Nitzavim & Rosh Hashana -My Brothers Keeper & Malchus
1א

העתק האגרת מק"ק פרשוסחא

כתיב (ירמיה ל"א ב') מרחוק ה' נראה לי וכתיב (מלכים ב' ד') בתוך עמי אנכי יושבת וזה סוד ראש השנה.

השמחה והדאגה מסותרת בפחד, יזכהו ה' להיות לו שניהם יחד.

הבינה תגדל מהמעשה, כי המעשה רז והבינה אור ושניהם דומים.

וברוך ה' שהחיינו וקיימנו שיעלה זכרונינו לפני אדון כל.

אולי חנונים נהי' להוציאנו מאפילה לאורה.

Letter from Rabbi Simcha Bunim of Pshischa:

It is written (Jeremiah 31:2) “from afar the Lord appeared to me”, and it is written (Kings II 4:13) “I dwell among my people”, and this is the secret of Rosh Hashanah.

Joy and concern are masked/covered with fear, may G-d give [him] the merit to have them both [as one].

Understanding should be greater [increase] than the deed, for deed is a mystery and understanding light, and both are similar.

With thanks to Hashem who has kept us alive and sustained us, that [may] our memory go [up] before the Master of all.

Hopefully/Perhaps we will become supplicants [and merit] to take us out from darkness to light

2 ב

(ט) אַתֶּם נִצָּבִים הַיּוֹם כֻּלְּכֶם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם רָאשֵׁיכֶם שִׁבְטֵיכֶם זִקְנֵיכֶם וְשֹׁטְרֵיכֶם כֹּל אִישׁ יִשְׂרָאֵל. (י) טַפְּכֶם נְשֵׁיכֶם וְגֵרְךָ אֲשֶׁר בְּקֶרֶב מַחֲנֶיךָ מֵחֹטֵב עֵצֶיךָ עַד שֹׁאֵב מֵימֶיךָ. (יא) לְעָבְרְךָ בִּבְרִית יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וּבְאָלָתוֹ אֲשֶׁר יְהוָה אֱלֹהֶיךָ כֹּרֵת עִמְּךָ הַיּוֹם.

(9) Ye are standing this day all of you before the LORD your God: your heads, your tribes, your elders, and your officers, even all the men of Israel, (10) your little ones, your wives, and thy stranger that is in the midst of thy camp, from the hewer of thy wood unto the drawer of thy water; (11) that thou shouldest enter into the covenant of the LORD thy God—and into His oath—which the LORD thy God maketh with thee this day;

3 ג

"This day" -the day of Rosh Hashana

4 ד

(א) אתם נצבים. צריך לדעת כוונת מאמר זה, עוד למה הוצרך לפרט ראשיכם וגו' טפכם וגו' ולא הספיק לומר בדרך כלל כלכם. עוד צריך לדעת טעם הברית הזה הלא בסמוך אמר אלה דברי הברית, ואם רצה לכלול גם האמור בפרשה זו בכלל הברית היה לו להקדים הדברים ויאמר על הכל אלה דברי הברית:
ונראה כי כוונת משה בברית זה הוא להכניסם בערבות זה על זה כדי שישתדל כל אחד בעד חברו לבל יעבור פי ה' ויהיו נתפסים זה בעד זה, והעד הנאמן מה שגמר אומר הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו וגו' הרי שעל הערבות מדבר הכתוב, ואין זה הברית שאמר בסוף פרשת תבא כי אותו ברית הוא על עצמן, וזה שיתחייב כל אחד על אחיהו העברי כפי היכולת שביד כל אחד:

5 ה

ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופר

Say in My presence on Rosh Hashana [verses of] Kingship, Memories, & Shofar. Kingship - so that you make Me King over you. Memories - so that the memory of you should come before Me for good. How? with Shofar.

6 ו

Chagigah 3a-3b

ועוד דרש: את ה' האמרת היום וה' האמירך היום אמר להם הקדוש ברוך הוא

לישראל: אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם - אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם דכתיב שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנאמר ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ

7ז

Tosfos Chagigah 3b

ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ - אמרינן במדרש, שלשה מעידין זה על זה: ישראל ושבת והקדוש ב"ה. ישראל והקדוש ברוך הוא מעידים על השבת שהוא יום מנוחה. ישראל ושבת על הקדוש ב"ה שהוא אחד. הקב"ה ושבת על ישראל שהם יחידים באומות. ועל זה סמכינן לומר אתה אחד במנחה בשבת אע"פ שאינו מדבר מעניינא דיומא דשבת כמו תפלת ערבית ושחרית

It is stated in the Midrash "three testify on each other". The Nation of Israel, The Sabbath, and G-d. Israel and the Holy One attest to the Sabbath as a day of rest. Israel and Sabbath on God- that He is One. God and the Sabbath on Israel-that they [the Jewish nation] are singular among the nations. And we rely on this to say "You are One...in the Saturday afternoon prayer,....

8 ח

Sfas Emes 5649

דכ' בראשית ברא ודרשו חז"ל בשביל ישראל שנק' ראשית. ולמה נתכנו כאן בשם ראשית. ועוד קשה ובשביל ישראל נבראו כל האומות. אך הפי' שכן ברא הש"י עוה"ז להיות לו בו ראשית וחלק וכמ"ש בת"ד אלי' על הקב"ה עשיר ושמח בחלקו. כי בוודאי כל יכול הש"י לברוא העולם באופן שיכירו הכל את כבוד מלכותו ית'.... ורק רוצה הקב"ה להיות עדות בעולם שהוא ית' בראו וזה הראשית מקיים כל העולם ... ולכן הכל תלוי בעבודת בנ"י שע"י מתעורר פנימיות חיות העולם. ... וכ' והי' כי תבא פי' להיות עיקר שמחת בנ"י בכניסתם לארץ כדי שיביאו ביכורים ושיבררו כבוד מלכותו בעולם. והוא עצמו מצות הביכורים להיות ראשית כל דבר לשמו ית'

9 ט
  • Sign on wall from Kelm Yeshiva
  • Nachlas Dovid-Bais Dovid -deeper explanation of Sfas Emes
  • Chochmah U'Mussar #10:18 -Truth and the focus on self