אמרו שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם; ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי שמעון ורבי אלעזר בן שמוע, והם הם העמידו תורה אותה שעה. תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת. אמר רב חמא בר אבא ואיתימא ר' חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה. מאי היא? א"ר נחמן, אסכרה.

They said that Rabbi Akiva had twelve thousand pairs of students in an area of land that stretched from Gevat to Antipatris in Judea, and they all died in one period of time, because they did not treat each other with respect. And the world was desolate of Torah until Rabbi Akiva came to our Rabbis in the South and taught his Torah to them. This second group of disciples consisted of Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosei, Rabbi Shimon, and Rabbi Elazar ben Shamua. And these are the very ones who upheld the study of Torah at that time. Regarding the twelve thousand pairs of students, it is taught that all of them died in the period from Passover until Shavuot.

6. The Sefer HaManhig, Vol. II, p. 538 (authored by Avraham Ben Natan in the early 1200s).

ושמעתי בשם ר’ זרחיה הלוי ז”ל מגירונדא, שמצאו כתוב בספר ישן הבא מספרד שמתו מפסח עד פרוס עצרת...ט”ו יום קודם העצרת וזהו ל”ג בעומר.

I heard in the name of Rabbi Zerachiah HaLevi from Gerona that he found written in an ancient book which came from Spain that they [only] died from Pesach until “Pros” Atzeret … fifteen days before Atzeret, [which is] Lag B’Omer.

7. The Shulchan Aruch (Code of Jewish Law) brings the customs of the Sefira / Omer period - until Lag Ba'Omer.

(א) נוהגים שלא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר מפני שבאותו זמן מתו תלמידי ר' עקיבא אבל לארס ולקדש שפיר דמי ונשואין נמי מי שקפץ וכנס אין עונשין אותו: הגה מיהו מל"ג בעומר ואילך הכל שרי (אבודרהם וב"י ומנהגים):

(ב) נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג לעומר שאומרים שאז פסקו מלמות...

(1) Mechaber: It is customary not to get married between Pesach and Shavuot, until Lag BaOmer (the 33rd day), because during that time, the students of Rabbi Akiva died...

Rema: however, from Lag Ba'Omer onwards, all this is permitted (Abudraham, Beit Yosef & Minhagim).

(2) It is customary not to cut one's hair until Lag BaOmer, since it is said that that is when they stopped dying...

9. The Bnei Yissaschar authored by Rabbi Tzvi Elimelech Spira of Dinov in the early 1800s, comments on Rabbi Shimon Bar Yochai.

(א) הנה ר' שמעון בן יוחאי קראוהו בוצינא קדישא, כי ע"י נתגלו באיתגליא סודות התורה, ה"ס האור כי טוב הגנוז בתורה, ע"כ נקרא ספרו הקדוש זה"ר, אור המבהיק מסוף העולם ועד סופו, אור הטוב הגנוז בתורה. ע"כ יומא הדין טוב ימים למתן תורה. אשר מתחיל להתנוצץ האור כי טוב בתו' וכמש"ל. הנה יום הזה ל"ג בעומר. יומא דהילולא דרבי שמעון בן יוחאי בו ביום עלה לשמי מרומים. ומסתמא ביום זה נולד ג"כ כי הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום אל יום. הנה בו ביום שמתחיל האור כי טוב להאיר מן התורה היינו טוב ימים קודם מתן תורה בו ביום נתגלית הנשמה הקדושה בעולם אשר תגלה דרך אור כי טו"ב בתור'. ע"כ נקר' הקדוש ההוא בוצינא קדישא (היינו נ"ר הקדוש) בו ביום עלה לשמי מרומים וצוה לר' אבא לכתוב כל הגנזי נסתרות אשר נתגלה להשאיר ברכה מהארת האור הגנוז (כי טוב כמד"א מה רב טובך אשר צפנת וכו') שמור לנו ולבנינו עד יתגלה במהרה אור משיח צדקינו. כמשארז"ל ויאמר אלקים יהי אור זה אורו של מלך המשיח בזכות התעסקות בהאור כי טוב אשר השאיר בוצינא קדישא לברכה ולחיים ולאור לכל ישראל:

(1) R’ Shimon bar Yochai was called “the holy lamp” because through him were revealed the secrets of Torah, that is the secret of “the light that was good” which is hidden in the Torah. Therefore his holy book is called the Zohar (lit. brilliance), meaning a light which shines from one end of the world to the other – the ‘good light’ which is hidden away in the Torah. That is why this day is the best of days for the giving of Torah. This is when the good light in the Torah began to shone forth, as we have learned. And this day is the 33rd day of the Omer, Lag Baomer. This is the day of the hilulah (lit. rejoicing) of R’ Shimon bar Yochai, the very day on which he ascended to the highest heavens. It also makes sense to assume that he was born on this day as well, because the Holy One sits and completes the years of the righteous from day to day (Kiddushin 38a). The very day on which ‘the light that is good’ began to shine out from the Torah, that is the best of days before the giving of the Torah, is the very day on which the holy soul that would reveal the path of ‘the light that is good’ in Torah was itself revealed. That is why this holy soul was called “the holy lamp,” on the very day that he rose up to the highest heavens he commanded R’ Aba to write down all the storehouses of hidden knowledge which he had revealed in order to leave behind a blessing from the illumination of the hidden light (that is good, as it says “How abundant is the good that You have in store for those who fear You…” (Psalms 31:20)) It is preserved there for us and our children until the light of our righteous Messiah is revealed, speedily and in our day! It is as our Sages said “And God said, let there be light…” this refers to the light of the King Messiah (Pesikta Rabbati 36), in the merit of our occupation with ‘the light that is good’ which the holy lamp left behind as a blessing and life, and a light for all Israel.

8. Zohar, Idra Zuta, Devarim, Parshat Ha’azinu, p. 296 – Revelation of the Zohar.

אותו יום ביקש רבי שמעון בר יוחאי להסתלק מן העולם, והיה מסדר דבריו. נתכנסו החברים לביתו, והוא אמר להם: עתה שעת רצון היא, מילים קדושות שלא גיליתי עד עתה רצוני לגלותןכל ההוא יומא לא אפסיק אשא מן ביתא, ולא הוה מאן דמטי לגביה, דלא יכילו דנהורא ואשא הוה בסוחרניה ... ואשא הוה להיט קמיה. שמעו קלא עולו ואתו ואתכנשו להילולא דרבי שמעון.

On the day that Rabbi Shimon bar Yochai was to leave this world, he organized his teachings. His friends came to his room and he said to them, “Now is a time of favor. I can now reveal to you holy things that have not been revealed until now.” … All that day the fire never left his room, and there was no one who was able to approach him, as the light and the fire were surrounding him … [After he passed away, and they came to bury him] the fire flew into the air and danced before him. A voice was heard [from Heaven] saying, “Come and gather [every year] for the hilulah (anniversary) of Rabbi Shimon bar Yochai.”