אחרי הפעולות נמשכים הלבבות "When we align our hearts with our actions,good things happen"

בְּבַ֤יִת אֶחָד֙ יֵאָכֵ֔ל לֹא־תוֹצִ֧יא מִן־הַבַּ֛יִת מִן־הַבָּשָׂ֖ר ח֑וּצָה וְעֶ֖צֶם לֹ֥א תִשְׁבְּרוּ־בֽוֹ׃

(א) שלא לשבר עצם מן הפסח - שלא לשבר עצם מכל עצמות הפסח, שנאמר (שמות יב מו) ועצם לא תשברו בו.

(ב) משרשי המצוה. לזכר נסי מצרים כמו שכתבנו באחרות. וגם זה גזע מן השרש הנזכר, שאין כבוד לבני מלכים ויועצי ארץ לגרר העצמות ולשברם ככלבים, לא יאות לעשות ככה, כי אם לעניי העם הרעבים. ועל כן בתחלת בואנו להיות סגלת כל העמים ממלכת כהנים וגוי קדוש (שם יט ו), ובכל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה הגדולה שעלינו בה באותה שעה. ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין, נקבע בנפשותינו הדבר לעולם. ואל תחשב בני לתפש על דברי ולומר ולמה יצוה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזכרון אותו הנס, והלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי זרענו? דע, כי לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת הנער ישיאך לדבר כן. ועתה בני, אם בינה שמעה זאת, והטה אזנך ושמע (משלי כב יז), אלמדך להועיל בתורה ובמצות. דע, כי האדם נפעל כפי פעלותיו, ולבו וכל מחשבתיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הטוב, ומתוך שלא לשמה בא לשמה, ובכח מעשיו ימית היצר הרע, כי אחרי הפעלות נמשכים הלבבות. ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצות, אם יעסק תמיד בדברים של דפי, כאלו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומנהו באמנות רעה, באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אמנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות רשע גמור, כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעלותיו, כמו שאמרנו. ועל כן אמרו חכמים ז''ל (מכות כג, ב) רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, כדי להתפיס בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקינו להטיב לנו באחריתנו. כי מתוך הפעלות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד. ורמזו ז''ל על זה (מנחות מג, ב), באמרם כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפלין בראשו, מבטח לו שלא יחטא, לפי שאלו מצות תמידיות, ונפעל בהן תמיד.

(ג) לכן אתה ראה גם ראה, מה מלאכתך ועסקך, כי אחריהם תמשך ואתה לא תמשכם. ואל יבטיחך יצרך לומר, אחרי היות לבי שלם ותמים באמונת אלהים, מה הפסד יש כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים, בשוקים וברחובות, להתלוצץ עם הלצים, ולדבר צחות, וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהן אשמות וחטאות, הלא גם לי לבב כמו הם, קטני עבה ממתניהם, ומדוע ימשכוני הם אחריהם? אל בני, השמר מפניהם, פן תלכד ברשתם. רבים שתו מתוך כך כוס תרעלתם, ואתה את נפשך תציל. ואחר דעתך זה, אל יקשה עליך מעתה רבוי המצות בענין זכירת נסי מצרים, שהם עמוד גדול בתורתנו, כי ברבות עסקינו בהם, נתפעל אל הדבר, כמו שאמרנו.

“If a person gives 1,000 coins at one time and to one person, this is inferior to the one who gives 1,000 times with 1,000 coins … for the latter case multiplies the spirit of generosity 1,000 times over, while giving just once will arouse awaken the spirit of generosity once, and then it ends.” – Commentary to Mishna Avot 3:15Rambam

How Your Possessions are Affecting Your Heart: http://www.iamsecond.com/2016/05/how-your-possessions-are-affecting-your-heart/

For most of my life, I have lived under the impression that my actions will follow my heart—that the things I treasured most would be reflected by my investments. As the saying goes, “You can tell what’s important to someone by looking at their calendar and checkbook.”

While I think there is some truth in that statement, over the past few years of pursuing minimalism, I have begun to notice that the inverse is probably even more true.


I find that my heart appears naturally drawn to the places where I have invested most.


It is not necessarily that my actions follow the desires of my heart. Instead, I find that my heart appears naturally drawn to the places where I have invested most.

It is a subtle distinction, but an important one.

Jesus said it like this, “Where your treasure is, there your heart will be also.” Notice in his phrasing, it is our heart that follows our treasure.

This principle was profoundly etched in my mind the day my family and I went grocery shopping and left the store to find a fresh, large, white scrape across the passenger side of our maroon minivan.

The minivan was far from new. Yet, there was an immediate pit that emerged in my stomach over the wrong that had been committed. The driver kindly left us with no insurance or contact information, just a large noticeable scrape down the side of our vehicle. The distress was strengthened by the fact that I knew too well I was too cheap to ever get it repaired. The unsightly scratch would likely remain over the course of the van’s life.

My wife and I drove away in silence.

I began to reflect on the scratch and more importantly, how the incident had impacted me internally.

I found it interesting to consider the fact that if this same scrape had been left on my bicycle, I would not have been nearly as upset. And I couldn’t help but wonder why that was the case. Why did the action cut so deep into my stomach and heart? Why was a white scrape on my minivan causing such a heart-level response?


Our hearts always follow our greatest investments.


I realized I was so upset about this scrape because our vehicle was such a large investment. I had invested considerable money into buying it and time and energy caring for it. I wouldn’t mind if my son’s skateboard got a new scratch because… well, I didn’t have nearly as much treasure invested into it. But my vehicle was a huge investment (probably our second biggest) and because of that, my heart naturally gravitated toward it.

Where our treasures are, there our hearts will be also.

Our hearts always follow our greatest investments.

Whether it be our car, our house, our career, or our investment portfolio. We literally tie our hearts to certain things by the sheer amount of investment we put into them.

Unfortunately, too many of us are tying our hearts to the wrong things.

We are devoting our lives and tying our hearts to material possessions that will never last or bring us true joy. We shop for bigger houses, faster cars, trendier clothes and cooler technology. Subsequently, we invest so much of our time and energy into caring for them. But lasting fulfillment can never be tied to things that are temporal by nature.

Instead, we ought to invest our money, time, and lives into things that are truly important. Invest into your family, your friends, spiritual pursuits, or the causes that you believe in. As you do, you’ll notice your heart naturally begins to be drawn to them more and more.

The allure of materialism is hard to break.

As long as we live on earth surrounded by material possessions, keeping them in proper perspective is going to be a struggle. But we can begin to break its fascination in our lives by reminding ourselves that we are investing more than our dollars into them. We are tying our very hearts to them as well.

Invest your treasure into the things that matter most. Your heart will soon follow.

Posts Tagged ‘True Green’

Continental Airlines Goes Green. Or not. Or… Yes?

Posted in By Yannai Kranzler, tagged Climate Change, Continental, ecology, Energy, Environment, Flying, Global Warming, Judaism, Torah, True Green on October 8, 2009 | 4 Comments »

By Yannai Kranzler

How would you respond to sitting on an airplane, digging into the seat pocket in front of you, to discover that your complementary in-flight magazine was dedicated to caring for the environment?

Would you be thankful? Hopeful? Would you laugh? Would you sigh and say, “Well, I’m the one paying them to emit Carbon Dioxide- it’s very courteous of them to make an effort?” Or would you say, “This is, like, over-the-top obnoxious- is it possible to get more cynical than an airliner claiming to be a part of “The Eco-Movement?”

I ask because I found myself in this situation a few weeks ago, on my Continental flight from Pittsburgh to New York. Continental, it seems, has gone green, titling the September issue of Continental Magazine “True Green,” dedicating it to “People, Places and Products Driving the Eco-Movement,” including in it many references to Continental’s environmental accomplishments. I didn’t quite know how to react to this.

Now I didn’t say that I don’t believe Larry Kellner, Chairman and CEO of Continental Airlines when he lists the company’s “Commitment to environmental responsibility” as a reason to fly Continental, but… well would you believe him?

Here’s the fun thing: Even if we don’t believe him, even if we think the whole thing completely outrageous, there’s something subtle, but important going on:

If I learned one thing in Community Based Social Marketing class, it’s that the most assured way for people to change their attitudes is for them to change their behavior, even just a little bit, and to publicly commit to sustaining those changes. Whether Continental is wholeheartedly pursuing green measures for the betterment of the world or playing lip service to the trendiness of being green, the fact that they’ve publicly committed themselves to the cause will likely impact their decisions in the future.

In Jewish tradition, we believe that Acharei Hapeulot, Nimshechot Halevavot, that “Our hearts follow our actions.” If I’m not feeling close to my community, my tradition tells me to go out and do something for the community. If I don’t care for the poor, I’m to give to the poor. We’re even commanded to help our enemies with the heavy loads they carry on their backs.

Our whole religious system, in fact, is based on action, or Halakhot. I’m not asked to fervently believe until I taste being immersed in action. As CBSM contends, I’m likely to feel connected to my community, compassionate on the poor, and to favor reconciliation with foes, when I pursue actions that connect me with them. Could there be a better way to make peace than to help my enemy carry his load?

Ultimately, it won’t make a difference if Mr. Kellner is an environmentalist stuck in the wrong business or a good businessman in a world of environmentalists. Save actually going green, which in Mr. Kellner’s business might mean finding another job, publicly committing to the environment is probably the greenest thing he could have done.

All we need to do is to hold him to his commitment.

(א) אַף מִי שֶׁאֵינוֹ נִזְהָר מִפַת שֶׁל עכוּ''ם, בַּעשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה צָרִיךְ לִזָּהֵר. הַגָּה: וְיֵשׁ לְכָל אָדָם לְחַפֵּשׂ וּלְפַשְׁפֵּשׁ בְּמַעֲשָׂיו וְלָשׁוּב מֵהֶם בַּעֲשֶׂרֶת יְמֵי תְּשׁוּבָה; וּסְפֵק עֲבֵרָה צָרִיךְ יוֹתֵר תְּשׁוּבָה מֵעֲבֵרָה וַדַּאי, כִּי יוֹתֵר מִתְחָרֵט כְּשֶׁיּוֹדֵעַ שֶׁעָשָׂה מִשֶּׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ, וְלָכֵן קָרְבַּן אָשָׁם תָּלוּי הֻצְרַךְ לִהְיוֹת יוֹתֵר בְּיֹקֶר מֵחַטָּאת (דִּבְרֵי עַצְמוֹ וְרַבֵּנוּ יוֹנָה רֵישׁ בְּרָכוֹת).

?Why do we take chumros upon ourselves during aseres yimei teshuva? Are we trying to fool hashem

We sometimes do things because our Yetzer Hara, our desire, pushes us to act without seriously and honestly considering the consequences. The Torah tells us that it is good to create a bubble in time, a period during which you remind yourself that you do have will-power and you can resist your desires

reason for nezirus:hysical vanity focuses one's attention on himself to the detriment of others, and it inflames all physical desires. Also, a person who is conscious of his beauty might not put as much single minded effort into the study of Torah and Mussar. Vanity can impede growth in Torah, in middos, and in chesed. So the Torah says, grow your hair for thirty days, and perhaps you will look unkempt during that time,

****Perhaps the greatest enemy of spiritual and Torah growth is despair. So many people have given up on themselves! They don't always say it in so many words, but you see them all the time. They are bitter and unsympathetic, they sit there with the slichos and just stare off into the distance. They have decided that nothing they've tried has worked, they are failures in Ruchniyus and Gashmiyus, they are just losers. All they can do is go through the motions, because they are never going to get any better than they are. In the Slichos for Tzom Gedaliah it says

טכסת מקדם אלו ימים עשרה, יחיד בם לשוב ולמצוא כפרה, כל השנה כולה לרבים מסורה, לשוע ולענות בכל עת צוקה וצרה, מהר היחיד ושב בינתיים מוחלין לו, נואש ולא שב אין תקנה לעוולו, סדר וערך כל אילי נביות להועילו, עותר וצועק ואין שומע לו

Despair is a terrible problem. We feel bad for a person that despairs, but from the Pizmon we see that sometimes it's just an excuse- it's the way a person avoids doing what he really knows he can do. Sometimes, it practically paralyzes a person's initiative and saps his energy. Whatever it is, it is a terrible weapon of the yetzer hara. Seeing the dead causes greater despair- that person can't do anything any more, oh, what's the point in trying! But the truth is that as long as you're alive, you can grow, you can change, you can make a difference. All that you need is life and a decision to try, even if only to try something small. The only person that cannot do teshuva is the בן סורר ומורה, and a בן סורר ומורה never existed and never will exist. To help deal with the self-destructive trait of despair, the Nazir is told to spend a period of time focused on life. You are alive- you have been given the gift of life. Do something with the time you have! It's not too late for you.

Daily Lift #650

Repetition Makes it Real

If you want a concept to become part of your habitual thought process, keep repeating it to yourself again and again. Even though you might not gain a deeper understanding of the concept, the constant repetition enables you to internalize it until it becomes part of your own way of thinking.

The Talmud relates that Rabbi Prayda had a student who needed to hear a lesson 400 times until he comprehended it. Rabbi Moshe Rosenstein used to say that when it comes to elevating our attitudes, we are all the same as that student. If we sincerely want to integrate a new attitude, we need to repeat it over and over again. Even if a person is highly intelligent, unless he reviews the concepts hundreds of times, they will not be properly ingrained.

(see Daas Chochmah Umussar, vol.1, p.114; Darkai Mussar, p.60; Gateway to Happiness, p.69)

(נט) חִשַּׁ֥בְתִּי דְרָכָ֑י וָאָשִׁ֥יבָה רַ֝גְלַ֗י אֶל־עֵדֹתֶֽיךָ׃

(59) I considered my ways, and turned my feet unto Thy testimonies.

אם בחקותי תלכו - הדא הוא דכתיב (תהלים קיט) חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. אמר דוד: רבש"ע! בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר: למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני הולך והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הדא הוא דכתיב: ואשיבה רגלי אל עדותיך. ר' הונא, בשם ר' אחא אמר: חשבתי מתן שכרן של מצות והפסדן של עבירות, ואשיבה רגלי אל עדותיך. ר' מנחם חתנא דר' אלעזר בר' אבינא אמר: חשבתי מה שכתבת לנו בתורה: אם בחקותי תלכו ומה כתיב תמן? ונתתי שלום בארץ. ואם לא תשמעו לי מה כתיב תמן? ויספתי ליסרה אתכם. ר' אבא בריה דר' חייא, בשם ר' יונתן אמר: חשבתי ברכות חשבתי קללות. ברכות מאל"ף ועד תי"ו קללות מן וי"ו ועד ה"א ולא עוד, אלא שהן הפוכות. אמר רבי אבין: אם זכיתן הריני הופך לכם קללות לברכות. אימתי? כשתשמרו את תורתי, הדא הוא דכתיב: אם בחקותי תלכו:

If you will walk in my statutes: This is what is written (Psalms 119:59), "I considered my ways and I turned my feet to your testimonies." David said, "Master of the universe! On each and every day I would consider and say, 'To place x and to the home of y am I walking,' but my feet would bring me to the synagogues and to the Houses of Study. - this is what is written, "I considered my ways and I turned my feet to your testimonies." Rabbi Huna said in the name of Rabbi Acha, "'I considered' the giving of the reward for the [fulfillment of] the commandments and the loss for the sins, 'and I turned my feet to your testimonies.'" Rabbi Menachem the son-in-law of Rabbi Elazar BeRebbe Avina said, "'I considered,' what You wrote us in the Torah, 'If you will walk in my statutes' and what is written there? 'And I will give peace in the land' (Leviticus 26:6). [Likewise (Leviticus 26:14)] 'And if you will not listen to me,' what is written there? 'And I will add to punish you'" (Leviticus 26:18). Rabbi Abba the son of Rabbi Chiya said in the name of Rabbi Yonatan, "'I considered' the blessings and 'I considered' the curses - the blessing are from [the first letter,] alef to the [last letter,] tav; the curses are from [the letter,] vav to [the letter before it,] hay - and not only that, but they are backwards (in reverse order). Rabbi Avin said, "[The intention is that God is saying,] 'If you merit it, behold, I will reverse for you the curses into blessings.'" When is that? When you observe my Torah. This is what is written, "If you will walk in my statutes."

-imrei baruch page resh zadi zayin vaykira bottom

שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד. (דברים ו, ד)

(בלחש:) בָּרוּךְ שֵׁם כְּבוֹד מַלְכוּתוֹ לְעוֹלָם וָעֶד:

וְאָהַבְתָּ אֵת יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בְּכָל לְבָבְךָ וּבְכָל נַפְשְׁךָ וּבְכָל מְאֹדֶךָ. ו וְהָיוּ הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי מְצַוְּךָ הַיּוֹם עַל לְבָבֶךָ. ז וְשִׁנַּנְתָּם לְבָנֶיךָ וְדִבַּרְתָּ בָּם בְּשִׁבְתְּךָ בְּבֵיתֶךָ וּבְלֶכְתְּךָ בַדֶּרֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ וּבְקוּמֶךָ. ח וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ. ט וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזֹת

בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ

metzavcha-command,action,do

al levavecha-only comes afterwards into our hearts