The Other Side of the Coin - 2A Why do You work?

אבן שלמה פרק ג (ג)

במצודת החמדה נלכדים לפעמים גם בני תורה ויראה, מפני שבתחילה היא מראה פנים לדבריה שהיא נצרכת לישוב העולם, וטוב תורה עם דרך ארץ. ומשם נמשך אחר המותרות ואומר שהכל צורך לו בכדי שיוכל ללמד בהרוחה ולהביא טרף לביתו. ואחר שמשיג כל זה יאמר, כי נצרך לו להניח לימי הזקנה או החולי. אבל רבות מחשבות בלב איש וכו'