בבא קמא פרק ו משנה ה

(ה) המדליק את הגדיש והיו בו כלים ודלקו רבי יהודה אומר, ישלם מה שבתוכו. וחכמים אומרים אינו משלם אלא גדיש של חטים או של שעורים .היה גדי כפות לו ועבד סמוך לו ונשרף עמו, חייב .עבד כפות לו וגדי סמוך לו ונשרף עמו, פטור.ומודים חכמים לרבי יהודה במדליק את הבירה , שהוא משלם כל מה שבתוכו.שכן דרך בני אדם להניח בבתים.

(5) One who set fire to a stack of sheaves and in it there were utensils and these caught fire: Rabbi Yehudah says: He must pay back for what was in it. But the Sages say: He pays only for a stack of wheat or barley. If a kid was fastened to it and a slave stood near by, and they were burnt together, he is liable. If there was a slave fastened to it and a kid stood near by and they were burnt together, he is not liable. And the Sages agree with Rabbi Yehudah that if one set fire to a large building, he must pay back for everything in it; for such is the customary for people to leave [their items] in their houses.