Disagreement, Protest, and Rebellion
וזה הוא תנור של עכנאי מאי עכנאי אמר רב יהודה אמר שמואל שהקיפו דברים כעכנא זו וטמאוהו תנא באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו אמר להם אם הלכה כמותי חרוב זה יוכיח נעקר חרוב ממקומו מאה אמה ואמרי לה ארבע מאות אמה אמרו לו אין מביאין ראיה מן החרוב חזר ואמר להם אם הלכה כמותי אמת המים יוכיחו חזרו אמת המים לאחוריהם אמרו לו אין מביאין ראיה מאמת המים חזר ואמר להם אם הלכה כמותי כותלי בית המדרש יוכיחו הטו כותלי בית המדרש ליפול גער בהם רבי יהושע אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע ולא זקפו מפני כבודו של ר"א ועדיין מטין ועומדין חזר ואמר להם אם הלכה כמותי מן השמים יוכיחו יצאתה בת קול ואמרה מה לכם אצל ר"א שהלכה כמותו בכ"מ עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל, יב) לא בשמים היא מאי לא בשמים היא אמר רבי ירמיה שכבר נתנה תורה מהר סיני אין אנו משגיחין בבת קול שכבר כתבת בהר סיני בתורה (שמות כג, ב) אחרי רבים להטות אשכחיה רבי נתן לאליהו א"ל מאי עביד קוב"ה בההיא שעתא א"ל קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני
And this is known as the oven of akhnai. The Gemara asks: What is the relevance of akhnai, a snake, in this context? Rav Yehuda said that Shmuel said: It is characterized in that manner due to the fact that the Rabbis surrounded it with their statements like this snake, which often forms a coil when at rest, and deemed it impure. The Sages taught: On that day, when they discussed this matter, Rabbi Eliezer answered all possible answers in the world to support his opinion, but the Rabbis did not accept his explanations from him. After failing to convince the Rabbis logically, Rabbi Eliezer said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, this carob tree will prove it. The carob tree was uprooted from its place one hundred cubits, and some say four hundred cubits. The Rabbis said to him: One does not cite halakhic proof from the carob tree. Rabbi Eliezer then said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, the stream will prove it. The water in the stream turned backward and began flowing in the opposite direction. They said to him: One does not cite halakhic proof from a stream. Rabbi Eliezer then said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, the walls of the study hall will prove it. The walls of the study hall leaned inward and began to fall. Rabbi Yehoshua scolded the walls and said to them: If Torah scholars are contending with each other in matters of halakha, what is the nature of your involvement in this dispute? The Gemara relates: The walls did not fall because of the deference due Rabbi Yehoshua, but they did not straighten because of the deference due Rabbi Eliezer, and they still remain leaning. Rabbi Eliezer then said to them: If the halakha is in accordance with my opinion, Heaven will prove it. A Divine Voice emerged from Heaven and said: Why are you differing with Rabbi Eliezer, as the halakha is in accordance with his opinion in every place that he expresses an opinion? Rabbi Yehoshua stood on his feet and said: It is written: “It is not in heaven” (Deuteronomy 30:12). The Gemara asks: What is the relevance of the phrase “It is not in heaven” in this context? Rabbi Yirmeya says: Since the Torah was already given at Mount Sinai, we do not regard a Divine Voice, as You already wrote at Mount Sinai, in the Torah: “After a majority to incline” (Exodus 23:2). Since the majority of Rabbis disagreed with Rabbi Eliezer’s opinion, the halakha is not ruled in accordance with his opinion. The Gemara relates: Years after, Rabbi Natan encountered Elijah the prophet and said to him: What did the Holy One, Blessed be He, do at that time, when Rabbi Yehoshua issued his declaration? Elijah said to him: The Holy One, Blessed be He, smiled and said: My children have triumphed over Me; My children have triumphed over Me.

David Hartman, Jewish Political Tradition

When the Talmud announces that "It is not in heaven," human beings replace God and take responsibility for applying the law without need for further revelation. The signs and wonders of our text serve the ironic purpose of providing an occasion for the Rabbis to admonish God. To paraphrase the madras, God is told politely: "Please stay out of this discussion. Your presence here is inappropriate. You gave us Torah, but we must now apply it in our own lives according to our own understanding. And" -this point is crucial for grasping the religious phenomenology of Rabbinic thought- "we are n to going to try to intuit Your thoughts about what is right. We have to make sense of the law in particular situations through our own practical reasoning."

In the Bible, the community is called upon to choose between "life and death," between "good and evil" (Deut. 30:15). Revelation provides a law for the community but leaves responsibility for fulfilling the law in the hands of the community itself.

(יז) כָּל מַחֲלֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם. וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם, אֵין סוֹפָהּ לְהִתְקַיֵּם. אֵיזוֹ הִיא מַחֲלֹקֶת שֶׁהִיא לְשֵׁם שָׁמַיִם, זוֹ מַחֲלֹקֶת הִלֵּל וְשַׁמַּאי. וְשֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם, זוֹ מַחֲלֹקֶת קֹרַח וְכָל עֲדָתוֹ:

(17) Every argument that is for [the sake of] heaven's name, it is destined to endure. But if it is not for [the sake of] heaven's name -- it is not destined to endure. What is [an example of an argument] for [the sake of] heaven's name? The argument of Hillel and Shammai. What is [an example of an argument] not for [the sake of] heaven's name? The argument of Korach and all of his congregation.

Michael Walzer, Jewish Political Tradition

Speech of this sort [disruptive prophetic preaching] undermines authority. It challenges the status quo and the people who benefit from it.

But these prophets are not agitators in the modern sense. They don't aim to create a political or social movement; they make no effort to organize their audience; they aren't looking for the responsibility that Shakespeare's Marc Antony wins from the Roman crowd. On the other hand, they are also unlike modern social critics, who sit in their studies writing books and magazine articles and can hardly be imagined speaking in the streets.

The prophets are religious preachers, something like contemporary revivalists, and although they criticize the whole of society and hope for its moral transformation, their precise demand is for individual teshuvah -"repentance"; the literal meaning is "a turning back" to the laws of the covenant. What they want is that people repent of their sins (sometimes the emphasis is on idolatry, sometimes on injustice and oppression) and then turn, as it were, in place: each person to enact the covenant in his or her sphere of activity. The goal is a series of turning, not a change of political regime - although if princes and judges repent, the effect may be something like a change of regime.

כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה - נתפס על אנשי ביתו, באנשי עירו - נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו - נתפס על כל העולם כולו. אמר רב פפא: והני דבי ריש גלותא נתפסו על כולי עלמא. כי הא דאמר רבי חנינא: מאי דכתיב +ישעיהו ג+ ה' במשפט יבא עם זקני עמו ושריו, אם שרים חטאו -זקנים מה חטאו? אלא, אימא: על זקנים שלא מיחו בשרים.

Anyone who is able to protest against the transgressions of one's household and does not, is punished for the actions of the members of the household; anyone who is able to protest against the transgressions of one's townspeople and does not, is punished for the transgressions of the townspeople; anyone who is able to protest against the transgressions of the entire world and does not is punished for the transgressions of the entire world. Rav Papa said: The house of the exilarch (Jewish communal authority during Babylonian exile) was punished for the transgressions of the entire world, as Rav Hanina said, "What is the meaning of the verse, 'God will bring judgment on the elders and the officers of the peope'" (Isaiah 3:14)? Perhaps the officers have sinned, but have the elders sinned? Rather, this verse signifies that God brings judgment on the elders for not having protested against the transgressions of the officers.