הלל בפסח ושירת המלאכים
Is our recitation of Hallel on Pesach tied to the singing (or lack thereof) of the malachim during the original Pesach?
Why didn't the malachim sing after Kriyat Yam Suf? Because it is inappropriate to rejoice while others are suffering.
דאמר ר' שמואל בר נחמן אמר ר' יונתן מאי דכתיב (שמות יד, כ) ולא קרב זה אל זה כל הלילה באותה שעה בקשו מלאכי השרת לומר שירה לפני הקב"ה אמר להן הקב"ה מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה לפני
The Gemara comments: As Rabbi Shmuel bar Naḥman says that Rabbi Yonatan says: What is the meaning of that which is written in the passage describing the splitting of the Red Sea: “And the one came not near the other all the night” (Exodus 14:20)? At that time the ministering angels desired to recite a song before the Holy One, Blessed be He. The Holy One, Blessed be He, said to them: My handiwork, i.e., the Egyptians, are drowning in the sea, and you are reciting a song before Me? Apparently, God is not gladdened by the downfall of the wicked.
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, מַאי דִּכְתִיב: ״וְלֹא קָרַב זֶה אֶל זֶה כׇּל הַלָּיְלָה״ — בִּקְּשׁוּ מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת לוֹמַר שִׁירָה, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא: מַעֲשֵׂה יָדַי טוֹבְעִין בַּיָּם, וְאַתֶּם אוֹמְרִים שִׁירָה?
And similarly, Rabbi Yoḥanan said: What is the meaning of that which is written: “And the one came not near the other all the night” (Exodus 14:20)? The ministering angels wanted to sing their song, for the angels would sing songs to each other, as it states: “And they called out to each other and said” (Isaiah 6:3), but the Holy One, Blessed be He, said: The work of My hands, the Egyptians, are drowning at sea, and you wish to say songs? This indicates that God does not rejoice over the downfall of the wicked.
Another issue: The singing of the malachim is dangerous. The army of Sancheriv all died instantaneously due to the singing of the malachim, according to some views:
ויש אומרים בחוטמן נשף בהן ומתו שנאמר (ישעיהו מ, כד) וגם נשף בהם ויבשו ר' ירמיה בר אבא אמר כפיים ספק להם ומתו שנאמר (יחזקאל כא, כב) וגם אני (הכתי) [אכה] כפי אל כפי והניחותי חמתי ר' יצחק נפחא אמר אזנים גלה להם ושמעו שירה מפי חיות ומתו שנאמר (ישעיהו לג, ג) מרוממתך נפצו גוים
And there are those who say: The angel blew into the soldiers of the Assyrian army through their noses and they died, as it is stated: “When he blows upon them, and they wither” (Isaiah 40:24). Rabbi Yirmeya bar Abba says: The angel clapped his hands to them and they died, as it is stated: “I will also strike My hands together and I will assuage My anger” (Ezekiel 21:22). Rabbi Yitzḥak Nappaḥa says: He revealed ears for them and they were able to hear the songs of praise from the mouths of the celestial creatures drawing the chariot of God, and they died, as it is stated: “From Your exaltation the nations were scattered” (Isaiah 33:3), indicating that their death was caused by the revelation of God’s greatness.
דָּבָר אַחֵר, וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה, אָמַר דָּוִד (תהלים עז, ז): אֶזְכְּרָה נְגִינָתִי בַּלָּיְלָה, אָמְרָה כְּנֶסֶת יִשְׂרָאֵל נִזְכֶּרֶת אֲנִי אֶת הַשְּׁבָרִים שֶׁהָיִיתָ שׁוֹבֵר אֶת הָאוֹיְבִים בַּעֲבוּרִי בַּלַּיְלָה. וְאֵין נְגִינָתִי אֶלָּא לְשׁוֹן שֶׁבֶר, כְּמָה דְאַתְּ אָמַר (איכה ג, סג): אֲנִי מַנְגִינָתָם, וְאוֹמֵר (בראשית יד, כ): אֲשֶׁר מִגֵּן צָרֶיךָ בְּיָדֶךָ. בָּא עָלֵינוּ סַנְחֵרִיב שָׁבַרְתָּ אוֹתוֹ בַּלַּיְלָה, שֶׁנֶּאֱמַר (מלכים ב יט, לה): וַיְהִי בַּלַּיְלָה הַהוּא וַיֵּצֵא מַלְאַךְ יהוה וַיַּךְ בְּמַחֲנֵה אַשּׁוּר, אָמַר רַבִּי נְחֶמְיָה בּוֹא וּרְאֵה אַהֲבָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל יִשְׂרָאֵל, שֶׁהֲרֵי מַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת שֶׁהֵן גִּבּוֹרֵי כֹחַ עוֹשֵׂי דְבָרוֹ עֲשָׂאָן הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שׁוֹמְרִין לְיִשְׂרָאֵל, וּמִי הֵם מִיכָאֵל וְגַבְרִיאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר (ישעיה סב, ו): עַל חוֹמֹתַיִךְ יְרוּשָׁלָיִם הִפְקַדְתִּי שֹׁמְרִים, וְכֵיוָן שֶׁבָּא סַנְחֵרִיב מִיכָאֵל יָצָא וְהִכָּה בָהֶם, וְגַבְרִיאֵל הִצִּיל בְּמִצְוָתוֹ שֶׁל הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לַחֲנַנְיָה וַחֲבֵרָיו.
Another explanation: "And it was in the middle of the night" - David said (Psalms 77:7), "I recall my music at night:" The congregation of Israel said, "I recall the breakings, that You broke the enemies for my sake at night." And [the term], 'my music' (niginati) only means breaking, as you would say (Lamentations 3:63), "I am their song." And I [would also] say (Genesis 14:20), "who gave over (migen) your enemies into your hand." Sancheriv came against us - You broke him at night, as it is stated (II Kings 19:35), "And it was on that night and the angel of the Lord came out and he smote in the camp of Assyria." Rabbi Nechemia said, "Come and see the love of the Holy One, blessed be He for Israel; as behold, the ministering angels - who are mighty of strength, doers of His will - the Holy One, blessed be He, made them guardians over Israel. And who are they? Michael and Gavriel, as it is stated (Isaiah 62:6), 'Upon your walls Jerusalem, I have appointed guardians.' And when Sancheriv came, Michael went out and smote them; and Gavriel, from the command of the Holy One, blessed be He, saved Chanania and his friends."
We don't say full Hallel all of Pesach because the angels were prevented from singing, because it was inappropriate:
כל הימים של ח"ה וב' ימים אחרונים של י"ט קורין ההלל ואין גומרין אותו כך מפור' בערכין פ"ב (י.) והתם יהבא טעמא מ"ש בחג דאמרינן כל יומא ומ"ש בפסח דלא אמרינן כל יומא ושבלי הלקט כתב בשם מדרש הרנינו פ' סוכה שהטעם שאין גומרין ההלל כל ימי הפסח הוא לפי שנטבעו המצריים וכתיב בנפול אויבך אל תשמח
All the days of Chol ha-Moed [Pesach] and the two last days of Yom Tov we say Hallel but we do not complete it, as detailed in Arachin Chapter 2 (10a). And there the reason is given for the difference during Chag [Sukkot] when we say it every day, and the difference during Pesach when we do not say it every day. The Shibbolei ha-Leket wrote in the name of Midrash Harninu in the chapter "Sukkah" that the reason that we do not complete the Hallel on all the days of Pesach is because the Egyptians were drowned and it is written, "Do not rejoice at the downfall of your enemy" [Mishlei 24:17].
About the lost Midrash Harninu (but see also Pesikta Rabbati 38, about Yom Kippur):
מדרש הרנינו: מדרש הלכה ואגדה, וכנראה התחיל בפסוק הרנינו גוים עמו וגו׳. המדרש הזה איננו במציאות לפנינו, ונודע לנו רק ממה שהביאוהו הפוסקים בספריהם.
Midrash Harninu: A halachic and aggadic midrash, which apparently began with the verse, "O nations, acclaim" (Harninu goyim)" [Devarim 32: 43]. This midrash is not extant and is known to us only from citations by other authors in their works.
We can't say full Hallel on Chol ha-Moed Pesach because we don't say it on Shvii shel Pesach, and we don't say it on Shvii shel Pesach because of the reason given in Midrash Harninu:
ההלל בדילוג. מפני שבז' של פסח נטבעו המצריים אמר הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה וכיון שבז' אין גומרין אותו ע"כ גם בחה"מ אין גומרין אותו שלא יהא עדיף מי"ט האחרון:
The skipped Hallel. Because on the seventh of Pesach the Egyptians were drowned, and Hashem said, "The work of my hands is drowning in the sea and you are reciting songs." Since on the seventh we do not complete it, so too on Chol ha-Moed it is not completed, so that it [Chol ha-Moed] is not preferred over the final Yom Tov.
The Chavot Yair is very skeptical of this reasoning but concludes that he cannot argue against Midrash Harninu:
והנה רחש לבי דבר טוב מ"ש התוס' בפ"ב דעירוכין דף י' ע"ב על מה שאמר שם שאמרו המלאכים לפני הקב"ה מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך בר"ה ויוה"כ דמשמע מלשון זה שהם אומרים שירה ושעל כן אין למנוע מלומר והחיות ישוררו וכן מנהג קצת מדינות ולכאורה איכא למידק בדברי התו' מגמ' דחולין פ' גיד הנשה שאין מלאכי שרת אומרים שירה למעלה עד שישראל אומרי' למטה וא"כ לא יתכן כלל שהמלאכים אומרים שירה וישראל לא. ולא נעלם ממני מה שיש לדחות ולומר דודאי אם גם ישראלים אומרי' שירה המלאכים ממתינים להם מש"כ ביום שאין ישראל אומרים שירה כלל אם אנהו שתקו מלאכי מרום לא שתקו...
Now my heart whispers a fine word regarding what Tosafot wrote in Chapter 2 of Arachin on 10b about what is said there: that the angels said before Hashem, 'Why don't the Jews recite songs before you on Rosh Hashana and Yom Kippur?' It is understood from this language that they [the Jews] do recite songs, and thus there is no grounds to refrain from saying that the angels (Chayot) sing. Indeed it is the custom of several countries. Apparently there is reason to be more precise using the words of the Tosafot themselves in Chullin, in the Chapter "Gid ha-Nasheh," that the ministering angels do not recite songs above until the Jews recite them below. If this be so, it is not possible that the angels recite songs while the Jews do not. It has not escaped my notice that there is cause to reject this and maintain that surely if the Jews recite songs, the angels wait for them, which is not the case on days on which the Jews do not recite songs at all: if they are silent, the angels above are not silent.
...דבליל שביעי של פסח בקשו מ"ה לומר שירה ואמר הקב"ה מעשי ידי טובעים. ...אין גומרין את ההלל בכל ימי פסח מהאי טעמא כמ"ש קצת הפוסקים בשם מדרש הרנינו ואף כי גם בזה יש לפקפק דהא לא השתיק הקב"ה את המלאכים מלומר שירה רק בלילה שבה נטבעו מצרים בים והיינו דכתיב ולא קרב ז"ה א"ל ז"ה ויליף מג"ש שגבי שירת המלאכים נאמר וקרא זה אל זה אע"פ דהא דהכא ר"ל שירה על גאולת ישראל ושם על קדושה דיומא קאי כמ"ש בסמוך מש"כ ביום המחרת גם ישראל גם המלאכים אמרו שירה על מפלת השונא כמ"ש אז ישיר וגו' גם המלאכים כמבואר במדרש על קדמו שרים אחר נוגנים וגו' ומה שאין גומרין את הלל בימי פסח יש טעם אחר ומהרי"ל כתבו בשם רש"י והוא ש"ס ערוך שם והוא מפני שאין ימי פסח חלוקים בקרבנותיהן מ"מ אין בנו כח לחלוק על מדרש הרנינו.
...For on the seventh of Pesach the ministering angels requested to recite songs and Hashem said, "The work of my hands is drowning." ...We do not complete the Hallel on all the days of Pesach for this reason, as several of the authorities write in the name of Midrash Harninu. But there are also grounds to raise doubt about this, since Hashem did not silence the angels from reciting songs except on the night on which the Egyptians were downed in the sea. Thus we see it written, "one could not come near the other" [karav zeh el zeh - Shemot 14:20], and it is learned from a Gzera Shava (verbal analogy) that with regard to the singing of the angels it is said "one called to the other" [kara zeh el zeh - Yeshayahu 6:3]. Even though this is so, here [in the former verse] it refers to song on behalf of the redemption of Israel, and there [in the latter verse] it refers to the holiness of the day according to the context. This is not the case on the day following [the drowning of the Egyptians], when both the Jews and the angels recited songs because of the downfall of the enemy, as it is written, "then musicians, etc." [Tehillim 68:26]. Regarding how we do not complete Hallel on the days of Pesach, there is another reason and Maharil recorded it in the name of Rashi as laid out there, and it is because the days of Pesach are not distinguished by their korbanot. In any case, we do not have the power to disagree with Midrash Harninu.