Petichah LeChockhmat HaKabbalah #2 Chapter 2-Chapter 4 Why do we live in This World?

(א) ב) וכפי האמור, כלול הרצון לקבל, בהכרח תכף, במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב להנותם ולהעניקם. ותדע, שזה סוד אור וכלי, שאנו מבחינים בעולמות עליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד, ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה, ובשיעור שהמדרגות יורדות מאת אור פניו ומתרחקות ממנו יתברך כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע.

(ב) וכן אפשר לומר להיפך, אשר כפי שיעור התגשמות של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה, כמו שנבאר להלן, עד המקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעורו הראוי, נבחן המקום ההוא בשם עולם העשיה, והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למדת תוכנו של החיים שבגוף ההוא. ועל דרך זה גם בשאר בריות שבעולם הזה.

(ג) באופן, שכל ההבחן שבין העולמות העליונים לעולם הזה, הוא, כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו יתברך, לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחנים, העליונים מעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר הוא מצוי בעולם הזה.

(1) As stated, the will to receive was necessarily encompassed in the Creator’s initial intent for the Creation, in all its various forms, together with the great shefa with which He thought to benefit them and to grant to them. Know that this is the mystical meaning of light and vessel that we discern in the higher worlds, because of necessity they come bound as one, and they devolve together from one level to the next, descending further and further from their divine source. The measure by which the levels descend from the light of His countenance and become distant from Him is commensurate with the materialization of the will to receive that is subsumed in the shefa.

(2) One can likewise say the reverse, that commensurate with the measure of the materialization of the will to receive in the shefa, the combined will to receive and the shefa increasingly descends from one level to the next, as will be explained below. This continues until it reaches the lowest place of them all, at which point the will to receive becomes materialized to its fullest potential measure. That place is termed the world of Asiya (Actualization), and there the will to receive is manifest as a human body, while the shefa the created entity receives is the amount of vitality that is contained in that body. The same applies to the other creations in this world.

(3) Thus, the whole difference between the higher worlds and this world is that as long as the will to receive that is subsumed in His shefa has not materialized into its final form, it is still found in the spiritual worlds, which are loftier than this world, whereas once the will to receive has materialized into its final form, it is regarded as being found in this world.

(א) ג) וסדר השתלשלות האמור עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ארבע בחינות שיש בארבע אותיות של השם בן ארבע. כי ארבע אותיות הוי"ה שבשמו יתברך כוללות את כל המציאות כולה מבלי יוצא ממנה אף משהו מן המשהו.

(ב) ומבחינת הכלל, הן מתבארות בהעשר ספירות: חכמה, בינה, תפארת, מלכות, ושרשם. והם עשר ספירות, כי ספירת התפארת כוללת בעצמה שש ספירות הנקראות חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, והשורש נקרא כתר, אמנם בעיקרם הם נקראים חוכמה ובינה תפארת מלכות. וזכור זה.

(ג) והן ארבע עולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשיה. ועולם העשיה כולל בתוכו גם את עולם הזה. באופן, שאין לך בריה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאין סוף ברוך הוא, דהיינו במחשבת הבריאה, שהיא בכדי להנות לנבראיו, כנזכר לעיל. והיא בהכרח כלולה תיכף מאור וכלי, כלומר מאיזה שיעור של שפע עם בחינת רצון לקבל את השפע ההוא, אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו יתברך יש מיש, והרצון לקבל השפע הוא מחודש יש מאין, כנזכר לעיל. ובכדי שהרצון לקבל ההוא יבא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע שבו דרך הארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, ואז נגמרת הבריה באור וכלי, הנקרא גוף ואור החיים שבו.

(1) The aforementioned devolvement in which the will to receive is brought into its final form in this world follows the order of the four levels that correspond to the four letters of the four-letter name of God (the Tetragrammaton). For the four letters of the Tetragrammaton, yod-heh-vav-heh, encompass all of reality without excluding even the most minute particle.

(2) In general, the letters are expressed as the ten divine attributes known as sefirot, the letters being synonymous with them: Ḥokhma, Bina, Tiferet, Malkhut, and their root, Keter. They are ten sefirot because the sefira of Tiferet encompasses six sefirot: Ḥesed, Gevura, Tiferet, Netzaḥ, Hod, and Yesod, and the root is called Keter . However, they are mainly referenced as Ḥokhma and Bina, Tiferet, and Malkhut. Keep this in mind.

(3) Additionally, the four letters of the divine name correspond to the four worlds, which are Atzilut (Emanation), Beria (Creation), Yetzira (Formation), and Asiya (Actualization). The world of Asiya includes this world within it. Thus there is no creature in this world that is not engendered from Ein Sof, blessed be He, meaning it is rooted in the initial intent for the Creation, which is to give His creations pleasure, as stated above. This initial intent is necessarily comprised of light and vessel, that is, a certain measure of shefa together with the will to receive that shefa. The measure of shefa emanates from His essence yesh miyesh , while the will to receive the shefa comes into existence anew ex nihilo (yesh me’ayin), as stated above. In order that the will to receive may reach its final form, it must devolve, together with the shefa it contains, through the four worlds of Atzilut, Beria, Yetzira, and Asiya. At that point, the created being is complete, composed of both light and vessel, which is referred to as body and the light of vitality it contains.

(א) ד) והצורך להשתלשלות הרצון לקבל על ארבע בחינות האמורות שבאצילות בריאה יצירה עשיה, הוא מפני שיש כלל גדול בענין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו הוא עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני האבוקה. וענין הביטול הזה הוא, מפני שיש הפכיות ביניהם הרחוקה מקצה אל הקצה, כי האור הוא שפע הנמשך מעצמותו יתברך יש מיש, ומבחינת מחשבת הבריאה שבאין סוף יתברך, הוא כולו להשפיע ואין בו מבחינת רצון לקבל אף משהו, והפכי אליו הוא הכלי, שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע ההוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש, הנה אין בו ענין של השפעה כלום.

(ב) ולפיכך בהיותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו אלא אחר הסתלקות האור ממנו פעם אחת, כי אחר הסתלקות האור ממנו הוא מתחיל להשתוקק מאד אחריו, והשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורת הרצון לקבל כראוי, ואחרי זה כשהאור חוזר ומתלבש בו הוא נבחן מעתה לשני ענינים נבדלים, כלי ואור, או גוף וחיים. ושים כאן עיניך כי הוא עמוק מכל עמוק.

(1) The reason that the will to receive devolves by means of the aforementioned four levels, Atzilut (Emanation), Beria (Creation), Yetzira (Formation), and Asiya (Actualization), is due to an important principle that applies to the vessels: It is the expansion of the light and its subsequent removal that renders the vessel suitable for its function. This means that as long as the vessel has not been separated in any way from its light, it is encompassed in the light and subsumed within it like a candle in the presence of a torch. This subsummation occurs because the vessels and light are complete opposites from one extreme to the other. The light is shefa that emanates from His essence yesh miyesh. From the perspective of the intent to create that stems from Ein Sof, blessed be He, the light is intended purely to grant shefa and contains nothing of the will to receive. The vessel is the opposite, as it is composed of the ultimate desire to receive that shefa, a desire that is the entire root of the created being, containing no ability to give whatsoever.

(2) Therefore, when they are bound together, the will to receive is negated by the light within, and a created being is unable to achieve a final form until the light has been removed from it at least once. For after the light is removed from it, the will to receive begins to yearn very much for the light, and this yearning determines and finalizes the appropriate form that the will to receive will take. Subsequently, when the light returns and is enclothed in the form that the will to receive has taken, from that point the entity is categorized as possessing two separate elements: vessel and light, or body and vitality. Consider this carefully, as it is the most profound of ideas.