Jerusalem Anthology - Daniel
וְ֠דָנִיֵּאל כְּדִ֨י יְדַ֜ע דִּֽי־רְשִׁ֤ים כְּתָבָא֙ עַ֣ל לְבַיְתֵ֔הּ וְכַוִּ֨ין פְּתִיחָ֥ן לֵהּ֙ בְּעִלִּיתֵ֔הּ נֶ֖גֶד יְרוּשְׁלֶ֑ם וְזִמְנִין֩ תְּלָתָ֨ה בְיוֹמָ֜א ה֣וּא ׀ בָּרֵ֣ךְ עַל־בִּרְכ֗וֹהִי וּמְצַלֵּ֤א וּמוֹדֵא֙ קֳדָ֣ם אֱלָהֵ֔הּ כָּל־קֳבֵל֙ דִּֽי־הֲוָ֣א עָבֵ֔ד מִן־קַדְמַ֖ת דְּנָֽה׃ (ס)
And when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house—now his windows were open in his upper chamber toward Jerusalem—and he kneeled upon his knees three times a day, and prayed, and gave thanks before his God, as he did aforetime.
נגד ירושלם. לצד בה"מ ואע"פ שחרב עשה כמו שאמר שלמה והתפללו אליך דרך ארצם (מלכים א ח):
Opposite Jerusalem – In the direction of the Holy Temple, and even though it was destroyed he did as Shlomo had said “…and pray to You toward their land…” (Kings I 8:48)
ת"ר המתפלל צריך שיכוין את לבו לשמים אבא שאול אומר סימן לדבר (תהלים י, יז) תכין לבם תקשיב אזנך תניא א"ר יהודה כך היה מנהגו של ר"ע כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה מפני טורח צבור וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת וכל כך למה מפני כריעות והשתחויות: א"ר חייא בר אבא לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות שנאמר (דניאל ו, יא) וכוין פתיחן ליה וגו' יכול יתפלל אדם כל היום כלו כבר מפורש על ידי דניאל (דניאל ו, יא) וזמנין תלתא וגו' יכול משבא לגולה הוחלה כבר נאמר (דניאל ו, יא) די הוא עבד מן קדמת דנא יכול יתפלל אדם לכל רוח שירצה ת"ל (דניאל ו, יא) (לקבל) [נגד] ירושלם יכול יהא כוללן בבת אחת כבר מפורש ע"י דוד דכתיב (תהלים נה, יח) ערב ובקר וצהרים וגו' יכול ישמיע קולו בתפלתו כבר מפורש על ידי חנה שנאמר (שמואל א א, יג) וקולה לא ישמע יכול ישאל אדם צרכיו ואח"כ יתפלל כבר מפורש על ידי שלמה שנאמר (מלכים א ח, כח) לשמוע אל הרנה ואל התפלה רנה זו תפלה תפלה זו בקשה
Our Rabbis taught One who prays must align his heart to heaven. Aba Shaul says: the sign for this is “…may You prepare their heart, may Your ear hearken.” (Psalms 10:17) It is taught - R’ Yehudah said: this was the custom of R’ Akiva - when he prayed with the community he would cut short his prayers, but when he prayed by himself one would leave him in this corner and find him in the other. And why so much? Because of his bowing and prostrations. R’ Chiyya bar Aba said: One should always pray in a house with windows, as it says “…where there were open windows…” (Daniel 6:11) Perhaps one should pray all day? It is already made clear by Daniel “…and three times a day…” (ibid.) Perhaps this began once he went into exile? It has already been said “…just as he had done prior to this.” (ibid.) ... Perhaps one can pray toward any direction they like? The verse states “…opposite Jerusalem…” (ibid.) Perhaps one may say them all at once? It has already been made clear by David “Evening, morning, and noontime…” (Psalms 55:18) Perhaps one should make their voice heard during prayer? It has already been made clear by Chana “…and her voice was not heard…” (Samuel I 1:13) Perhaps one should ask for what they need and then pray? It has already been made clear by Shlomo “…to listen to the cry (rina) and to the prayer (tefillah).” (Kings I 8:28) Rina is prayer and tefillah is request.
בִּשְׁנַ֤ת אַחַת֙ לְמָלְכ֔וֹ אֲנִי֙ דָּֽנִיֵּ֔אל בִּינֹ֖תִי בַּסְּפָרִ֑ים מִסְפַּ֣ר הַשָּׁנִ֗ים אֲשֶׁ֨ר הָיָ֤ה דְבַר־יְהוָה֙ אֶל־יִרְמִיָ֣ה הַנָּבִ֔יא לְמַלֹּ֛אות לְחָרְב֥וֹת יְרוּשָׁלִַ֖ם שִׁבְעִ֥ים שָׁנָֽה׃
in the first year of his reign I Daniel meditated in the books, over the number of the years, whereof the word of the LORD came to Jeremiah the prophet, that He would accomplish for the desolations of Jerusalem seventy years.
מלבי"ם דניאל פרק ט פסוק ב למלאת לחרבות ירושלים שבעים שנה אפקוד אתכם, שהיא נוסחא אחרת והיה הספר ההוא ג"כ מיוחס לירמיה, ויש הבדל בין שני הנוסחאות, שלפי הכתוב בספר ירמיה נחשב זמן הפקודה משעה שמלך נבוכדנצר שבשנת מות בלשאצר כלו השבעים שנה כמו שפרש"י בכאן ע"פ סדר עולם, אבל לפי נוסחת הספר שמצא דניאל שכתוב לחרבות ירושלים שזה היה בשמונה עשר לנבוכדנצר יהיה זמן הפקידה ח"י שנה אחר זה, ובאמת היה גם נוסחא זאת מקובלת מירמיה ואין סתירה ביניהם, שפקודה השניה הוא על בנין הבית שלא היה עד ח"י שנה אחריו, ודניאל חשב שהיעוד הראשון תלוי במעשיהם אם יזכו, והיעוד השני תלוי בזמן, כמ"ש חז"ל זכו אחישנה לא זכו בעתה, וע"כ נתן פניו לתפלה למהר את הזמן ע"י זכות ותפלה, והרי"א פי' שבאשר הראו לו לדניאל בחזון הקודם שתארך הגלות אלפים שלש מאות שנה, חשב שחזר ה' מיעוד הטוב שיעד על ידי ירמיה, ע"י רשעת העם ופשעיהם, כמ"ש וצבא תנתן על התמיד בפשע, ולכן התפלל ויתודה להשיב חמה ולהחזיר את הגזירה.
Malbim Daniel 9:2 Since the destruction of Jerusalem - “…at the completion of seventy years of Babylon I will remember you…” (Jeremiah 29:10) is a different version of this calculation. The book which Daniel examined was also attributed to Jeremiah, but there is a difference between the two versions. According to that which is written in the book of Jeremiah the ‘time of remembering’ is calculated from the moment Nebuchadnezzar became king, and the seventy years were complete in the year that Beltzshezzar died. This is as Rashi explains it here, according to the Seder Olam. But according to the version in the book which Daniel found, where it is written ‘since the destruction of Jerusalem,’ which occurred in the eighteenth year of Nebuchadnezzar, then the ‘time of remembering’ would be eighteen years later. In truth, this version was also received from Jeremiah and there is no contradiction between them. The ‘second remembering’ was specifically about the rebuilding of the Temple, which did not occur until eighteen years afterwards. Daniel thought that the first appointed time was dependent on whether they merited it through their actions, while the second was just dependent on time. This is as the Sages said “if they merit – ‘I will hurry it’, and if not ‘in its time.’ (Sanhedrin 98a) Therefore, he turned his face to pray, in order to hurry the time through merits and prayer. The Riy”ah explains it thus: that when in the previous vision it was shown to Daniel that the exile would last two thousand and three hundred years, he thought that the Lord had turned back from the good intention which He had communicated to Jeremiah because of the evil of the people and their sins. This is as it is written “And a time will be given for the daily sacrifice because of transgression…” (Daniel 8:12) Therefore he prayed and confessed in order to turn back His wrath and overturn the decree.
ובשנת אחת לכורש מלך פרס לכלות דבר ה' מפי ירמיה העיר וגו', כה אמר כרש מלך פרס וגו', מי בכם מכל עמו וגו', ויקומו ראשי האבות וגו' (עזרא א). ארבע רבוא וגו', מלבד עבדיהם וגו' (שם ב), בכלל, ובפרט אינן אלא שלשים אלף ושלש מאות וששים, ושנים עשר אלף, היכן הם, אלא אלו שעלו משאר השבטים, ויכינו (את) המזבח על מכונתיו וגו', ויתנו כסף לחצבים וגו' (שם ג), כורש מלך ג' שנים מקוטעות, ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו וגו', באדין בטלת עבידת בית (ה') [אלהא] (שם ד), בשנת שלוש למלכו עשה משתה וגו' (אסתר א ג), כל ארבע שנים היתה אסתר מוטמנת בשושן הבירה, ותלקח אסתר אל המלך וגו' (שם ב טז), כל ה' שנים היה המן כונס שלל למרדכי, בחדש הראשון הוא חדש ניסן וגו' (שם ג ז), בי"ג בניסן כתב המן את הספרים להשמיד להרג וגו' (שם ג יג), בט"ו בניסן נכנסה אסתר לפני המלך, בי"ו בניסן תלו את המן, בכ"ג בסיון כתב מרדכי ספרים להשיב ספריו של המן, בי"ג באדר ויכו היהודים בכל איביהם וגו' (שם ט ה), והרגו בשושן חמש מאות איש ותלו את עשרת בני המן, על אשר כתבו שטנה על ישבי יהודה וירושלם (עזרא ד ו), ביום ההוא בא מספר ההרוגים וגו' (אסתר ט יא), ובאותו הזמן לשנה הבאה נאמר, ותכתב אסתר המלכה בת אביחיל וגו' (שם ט כט), הרי הוא אומר כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה (ירמיה כט י), למלאות לחרבות ירושלם שבעים שנה (דניאל ט ב), חמשים ושתים שנה לאחר חרבן הבית, עשו ישראל במלכות כשדים ונפקדו ועלו, ג' של כורש וי"ד של אחשורוש ושתים של דריוש, ובשנת ב' לדריוש נבנה הבית, וכן זכריה אמר ויען מלאך ה' (וגו' ואומר) [ויאמר] ה' צבאות עד מתי אתה לא תרחם את ירושלם וגו' אשר זעמתה זה שבעים שנה (זכריה א יב), כל ארבע שנים היה הבית נבנה, שנאמר ושיציא ביתה דנה וגו' (עזרא ו טו), ובאותו הזמן לשנה הבאה עלה עזרא מבבל וגלות אחרת עמו, שנאמר הוא עזרא עלה מבבל וגו', ויעלו מבני ישראל וגו' אל ירושלם בשנת שבע לארתחשסתא המלך, ויבא ירושלם בחדש החמישי היא (שנה העשירית) [שנת השביעית] למלך, כי באחד לחדש הראשון וגו', כי עזרא הכין לבבו וגו' (שם ז), ובא והבדיל את ישראל מן הנשים הנכריות:
“And in the first year of Cyrus, the king of Persia, at the completion of the word of the Lord from the mouth of Jeremiah, the Lord aroused… So said Cyrus, the king of Persia… Who is among you of all His people… And the heads of the families of Judah and Benjamin and the priests and the Levites arose…” (Ezra 1:1-5) “…forty-two thousand three hundred and sixty. Besides their slaves…” (Ezra 2:64-65) This was the overall count, but in specifics of the count they are only thirty thousand three hundred and sixty. Where did the other twelve thousand go? These are the members of the other tribes who went up. “And they set the altar on its bases… And they gave money to the quarries…” (Ezra 3:1-7) Cyrus reigned for three truncated years. “And in the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign… Then the work of the House of God, which was in Jerusalem, was stopped…” (Ezra 4:6-24) “In the third year of his reign, he made a banquet…” (Esther 1:3) Esther was buried in Shushan the capitol for four years, “So Esther was taken to King Ahasuerus…” (Esther 2:16) Haman gather spoils against Mordecai for five years, “In the first month, which is the month of Nisan, in the twelfth year of King Ahasuerus…” (Esther 3:7) On the thirteenth of Nisan Haman wrote the letters “…to destroy, kill, and cause to perish all the Jews…” (Esther 3:13) On the fifteenth of Nisan Esther went in to the king. On the sixteenth of Nisan they hung Haman. On the twenty-third of Nisan Mordecai wrote letters to contradict Haman’s decree. On the thirteenth of Adar “And the Jews smote all their enemies…” (Esther 9:5) They killed in five hundred in Shushan, and they hung the ten sons of Haman because “…they wrote an accusation against the dwellers of Judea and Jerusalem.” (Ezra 4:6) “On that day, the number of those slain in Shushan the capital came before the king.” (Esther 9:11) And at that time in the coming year, it says “Now, Queen Esther, the daughter of Abihail, and Mordecai the Jew wrote down…” (Esther 9:29) Behold, it says “For at the completion of seventy years of Babylon…” (Jeremiah 29:10) and “…since the destruction of Jerusalem seventy years.” (Daniel 9:2) Israel spent fifty-two years after the destruction of the Temple under the rule of the Chaldeans, and then they went up. Three years of Cyrus, fourteen of Ahasuerus, two of Darius. In the second year of Darius, the Temple was rebuilt. So Zechariah said “And the angel of the Lord replied and said, ‘O Lord of Hosts! How long will You not have mercy on Jerusalem and upon the cities of Judah, upon whom You are wroth for seventy years already?’” (Zechariah 1:12) The Temple stood for four years, as it says “And the completion of this House…” (Ezra 6:15) And at that time in the coming year Ezra came up from Babylon with a new group of exiles, as it says “Ezra ascended from Babylon… And there ascended from the Children of Israel… in the seventh year of King Artaxerxes… For on the first of the first month… For Ezra had prepared his heart…” (Ezra 7:6-10) He came and separated Israel from the foreign women.
מה כתיב למעלה מן הענין? ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך אמר רבי אבין: אמר לו: לך נחמו בדברים, כמה דאת אמר: (ישעיה מ): דברו על לב ירושלים. ואל יבא בכל עת אמר רבי יהודה ברבי סימון: צער גדול היה לו למשה בדבר זה אמר: אוי לי! שמא נדחף אהרן אחי ממחיצתו?! בכל עת, יש עת לשעה. ואל יבא בכל עת, יש עת ליום (יחזקאל ד): ומים במשורה תשתה. יש עת לשנה, שנאמר (שמואל ב יא): ויהי לתשובת השנה. יש עת לי"ב שנה, (תהלים קה): עד עת בא דברו. יש עת לע' שנה, שנאמר (דניאל ט): למלאות לחרבות ירושלים ע' שנה. ואומר (ירמיה כז): עד בא עת ארצו. יש עת לעולם, (תהלים ד): נתתה שמחה בלבי מעת דגנם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה: לא כשם שאתה סבור, לא עת לשעה, ולא עת ליום, ולא עת לשנה, ולא עת לי"ב שנה, ולא עת לשבעים שנה, ולא עת לעולם, אלא בכל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס רק שיכנס בסדר הזה. ר' יהודה ברבי אלעזר אמר: בשלשים וששה זוגין בשלשים וששה רמונים. ורבנן אמרי: בשבעים ושנים זוגין ובשבעים ושנים רמונין:
What is written above this? “And the Lord said to Moses: Speak to your brother Aaron…” (Leviticus 16:2) R’ Avin said: He said to him - go and comfort him with words, as it says “Speak to the heart of Jerusalem…” (Isaiah 40:2) “…that he should not come at all times…” (Leviticus 16:2) R’ Yehudah bar R’ Simon said: Moshe was greatly distressed by this. He said: oy! Perhaps Aharon my brother has been driven out from the inner space at all times! There is a time corresponding to the hour “…that he should not come at all times…” (ibid.) There is a time corresponding to the day “And water by measure you shall drink…” (Ezekiel 4:11) There is a time corresponding to the year, as it says “And it was, at the return of the year…” (Samuel II 11:1) There is a time corresponding to twelve years “Until the time when His word came…” (Psalms 105:19) There is a time corresponding to the seventy years, as it says “…since the destruction of Jerusalem seventy years.” (Daniel 9:2) And it says “…until the time of his own land come…” (Jeremmiah 27:7) There is a time corresponding to eternity “You gave joy into my heart from the time that their corn…” (Psalms 4:8) The Holy One said to Moshe: it is not as you think. This is not a time of the hour, the day, the year, of twelve years, seventy years or of eternity. Rather, at any time which he wants to enter he may enter, but he must do it with this procedure. R’ Yehudah bar R’ Elazar said: with thirty-six bells and thirty-six pomegranates. The Rabbis say: with seventy-two bells and seventy-two pomegranates.
וַיָּ֜קֶם אֶת־דבריו [דְּבָר֣וֹ ׀] אֲשֶׁר־דִּבֶּ֣ר עָלֵ֗ינוּ וְעַ֤ל שֹֽׁפְטֵ֙ינוּ֙ אֲשֶׁ֣ר שְׁפָט֔וּנוּ לְהָבִ֥יא עָלֵ֖ינוּ רָעָ֣ה גְדֹלָ֑ה אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־נֶעֶשְׂתָ֗ה תַּ֚חַת כָּל־הַשָּׁמַ֔יִם כַּאֲשֶׁ֥ר נֶעֶשְׂתָ֖ה בִּירוּשָׁלִָֽם׃
And He hath confirmed His word, which He spoke against us, and against our judges that judged us, by bringing upon us a great evil; so that under the whole heaven hath not been done as hath been done upon Jerusalem.
כאשר נעשתה בירושלים. חרב הרג ושרפת העיר ונשים ענו ושבו בקולרין:
as was done in Jerusalem – The sword, killing, burning the city, women violated and taken away in chains.
מלבי"ם דניאל פרק ט פסוק יב (יב) ויקם, וזה הקים את דברו אשר דבר עלינו ועל שופטינו, שהוא הקללה שכתוב במשנה תורה יוליך ה' אותך ואת מלכך אשר תקים עליך, וזה דבר עלינו ביחוד בימי יאשיה שמצאו הספר תורה נגללת בפסוק זה וה' דבר ביד חולדה הנביאה שיביא עלינו הרעה הזאת:
Malbim Daniel 9:12 And He has confirmed – This confirmed the word He spoke about us and our judges, which is the curse that is written in the book of Deuteronomy “The Lord will lead you and your king whom you will have established over you…” (Deuteronomy 28:36) This was ‘spoken about us’ in particular in the days of Yoshiyah, when they found a Torah scroll that was rolled to this verse and the Lord spoke through Huldah the prophetess, saying that He would bring this evil upon us (see Kings II 22:10-20).
אֲדֹנָ֗י כְּכָל־צִדְקֹתֶ֙ךָ֙ יָֽשָׁב־נָ֤א אַפְּךָ֙ וַחֲמָ֣תְךָ֔ מֵעִֽירְךָ֥ יְרוּשָׁלִַ֖ם הַר־קָדְשֶׁ֑ךָ כִּ֤י בַחֲטָאֵ֙ינוּ֙ וּבַעֲוֺנ֣וֹת אֲבֹתֵ֔ינוּ יְרוּשָׁלִַ֧ם וְעַמְּךָ֛ לְחֶרְפָּ֖ה לְכָל־סְבִיבֹתֵֽינוּ׃
O Lord, according to all Thy righteousness, let Thine anger and Thy fury, I pray Thee, be turned away from Thy city Jerusalem, Thy holy mountain; because for our sins, and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and Thy people are become a reproach to all that are about us.
מלבי"ם דניאל פרק ט פסוק טז ה' ככל צדקותיך, כמו הצדקה שעשית לנו מקודם הגם שלא היינו ראויים, רק עשית מצד הצדקה העליונה, שגדרה שלא תשקיף על המעשים והזכות, כן ישב נא אפך וחמתך, תעשה זאת למען ירושלים והר ציון, וז"ש מעירך ירושלם והר קדשך כי הלא בחטאינו ירושלם ועמך לחרפה ויש חילול השם:
Malbim Daniel 9:16 O Lord, according to all Your righteousness – Like the righteousness which You did for us before when we were not deserving, but rather You acted out of supernal righteousness which is not constrained by actions and merits, so too “may Your wrath and Your anger return now.” Do this for the sake of Jerusalem and mount Zion. This is why it is written “Your city, Jerusalem the mount of Your Sanctuary,” because due to our sins Jerusalem and Your people are in disgrace and this is a denigration of the name of God.
אֲדֹנָ֤י ׀ שְׁמָ֙עָה֙ אֲדֹנָ֣י ׀ סְלָ֔חָה אֲדֹנָ֛י הַֽקֲשִׁ֥יבָה וַעֲשֵׂ֖ה אַל־תְּאַחַ֑ר לְמַֽעֲנְךָ֣ אֱלֹהַ֔י כִּֽי־שִׁמְךָ֣ נִקְרָ֔א עַל־עִירְךָ֖ וְעַל־עַמֶּֽךָ׃
O Lord, hear, O Lord, forgive, O Lord, attend and do, defer not; for Thine own sake, O my God, because Thy name is called upon Thy city and Thy people.’
מלבי"ם דניאל פרק ט פסוק יט למענך אלהי כי שמך נקרא על עירך ועל עמך, שתחלה אמר על מקדשך השמם למען ה', ואח"כ הוסיף העיר אשר נקרא שמך עליה, ועתה הוסיף שגם על עמך נקרא שמך בענין שבין להמקדש בין להעיר בין להעם צריך לעשות מפני כבוד שמו:
Malbim Daniel 9:19 for Your sake, my God, for Your Name is called upon Your city and upon Your people – At first he says “…upon Your desolate Sanctuary, for the sake of the Lord.” (Daniel 9:17) Then he adds “…the city upon which Your name is called…” (Daniel 9:18) And now he says that Your name is also called upon Your people. Whether on behalf of the Sanctuary, the city or the people – He must act for the honor of His name.
מדרש תהלים (בובר) מזמור קטז ד"ה [א] [קטז, א [א] [קטז, א] אהבתי כי ישמע ה' את קולי תחנוני. זהו שאמר הכתוב כי עם בציון ישב [בירושלים בכו לא תבכה] חנון יחנך לקול זעקיך (ישעיה ל יט), אין מתבקש לפני הקדוש ברוך הוא אלא שישמע תפלתן של ישראל ואם שמע עשה, שנאמר ה' שמעה ה' סלחה ה' הקשיבה ועשה אל תאחר (דניאל ט יט)
Midrash Tehillim (Buber) mizmor 116:1 “I wished that the Lord would hear my voice in my supplications.” (Psalms 116:1) This is what the Scripture says “For a nation shall dwell in Zion, in Jerusalem; you shall not weep; He shall be gracious to you at the sound of your cry…” (Isaiah 30:19) All that is asked of the Holy One is that He hear the prayers of Israel, and if He hears that He act, as it says “O Lord, hear; O Lord, forgive; O Lord, hearken and do…” (Daniel 9:19)
שָׁבֻעִ֨ים שִׁבְעִ֜ים נֶחְתַּ֥ךְ עַֽל־עַמְּךָ֣ ׀ וְעַל־עִ֣יר קָדְשֶׁ֗ךָ לְכַלֵּ֨א הַפֶּ֜שַׁע ולחתם [וּלְהָתֵ֤ם] חטאות [חַטָּאת֙] וּלְכַפֵּ֣ר עָוֺ֔ן וּלְהָבִ֖יא צֶ֣דֶק עֹֽלָמִ֑ים וְלַחְתֹּם֙ חָז֣וֹן וְנָבִ֔יא וְלִמְשֹׁ֖חַ קֹ֥דֶשׁ קָֽדָשִֽׁים׃
Seventy weeks are decreed upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sin, and to forgive iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal vision and prophet, and to anoint the most holy place.
מלבי"ם דניאל פרק ט פסוק כד ולמשוח קדש קדשים הוא הבנין השלישי שימשח ע"פ נביא שהמשיחה מורה על רוב קדושתו, (משא"כ הבית השני לא נמשח כי חסרו בו ה' דברים והיה עתיד ליחרב), וע"כ נחתך עונש ת"ץ שנים אם יזכו, ועונש ארוך וגלות כבד אם לא יזכו, וכבר באר מהרי"א, שאחר שהגאולה העתידה תביא צדק עולמים שכל בני העולם יכירו האמונה האמתית צריך לזה זמן יותר ארוך מגליות הקודמות, עי"ש:
Malbim Daniel 9:24 and to anoint the Holy of Holies – This is referring to the Third Temple which will be anointed by a prophet, because anointing indicates the greatness of its holiness (that which wasn’t true of the Second Temple, which was not anointed because it lacked five things and in the end was to be destroyed.) Therefore a punishment of four hundred and ninety years was decreed if they merited, and a longer punishment and heavy exiled if they did not merit. The Mahar”yah already explained that since the future redemption will bring about global righteousness, because all the peoples of the world will recognize the truth faith, it requires more time that the previous exiles, see what he wrote there: