Our Inner Chametz

גם איסור החמץ בפסח מן הטעם הזה הוא כדי לצרף נפש המשכלת ולקבוע בלב אמונת השם ית' בזכרון הנפלאות הנכללות ביציאת מצרים וכי נאסר לנו החמץ לזכרון שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגאלו, וכפשט הכתוב (שמות י״ב:ל״ט) ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגו', ומן הידוע באיסור החמץ שיש בו רמז ליצה"ר והאדם חייב להגביר יצ"ט על יצה"ר וזאת כונת התורה בתעניות ובתפלות ובצדקות וזהו עיקר הפירוש בפסוק (משלי י״ב:י׳) יודע צדיק נפש בהמתו כלומר נפש הבהמית שלו כי הצדיק משבר ומכניע אותה מלשון (שופטים ח׳:ח׳) ויודע בהם אנשי סכות וכן (תהילים קל״ח:ו׳) וגבוה ממרחק יידע. והנה לשון חמץ מלשון (שם עג) כי יתחמץ לבבי, כי הלב הנוטה להרשיע יקראוהו רז"ל החמיץ כענין שאמרו בכורש כאן קודם שהחמיץ כאן לאחר שהחמיץ וכן היין הנפסד נקרא חומץ, וכן אמרו בפירוש גלוי וידוע לפניך שרצוני לעשות רצונך ומי מעכב שאור שבעיסה כלומר יצה"ר הרי שהמשילו יצה"ר לשאור, ואמרו במדרש כי הוא ידע יצרנו אוי לה לעיסה שהנחתום מעיד עליה שהיא רעה, ועל כן היה החמץ מרוחק מן המזבח והזהירה עליו תורה שלא להקריבו כל עיקר הוא שכתוב (ויקרא ב׳:י״א-י״ב) כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' קרבן ראשית תקריבו אותם לה' ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. לפי שהמזבח היה לריח ניחוח ומקום מיוחד לכפרה ולרצון והחמץ לא לרצון. ומה שהיה חמץ בקרבן תודה לא היה ראוי להקריבו קרבן כי אם להניף אותו תנופה, וע"ז אמרה תורה לא יראה ולא ימצא לא יראה במעשה ולא ימצא במחשבה אלא שיבטלנו בלב ולפי שהמצות שלשה חלקים מצות הפה והלב והמעשה כמ"ש (דברים ל׳:י״ד) בפיך ובלבבך לעשותו, באה התורה לבטלו בלב כנגד המצות התלויות בלב, ובאה הקבלה לבערו מן הבית או לשרפו כנגד מצות המעשה, ולומר כל חמירא כנגד מצות הפה כדי שיתקיימו שלשה חלקי המצות באיסור החמץ והא למדת שאיסור החמץ כולל כל המצות וכיון שהחמץ יש בו רמז ליצה"ר מכאן יש לנו רמז שכשם שאנו מצווים לבטל החמץ בלב מן התורה כך אנו חייבים לבטל יצה"ר מהלב ושלא ימשול בנו וזש"ה תשביתו. ודרז"ל דהיינו ביטול בלב דכתיב (בראשית ח׳:כ״א) כי יצר לב האדם רע מנעוריו, וכשם שבאה הקבלה לבער החמץ ולבדוק הבית בחורין ובסדקים כך אנו חייבים לחפוש ולבדוק חדרי בטן והכליות ממחשבו' ומהרהורים רעים, וכשם שבדיקת החמץ אינה לא לאור החמה ולא לאור הלבנה ולא לאור האבוקה אלא לאור הנר כך בדיקת יצה"ר אינה אלא לאור הנשמה הנקראת נר הוא שכתוב (משלי כ׳:כ״ז) נר ה' נשמת אדם וגו'

... And on this the Torah says (Exodus 13:7) "there will not be seen and there will not be found" - it will not be seen b'maaseh (in action) and will not be found b'machshava (in thought), rather one should anul it in his heart. The mitzvot have 3 categories: mitzvot of speech, of the heart and of action, as it is written (Deuteronomy 30:14) "in your mouth and in your heart to do it". Comes the Torah (instructing us) to anul it in the heart, corresponding to the mitzvot which are dependent on the heart. Comes the 'kabbalah' (instructing us) to eradicate it from the house or to burn it, corresponding to the mitzvot of action. And to say 'kol chamira', corresponding to mitzvot of speech. In this way the 3 categories of mitzvot are fulfilled through the prohibition of chametz, teaching you that the prohibition of chametz incorporates all the mitzvot... Just as the 'kabbalah' comes (instructing us) to eradicate chametz and (livdok) to check the house in nooks and in cracks, so too we are obligated to search and check the chambers of our inner being for bad (machshavas) intentions and bad (hirhurim) thoughts. Just as bedikat chametz (checking for chametz) is not valid by sunlight, nor by moonlight, nor by the light of a torch, but only by the light of a candle, so too the bedikah (checking) of the yetzer hara must be by the light of the neshama (soul) which is called 'ner' (candle), this is what is written (Proverbs 20:27) "the candle of Hashem is the soul of man, which searches the chambers of one's inner being.

  • What might it mean to search your inner chambers with a candle? How is this different from searching by daylight, moonlight, or torchlight?

  • Once chametz is found, it’s swept away with a feather, and then burned. How do these steps of the process translate or resonate when you think about searching for and removing your “inner chametz”? Are there other tools or another process that feel more resonant?

  • What is the chametz (inner or outer) that you want to search for and remove this Passover? What emotions arise when you consider doing so?

Rabbi Dayna Ruttenberg (www.danyaruttenberg.net, March 15, 2013)

A lot of traditional commentators describe chametz as fluffy, swollen (think of bread rising), and talk about spiritual chametz as the puffy, overextended parts of our ego; the way we try to posture and preen, to achieve renown rather than just existing as we are, being gentle and modest; a mere humble matzah, if you will.

It’s a lot harder to sweep out our illusions about ourselves, the ways in which we try to put ourselves first, the ways in which we hear others a little less well because we think of ourselves as more important, the ways in which we take shortcuts on our integrity and deepest values..

Like the search for physical chametz that happens in the dark, with a candle, we need to be intentional in our attempts to collect all of the parts of who we’ve been that are not nourishing, that are dragging us down. We need to look for it, and we need to be willing to find it; to confront it, to face it, to name it, to take it from where it’s been hidden all this time. This work requires tremendous bravery.

And then, when we find it, we must burn it to give it up completely, to let it go, to transform ourselves by putting the worst of who we have been on the pyre... it is the work of seeking out and releasing our internal leaven that is, in itself, an offering to God.