? A WOMAN WHOSE VOICE CAN BE HEARD BY HER NEIGHBOURS WHEN SHE SPEAKS INSIDE HER HOUSE

11 יא

מתני' דת יהודית - שנהגו בנות ישראל ואע"ג דלא כתיבא:

DAT YEHUDIT (Jewish practice) the way Jewish women behaved also it is not written

12 יב
וְהֶעֱמִ֨יד הַכֹּהֵ֥ן אֶֽת־הָאִשָּׁה֮ לִפְנֵ֣י ה' וּפָרַע֙ אֶת־רֹ֣אשׁ הָֽאִשָּׁ֔ה וְנָתַ֣ן עַל־כַּפֶּ֗יהָ אֵ֚ת מִנְחַ֣ת הַזִּכָּר֔וֹן מִנְחַ֥ת קְנָאֹ֖ת הִ֑וא וּבְיַ֤ד הַכֹּהֵן֙ יִהְי֔וּ מֵ֥י הַמָּרִ֖ים הַמְאָֽרֲרִֽים׃
And the priest shall set the woman before the LORD, and let the hair of the woman’s head go loose, and put the meal-offering of memorial in her hands, which is the meal-offering of jealousy; and the priest shall have in his hand the water of bitterness that causeth the curse.
13 יג
דאורייתא היא - ואמאי לא קרי לה דת משה:
14 יד
אזהרה - מדעבדינן לה הכי לנוולה מדה כנגד מדה כמו שעשתה להתנאות על בועלה מכלל דאסור א"נ מדכתיב ופרע מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הות שמע מינה אין דרך בנות ישראל לצאת פרועות ראש וכן עיקר:
15 טו

(יב) וְאֵי זוֹ הִיא דָּת יְהוּדִית הוּא מִנְהַג הַצְּנִיעוּת שֶׁנָּהֲגוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל. וְאֵלּוּ הֵן הַדְּבָרִים שֶׁאִם עָשְׂתָה אַחַת מֵהֶן עָבְרָה עַל דָּת יְהוּדִית. יוֹצְאָה לַשּׁוּק אוֹ לְמָבוֹי מְפֻלָּשׁ וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ וְאֵין עָלֶיהָ רְדִיד כְּכָל הַנָּשִׁים. אַף עַל פִּי שֶׁשְּׂעָרָהּ מְכֻסֶּה בְּמִטְפַּחַת...

...

What is meant by "the Jewish faith"? The customs of modesty that Jewish women practice. When a woman performs any of the following acts, she is considered to have violated the Jewish faith:

a) she goes to the marketplace or a lane with openings at both ends without having her head [fully] covered - i.e., her hair is covered by a handkerchief, but not with a veil like all other women,28

16 טז

(יז) לֹא יְהַלְּכוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל פְּרוּעֵי רֹאשׁ בַּשּׁוּק. אַחַת פְּנוּיָה וְאַחַת אֵשֶׁת אִישׁ. וְלֹא תֵּלֵךְ אִשָּׁה בַּשּׁוּק וּבְנָהּ אַחֲרֶיהָ גְּזֵרָה שֶׁמָּא יִתְפְּשׂוּ בְּנָהּ וְתֵלֵךְ אַחֲרָיו לְהַחֲזִירוֹ וְיִתְעַלְּלוּ בָּהּ הָרְשָׁעִים שֶׁתְּפָסוּהוּ דֶּרֶךְ שְׂחוֹק:

Jewish women should not walk in the marketplace with uncovered hair. This applies to] both unmarried andmarried women. Similarly, a woman should not walk in the street with her son following her. [This is] a decree, [enacted so that] her son not be abducted and she follow after him to bring him back and she be molested by wicked people who took hold of him as a caprice.

17 יז

(ב) שֵׂעָר שֶׁל אִשָּׁה שֶׁדַּרְכָּהּ לְכַסוֹת, אָסוּר לִקְרוֹת כְּנֶגְדּוֹ: הַגָּה: אֲפִלּוּ אִשְׁתּוֹ אֲבָל בְּתוּלוֹת שֶׁדַּרְכָּן לֵילֵךְ פְּרוּעוֹת הָרֹאשׁ, מֻתָּר: הַגָּה: וְה''ה הַשְּׂעָרוֹת שֶׁל נָשִׁים שֶׁרְגִילִין לָצֵאת מִחוּץ לְצַמָּתָן (בֵּית יוֹסֵף בְּשֵׁם הָרַשְׁבָּ''א) וְכָל שֶׁכֵּן שְׂעַר נָכְרִית, אֲפִלּוּ דַּרְכָּהּ לְכַסּוֹת (הַגָּהוֹת אַלְפָסִי הַחֲדָשִׁים):

(2) The hair of a woman that it is her practice (lit. way) to cover it, it is forbidden to read [the Shema] in front of it <rema> even his wife <rema>. But virgins that it is their practice to go with an uncovered head, it is permitted. <rema> And so too is the law with the hairs of women that regularly come out of their barriers and certainly foreign (detached) hair even if it is her practice to cover.

18 יח

(ב) לֹא תֵּלַכְנָה בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל פְּרוּעוֹת רֹאשׁ בַּשּׁוּק, אֶחָד פְּנוּיָה וְאֶחָד אֵשֶׁת אִישׁ:

(2) Jewish women may not go with uncovered head in the marketplace, whether married or not.

19 יט

מגן אברהם אורח חיים סימן עה ס״ק ג

בתולות שדרכן כו׳ - ק׳ דבא״ע סי׳ כ״א כ׳ לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק א׳ פנויות וא׳ אשת איש...וי״ל דפרועות ראש דכתב בא״ע היינו שסותרות קליעות שערן והולכות בשוק דזה אסור אפי׳ בפנויה...ומ״מ צ״ל דפנויה לא מתסרי מדאוריי׳ דא״ת דקרא איירי גם בפנויה א״כ גם בגילוי ראש תהא אסור׳ לילך דמהכא ילפינן בכתובות פ״ז שלא תלכנה בנות ישראל בגילוי הראש אלא ע״כ קרא לא איירי בפנויה רק שמדת צניעות היא לבתולות שלא לילך כן

20 כ

Rabbi Yehuda Henkin, Responsa on Contemporary Jewish Issues

The description in BaMidbar (Numbers) is of the ritual a sotah underwent in the courtyard of the Sanctuary, as the Torah states, "the priest shall have her stand before God, and shall uncover the woman's head." All we can conclude from this is that women must cover their heads in the Temple grounds, just as today many cover their heads in the synagogue out of respect even if they go bareheaded elsewhere...

In photographs taken a few generations ago, daughters and wives of prominent rabbis are seen wearing hats that left more that a handbreadth of hair exposed. If a hat covers most of the head there is no violation of Torah law...and regarding ervah (nakedness), since in their day most women went bareheaded, hair was no longer in the category of normally covered parts of the body and the structure of "a handbreadth in a woman is ervah (nakedness)" did not apply...

It is also clear that only the practices of otherwise modest and observant women determine what is dat Yehudit (Jewish practice). In this respect dat Yehudit (jewish practice) is more stringent than "hair in a woman is ervah (nakedness)," for regarding the latter, if most Jewish women including the nonobservant cover their hair, then in the final analysis there is no hirhur (forbidden thoughts). But in all cases a married woman must cover most of her head in public so as not to violate Torah law, which no custom can abrogate.

21 כא

אוצר המכתבים חלק ג' סימן אלף תתפד

מכתבו הבהיר הגיעני, ולרוב טרדות לא יכולתי להשיב עד כה. ראיתי שאלתו שאלת חכם הנוגעת לעצמו, והיא, זה כשנה נשא איש ה בראשה מכוסה ממחוז וג'דא, ועתה מוצא מקום עבודה בקאזא בלאנקא, ושלח אחר אשתו שתבוא אצלו, ותאבה לבא, ואך בראש מגולה כמנהג המקום והזמן, וכבודו, לא רצה, ואחר כמה חליפות מכתבים שעברו ביניהם וצערא דגופא שסבל, קיבל תנאה לבא בראש מגולה, ואך הוריו מעכבים על ידו בזה שלא תגלה ראשה בשום אופן, והיא באחת ולא תשוב, רק לגלות, והוא עומד בין הביניי ם ואינו יודע איזה דרך ילך, אם ישמע לקול הוריו או לאשתו, ובעי מר מנאי (ורוצה האדון ממני) לחוות דעתי להמציא לו צד היתר בעניי ן זה להראות להוריו, להשקיט המיית לבבם הסוער ולשפות שלום בין כל המשפחה.

....ואם כן, עתה שכל בנות ישראל הסכימה דעתן שאין להן בכסוי הראש שום צניעות וכל שכן שאין להן בגלוי הראש שום ניוול, ואדרבה גלוי שערן הוא הודן והדרן ויופיין ותפארתן, ובגלוי שערה מתגאה האישה לפני בעלה ובועלה, א"כ נעקר האסור מעיקרו, ונעשה היתר.

“Now that all women agree,” “that covering one’s hair is not an issue of modesty and going bare-headed

is not a form of disrespect — in fact, the opposite is true: Uncovered hair is the woman’s splendor, glory, beauty, and magnificence, and with uncovered hair she is proud before her husband, her lover — the prohibition is uprooted on principle and is made permissible.”

Moroccan chief rabbi Mashash in the 1960s