What is a Jew? An ELI Talk by Ethan Tucker

דא"ר חלבו קשים גרים לישראל כספחת.

Rabbi Chelbo said: Converts are as terrible for Israel as a rash.

(ד) אלו מביאין ולא קורין. הגר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו. ואם היתה אמו מישראל מביא וקורא. וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר אלקי אבות ישראל. וכשהוא בבית הכנסת אומר אלקי אבותיכם. ואם היתה אמו מישראל. אומר אלקי אבותינו:

(4) These people bring, but do not recite: the convert brings but does not recite, for he is unable to say [in the Biblical recitation] "[the land] that God swore to our ancestors to give to us." And if the his mother was from Israel, he brings and recites. And when he prays by himself, he says [in place of, "the God of our fathers"] "the God of the fathers of Israel." And when he is in the synagogue, he says "the God of your fathers." And if his mother was from Israel, he says "the God of our fathers."

אמר רבי אבא בר זבדא אע"פ שחטא ישראל הוא

Rabbi Aba bar Zavda said, "Even if [a Jew] sins, s/he is a Jew."

מגיד משנה הלכות אישות ד:טו

ומן הסוגיא שבפרק קמא [הראשון של] דיבמות (שם ט"ז) נראה לי שאפילו זרעו שהוליד משהמיר, אם קידש אותו זרע ישראלית קידושיו קידושין [...] ואפילו מומרת.

Maggid Mishneh Hilkhot Ishut 4:15

From the sugya from the first chapter of Yevamot (16b), it seems to me that even the child born to a Jewish apostate can participate in Jewish marriage with another Jewish woman… and even if she is an apostate as well…

ספר העיטור אות ק ­ קידושין דף עח עמוד א

אבל בתשובות דקמאי משום דחילל שבתות אינו כישראל שנ' ביני ובין ישראל כל המשמר נקרא ישראל ותניא מקבלין קרבנות מפושעי ישראל [חוץ] מן המומר ליין נסך ולחלל שבתות בפרהסי'. הילכך מחלל שבתות בפרהסי' עכו"ם הוא וקידושיו לאו קידושי ומסתמא דגוים שבח"ל לאו עובדי עבודת אלילים הן האידנא לאו מומר לעבודת אלילים ודין מחלל שבת בפרהסיא ליכא בעבודת קרקע וקידושיו קידושין וגירושיו גירושין.

Sefer Ha-Ittur, kof – Kiddushin, 78a, R. Yitzhak b. Abba Mari, Marseille, 12 th c.

However, in the responsa of earlier authorities we find that one who violates Shabbat is no longer Israel, for it says, “between me and Israel”: anyone who keeps Shabbat is called Israel, and it is taught that one does not accept sacrifices from an apostate who is an idolater or who violates Shabbat in public. Therefore, one who violates Shabbat in public is a Gentile and is incapable of effecting kiddushin. But Gentiles today outside of the land of Israel are not idolators [this is based on a statement in Bavli Hullin 13b—EMT] so a contemporary [Jewish apostate] can’t possibly be classed as an apostate idolater. And the rule concerning public Shabbat violation only applies to those who work the land [and Jews are mostly not involved in agriculture—EMT]. Therefore, [contemporary apostates] effect valid Jewish marriage and divorce.

שו"ת הרמב"ם סימן רצג

...ועיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלמד כל העם והשכילם והודיעם דת האמת וייחודו של הקב"ה ובעט בע"ז והפר עבודתה והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולמדם והורם וצוה בניו ובני ביתו אחריו לשמור דרך ה' כמו שכתו' בתורה "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'" וגו' (בראשית יח:יט). לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות וכל המיחד שמו של הקב"ה כמו שהוא כתוב בתורה תלמידו של אברהם אבינו ע"ה ובני ביתו הם כולם והוא החזיר אותם למוטב כשם שהחזיר את אנשי דורו בפיו ובלמודו כך החזיר כל העתידים להתגייר בצואתו שצוה את בניו ואת בני ביתו אחריו. נמצא אברהם אבינו ע"ה הוא אב לזרעו הכשרים ההולכים בדרכיו ואב לתלמידיו וכל גר שיתגייר....

Rambam Responsum #293

…The core point is that Avraham our father is the one who taught and educated the people, informing them of the religious truth and the unity of God, rejecting idols and their worship. He brought many into the Divine Presence and taught, instructed and commanded his descendants to follow God’s way, as it is said in the Torah, “For I have singled him out, that he may instruct his children and his posterity to keep the way of the Lord…” Therefore, anyone in any generation who converts and anyone who unifies God’s name as is written in the Torah is a student of Avraham our father and a member of his household, and Avraham himself is responsible for setting him on the right path just as he did to the people of his own generation…Avraham our father is thus the father to all of his descendants who properly follow his example and also a father to all of his students and to any future convert…

א"ל ר"ש בן לקיש חביב הגר לפני הקב"ה מן אותן אוכלוסין שעמדו על הר סיני, למה שכל אותן אוכלוסין אלולי שראו הקולות והלפידים וברקים וההרים רועשים וקול שופרות לא קבלו עליהם מלכות שמים, וזה לא ראה אחד מכולם ובא ומשלים עצמו להקדוש ברוך הוא וקבל עליו עול מלכות שמים.

Reish Lakish says the convert is even more precious than Israel when they stood at Mount Sinai. Had they not seen the thunder and lightning, the mountain quaking and the shofar being sounded, they might not have accepted the Torah, but a convert, who has seen none of these things willingly comes forward to God and accepts upon himself the Kingdom of Heaven.